English | Česky 
MarekMatoušLukáš 
Ř 1,1 1,1 u!/e~+}!7Počátek evangelia
1,1 u!\}BX}D\Kniha původu
Mk 14,61    Ř 1,1.4 1,1 u!+drea 1,1 u!^drea 22,67Ježíše Krista
Ř 1,3-4 [1,1]u!- \m}$% 26,63 22,70Syna Božího
Ř 1,3 10,47-48 1,1 u!`\ma3 18,38-39syna Davidova
Gn 22,18  26,4  28,14    Ga 3,16 1,1 u!b\m}0_syna Abrahamova
1,2-6 \DZJ*}h!jq%ZJ*q8dm%ZJ*}g|$A^/YIX$}g{%ZJ*u $*}a'FO}dsu %ZJ*}]H}]G%ZJ*};bX%};_%ZJ*}5*}5)%ZJ*}vT})*%ZJ*~,(X'~,$%ZJ*xtFO~+Qxt%ZJ*}$rFO~+e}$r%ZJ*}gQXzAYb}$R%ZJ*]Q*}A| 3,31-34 u$A+]QXD+}$T+}hW+}C?+~, +})*XE+}2,+}=(+}]I+u +}glXz5w~+dm+jq+\FAbraham … David
3,34-38 u$S+}d{+}vfXG+~,P+~+G+~7A+}L}+~,!XH+}%!+}=Z+~,S+ra+}p\XI+}rc+}V^+}fv+}rv+}%!XJ+}V]+~,R+}1r+ZE... Adam
Jr 22,24  22,30 1,6-11 u1+]O%ZJ*~-ZF~3;+}zlX)tA%ZJ*~+c~+b%ZJ*}0Z}0Y%ZJ*}=zX*}=w%ZJ*}h^}h]%ZJ*}h[}hZ%ZJ*}x:X+}x9%ZJ*}hP}hO%ZJ*}A#}A!%ZJ*}NaX,}N`%ZJ*}rx}ry%ZJ*}5:vQ%ZJ*}h_X-}h^%ZJ*}gR$A^//BOrG}A1Šalomoun … Jechoniáš
Ag 2,23 1,12 Z*%-}u-n-}gSZJ*~,#}-J%ZJ*}aZ 3,27 u$Q+}!q+}-JSalatiel, Zorobabel
3,27-31 u$A+}w X@+}(J+}1s+}oa+}TB+}czXA+Z#+}T2+}h\+}rb+}'\XB+~/N+}gm+\9+}hY+|KXz6,U+}sx+}t@+}sI+}v^Neri … Natham
1,13-15 }!o%ZJ*}0^}0]%ZJ*}T0|K%ZJ*}25X0}22%ZJ*~+~~+}%ZJ*}A%}A$%ZJ*}T5Xz?(B}T2%ZJ*}SWAbiud … Eleazar
1,15 u-r}ST%ZJ*}ra 3,24 u$7+}sHMattan (Mt) / Mathat (Lk)
3,24-27 u$w+}'\+}(J+}fu+\9X;+}(7+vQ+}vc+}].+}vUX=+}rP+}(7+~,O+}hc+}hXXz5fB+}hQ+~+]Levi … Resa
Gn 46,19  49,22-26    Ž 118,22-23    Iz 28,16    Za 3,8-10 1,15-16 u-w}r^%ZJ*q8X2dk%ZJ*\9*}6W}s%Y9q$iH56_dhB 3,23 u.6[ztrY)}VB}$w+}c(Jákob pak měl syna Josefa (Mt) / Josef byl synem Heliho (Lk)
Gn 31,41  46,22    Ex 12,6    Nu 29,13    Est 9,17    Ez 43,17    Ga 2,1    2K 12,2 1,17 cBEY[i,L\FYH]Qi,yu$L]QYHOrGn-i,yu$LOrGn-YHDeai,}GwPokolení bylo čtrnáct
Ga 4,4 1,18-20 +%!#Z ea7}DcYjjS}usTe$/kAN}$v`kY/~04Y(}_8(d(fnFal}1GX5\7%'}7C^`nq[|$1}$!\ }G^}M)r1hgm|X6Y6%/}V4Y1\q];[Je2}!H3Y7\9Y3bQ1~82}}!}s#-}FpZSZG:(f'}E$FalH}1H 1,34-35 9%[y8*uRYkYx`zbcer=}F,XzcAu$YK'\q9Z?Z1_:}Y9B]%$o t|}ZY~-XnrJ,}E1_:k(Maria počala
1,28 $]s8\ Y'h?}l~'YgYF}-mBuď zdráva
Lk 1,42 [1,28]požehnaná mezi ženami
1,29-30 ]S%BId~}JC$}J ~(1{G'}?8}zxXB$9'\qZ?1h:}(,}_@:~9HY]I}$-Neboj se, Maria
<    Sd 13,5 1,21 u:p~2c%Z+$q^,Z5/b~ 1,31 $Y1~/F(d($~2ge[$q^,Z5/_]Porodí syna
«    JosAs 21,3    4Q246 2,1 14,61 26,63 1,32 u:J})}Yx`Z$Y3t|k(Bude nazván synem Nejvyššího
Ž 89,4-5  89,36-37    J 12,34    4Q246 2,5.9 14,61 26,63 1,32-33 u;U$a73Yg'Z:*}fHa3+YyYIXE$}B%B*Zq}fq)A}2|$T]0/4YxeWNa věky bude kralovat
Gn 18,13-14    2Bár 54,2 10,27 19,26 1,36-37 $Y1fL7~/.UJcz~0%Z+(}EY^`$Yz}u6}S(HZ?}.]q`~.aXIK4udY]DYX^N~+WU Boha není nic nemožného
1,38 9%[yY17}Kfk2}E3Y\ZF,`nZC$`-YRhx'}10Staň se mi podle tvého slova
«  < <    Pís 6,9    Júd 13,18    2Bár 54,9-10 1,39-45 v[%[y(Yh[=h'}[])-}z)YF~.5)Z}}$\XL$^8)*ZqjA$}dK-ojXM$}MSY)d\*}?7TkA7}Sl} n,i)(Gqy^`$j#l$cf7ojXN$}75}nk\,$9}_+Y@(}Fx$}_.'qeTk*ZCXO$_0Y\^)@aC7Zy+\=M8}TdXPY/:Y)\47^++}?9U)C^\Zk} n(}0t,i)(GqyZzXQ$}(!}!x~#LKYx~2T~4-}q8Z?Y]}';Setkání Marie a Alžběty
1S 2,1    Iz 61,10    Ž 22,24  103,1 1,46-47 $9[y}sU7^ZM*r+XS$}a~,Z1MBIbxI~1j]ADuše má velebí Pána
1S 1,11    Ž 22,25 1,48 u6~K}XxB-~1~T}KgYIPohlédl na ponížení
Ž 22,26-32  126,2-3    Da 3,32-33    Júd 13,19    2Bár 54,10-11 1,48-49 u7OY/:LDZ-}rgY-cDY[}DYXUK\%Y\}sO'}L($_:,Z5YIVšechna pokolení
Ž 22,26  103,17 1,50 $,b`/)y0$y0Zm~8?YNMilosrdenství jeho
Ž 98,1 1,51 u$Wbb}nf(}C]YISvou paží učinil mocný skutek
Gn 11,4-8    1S 2,2-10    Ž 22,27  34,10-11 LXX  107,9    Sír 33,12  35,17-23    Júd 13,20    3Mak 2,3    1Hen 46,4-5 23,12 1,51-53 u$\}J3~60}I!}%6d!XX}h}}L!L}$7$~6~~1{XY}~]}U~}0r$~$V|k}lkPonížené povýšil
Ž 98,3 1,54 }7ijt}*8YI}(t}SnPamatoval na své milosrdenství
Gn 17,7    Mi 7,20    Jub 25,17    Ř 15,8 1,55 YnaB8A}~DdbN\F$N~.#/)*ehJak slíbil našim otcům
1,56 }Td%[yZtf'Y)}(b}.~$~65)*Zq]nMaria zůstala s Alžbětou
J 7,22 1,57-65 YK%fLj#'}05+}.U]k$}M`~5ZX^$br.~ s$.}.)[E2}TeYg,b`/YV}?p$~0SmzX_$Zd(GZ)G}x$^u}+B,ko$}Q%[dBIZO+Yy[R}a*X`$}:97Zy[R9kjY2}mM}$pXa$\$8\ 2YqHFO~/,UYC}%/NZOtjXb}Ux%N]E[R,WY4}eD}j%bBXc$}2c~!r{/Y7ZZHZ5f+$d4}*EXd}79%,`r/_r$7}F0YI$`B}_2*`QXe$\!B\lu(A~ t]P$(^IG}z(T]y}IvZ%C]ItZNarození Jana Křtitele
<    Da 7,28 1,66 $}NuYsQ[ (G[\[rY=W]O,_*Y:} w$:b!];Y%YVn%Uchovávali to v srdci
<    Ex 4,31 1,67-68 $j@'YW[Rj#l$cf$p8Y7Xh}_-Yg'Z:+jsK}YP$\%}'{Nk6YIBůh navštívil a vykoupil svůj lid
2S 22,3    Ž 18,3 1,69-70 $jF}lr}.GZ!(c@a3}*8YIXjYnaBY#_z?uVYRb/aqYIVyzdvihl nám roh spásy
Ž 106,10 1,71 ~1iY9}`]['$F_7^O\_}u^aPZachránil nás od nepřátel
Mi 7,20 1,72 u%o`fb`YFPky['Prokázal milosrdenství našim otcům
Ex 2,24  6,5    Ez 16,60    Ž 106,45    NMojž 3,9 1,72 u%j$}(t}HY}1?YIRozpomenul se na svou svatou smlouvu
Gn 22,16-18    Ž 105,8-9    Mi 7,20    NMojž 3,9 1,73-75 }z)[7}0E8\F*Ytdb+\JZ!Xn}@pF_7}`^~+k}ph3Xo(}z4$zC[[/}~7Yh[=pxNa přísahu
1,2 11,10 1,76 $Y@yhko\nt|}mP~(r:[[];}^QkZYIPůjdeš před Pánem
CD 14,19    1QH 4,14-15    11Q13 2,6    Sd 13,5 1,4 1,21 u;/YQ:tX*_c/LP}4zZ] 1,77 +\J}FG}.GNk6/(}@MvG[rOn vysvobodí svůj lid z jeho hříchů
Mal 3,20 1,78 Y ~.*}Sm]8db(k`}ZW\5}6NY9~6uVýhonek z výsosti
Gn 15,8 1,18 uO|$9j@8*uRZFW}FHlVPodle čeho to poznám?
Gn 18,11 1,18 uPpR:ZX~(P$7ZIM},X(Yh[=]nJsem stařec
Da 8,16  9,21 1,19 $YK'\q93RZXx{6}}l[[+[T$w5g18Y^$}!8YT}.MJá jsem Gabriel
Da 10,15    J 3,30 1,20-23 $Y1pC~,{$1z^g1d%q#]w}D~eUvr}0I4} CY*k;Zk})Y~$9)*qZZ]X7$Y%'^B~(~*}a)$o7(I~:=(I})1YNX8it%4{8g1\s$p/2}yo}`}(I}vh$YSY%}H~\s$}J!}ojX9$\xY)j$Y[\6T}q4YI]N)*ZqYEOněmíš
Gn 30,23    Ex 23,24-26    Dt 7,11-14    Jb 15,34    1Hen 98,5 1,24-25 Z*%}.NY.[w~0+fL7ZI[$$~ ]}LS}u7}+(][2X;YhY\}+, 'Yg([=}2U}Y)}@I}y^M(mMZbavil mne mého pohanění
Lv 21,13-15    Iz 7,14 LXX    Ez 44,22    2K 11,2 1,22-23 Y8%\@i+@]`ZG^VZ.\=Y#D]H]ZX9Y/7}~-(d(o}$~2fe[$}j,,Z5/}TzY?Hg;[ljR'dj 1,26-27 (%I}u8I}S)}95'\qx{LDYX)Z}T[s}awZ5kPX?8}~,}U mH^,Z5\9Y9rlbQ$,Z5T}~.}(-Panna
1,24 }Md%!#'\9LD}/I\%Y)t 3'\q];$}}Y-[:[$Josef přijal svou manželku
J 7,22 2,21 ubd$Yuj$\6e1+}+BYbObřízka
1,25 $4o1\ YH!#}zG}!+~5[$iZ,Z5/_] 2,21 ue_$o_,Z5/]W~3~}mLZ.D}11[pD~/E0(G}mlDal mu jméno Ježíš
Lv 12,6 2,22 $Yuj$Y[\6+}htY0ZF*c:}))}7@0)^@}}9N}oRKdyž uplynuly dny jejich očišťování
Ex 13,2.12 2,23 Yn[S(_k];2^Nms}I$}u?_:N`Vk(Vše co je mužského rodu a otvírá život matky
Lv 12,8 2,24 $+\J}f_ZF,}P#(I_kc-}a/~5#Y/YU}w]~!/Podle ustanovení zákona obětovali
« 1,1-4 }Y(Z6}Yd}6K}JLY$P~ 2(fw~(;X#Yn}}MZ!.YR`.}@%$a|y?+}q}X$}NU}j?}~!mQ}~=}3y}i$YT}Fd}ne}eTX%@}Z#Y$}0H}l5}'r-}?GVěnování Theofilovi
2,1 +%Z#}E%(bIT]y([=jUD}B)Y1}rSL}6P}}J)^@ 1,5 uj5}MJ(Yh[=jUxaT]yZa dnů krále Heroda
1Pa 24,10-11 1,5 uj }$N]L`_j@Y9}!I}0[Zachariáš z oddílu Abiova
Ex 6,23 1,5 ukW$ZI3FP}fN}0V$,Z5[EojAlžběta z dcer Áronových
Sd 13,2 1,6-10 Z?%zAvPov+[T},A(}*mYh|g$}Jm+\=}5%X)$4Y%;`x}iFY%!#7fL~.`$vP~(b(Yh[=Y0}#fX*}MP%(I}g=0(G~1yT}!I/}UN+YXX+ZD,iQT}g?}SQ+}fS]s)*c9+}':X,$e@,_/Y%+^C},jZiYMZ7+}fRNeměli děti
16,5 1,11-12 hC%3\q];dSFn_+}$@+}fQX.$}!*j@}g9$u(}YCYfYNAnděl stojící po pravé straně
Da 10,12 1,13 ut/9%80'\q1h:}a(ns}PQ7}GZZSTvá prosba byla vyslyšena
1,21 1,13-14 ut?$7ZIUfL}E-Z+[C$q^,Z5/}$oX0$YxcbYT$}0v$Z6BG}D[/~9FAlžběta ti porodí syna
11,11 1,15 uIY} s:`Z[[ +}':Bude veliký
Lv 10,9    Nu 6,3    Ez 44,21    Sd 13,3-5 11,18 1,15 uL($^G$~,b=1~!n$l$cf~$BZQFk*}(cYIVíno nebude pít
Iz 52,9 2,25 $Y1YYY%(^A^,Z5~/M$'YYYznq$}_(~({}*S+js$Z1Y%_:Yf[QSimeon očekával potěšení Izraele
9,1 16,28 2,26 $Y%3}m Z.Dal+cf1]9dg~(Q!#Y-Y4}g$*b#r,Neuzří smrti
Gn 46,30    Tób 11,9 2,27-30 $\Q(I[{),}$R$(I}P-A]o,_*Z*+`hY(ZFZG}OP+kVY$^bX@$YS}N7[d)Y.}1N$}!?*Zx$9XAZ+}:y*^fZS}H3ZF,`nU(}P%Xz4C_KfE.``MNyní propouštíš v pokoji svého služebníka
«    Nu 24,17    Dt 32,43    Iz 9,1  11,10  42,6  49,6  52,10  60,1-3    Ž 117,1    Tób 13,13    1Hen 48,4    JosAs 14,1-2    1QM 1,8  11,6    Ř 15,10-12 13,10 2,2 Y:ZsH6~3$Z_?aToC:/*x%(Gva$}#B~){[1 2,30-32 KfE.``M,~1mUXCY;}dXZF\m^OP}pmXD[a)}:3o=$[f}pfUg%Viděli jsme na východě jeho hvězdu (Mt) / Světlo, jež bude zjevením národům (Lk)
Iz 8,14 2,33-35 $Y%'YW[R$7Zy}e#Bth}pCY$n%XF$}!?Y(~/L$98[y-]=[RY1Ye}lO)~*u$}6=l0(Ic$$)[b}7uXG$U %}?u-Z~}Ix~+d[XY4}:0Fgl}%7}HrOn jest dán k pádu i k povstání
1Tm 5,5  5,9 2,36-37 $Y%}7U~*N_\~7KF~8m}=}[#},X([=~'(}a8YFve_T\MLO}~*^`XI$hth@YH}!5}x%~2i}!y4}@qDb|}w!$}GY}pi}wb$}cLProrokyně Anna
Iz 52,9 2,38 $x/GZ7} =}7RNbx$ohY$^bahcW},\}'{}gOOčekávali vykoupení Jeruzaléma
« 2,3-5 Z~%'Z_\h}^/$_,^@YV[eX%$}./\lAZ=$Zg+^Cp;[@YnZs'\b}E#X'Q%Yi3(bIT}gvYj:[SY#D]H 2,1-6 \v%(Yh[=^k^o}K/Y]}ii}?T}9h`c-}y#X#[ }9jt)\4}##T~1D}oMX$$} QYs}9ii[)-`;},(X%er%J\9LO[sF^RkP)-qF)Z}a3de}%/}BJY#,[g0Y9rl$}~IbQX'}9iZt[y}.]}T~^c}zp}V@X(Zb%(I[gY(Yoj$Y[\6+}.U]kKde se má Mesiáš narodit?
«    Mi 5,1.3    2S 5,2 2,6 $g}bI}ET}$\}zL}SRZT(YL}b;}gpF]J:}W(}bOkf~%]*_cM*c%A ty Betléme
Sd 19,18    Iz 1,3 2,7 $}!+*Z+[E*~*i$}];0$}6q0(~7Tns4Y%;av(I}k/Položila jej do jeslí
2,7-8 Y3\hr1j}A}rT}b~[@Yn*b$+~7=}?=X*$^%Y()bIY'~'f}Wn}3zY$D}{Zp.%}!Ch`_$[X__ZK~*#}@9Herodes tajně povolal mudrce
11,5 2,8-10 $slZA(G}09Gcz}1`$~8l~8`TgFB-~%cZ]X+$\q];}YU^a$f8];~ ^]P$fhh9}s\XzG`c$9;'\q1~8,Y1:}^fVZvěstuji vám dobrou zprávu
JosAs 14,1-2 2,9-10 Q%[ +xa}[a$Y1'}??[7`?(Gva~(m]PYHZK}]J} ^KY%,}{XX,Zh%*x%}!Qa~kClK 2,10-11 u6wa|kCdeYx}|)I}plX-K}^FV])}.EYCH\bYg(`inYZaradovali se velikou radostí
Iz 7,14 2,12 $Y:V ,t8bji)}]:$qq(~7UToto vám bude znamením
<    Ž 103,20-21  148,1-2 11,10 21,9 2,13-14 $p$\!h I}13_/~.{}z`}2J*Zx$}'XX0f6(~6rq/$BZv^h(^2}^wSláva na výsostech Bohu
Ž 72,10-11.15    Iz 60,5-6    Tób 13,13    1QM 12,14  19,6 2,11 $]5)-[.`?,e?YFkAOe$}@/$~!E~)*}@8$}7^Aq3Y0~)ebFzh}06$}qf$~-S 2,15-18 $ZdY)csYRYn)*]D.}1/.sl}SJ8\rnmz!YHbI$qA,`nY:,}D?Y?'Yg}N#fvX2$^u~.($}73-]b[y$*\9$,i)qq(G~7VX3Zh%}N!Y$DgxD}p6;Y$D}*6tiX4$YsQ[ d4Y$c\}p7Z.P~%_8]PPřišli a spatřili
<    Lk 1,66 2,19 7%\TZ%~0NC]I`v~/u(G[\]nMaria to vše uchovávala
2,12 $~:0[Je21}5k8}d/[4}4TkY}76)-b%Z] 2,20 $~64.sl}KS$}2I*ZxBsFk`}#7$fEYp}SG8[GOdcestovali
2,13-14 }6T%Y0Y1\q];}/X[Je2N\9Y7a9s=,e?$-]=[R$~7g)uh$jrYoYHY4}Otg{e#:\h}aE,e?+e~bBX06%a9}*`,e?$-]=[RgG$ev)uhUprchni do Egypta
Oz 11,1 2,15 $Y%YoYHO~2^}d5@]`ZG^VZ.\=Y#D]H]ZY9}2@}Q#*Z+ZzZ Egypta jsem povolal svého syna
Ex 1,22  11,4-6    Jr 31,15    Da 2,12    NMojž 6,4-6 2,16-18 Y3\hZ02}U}Z.P}rU}O9}qa$hk}6m\lAs1Y{(bI$(}*qYL})k}?sL}JE$}lDZF*b$[7}c Y]?}rVX3Y3} FZG^VY#}$OD]H]ZX4^)(~+I}b}aX$}x6~';~+R}m7C[q^`$4jI}|wK4}PYHerodes dal povraždit všecky chlapce
Ex 4,19 2,19-21 ~2]%+q!Y1\q];}/X[Je2N\9(}2AX6Y5a9s=,e?$-]=[R$~'u)[2}$d~2C:QdZ-Z~+}{YX76%a9}*`,e?$-]=[R$^8)[2g%Zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život
Sd 13,5    Iz 11,1 2,22-23 Z~%2}=]}B#T]ya*DYy/q!}`'Yo}8v~:/%[Je2vq)CgATa/X9$ZK}lB)Z}r5})+[X]`ZG^VY#Paq2rX}mN 2,39 $Y)}^5Z%YwZF*c:c-}YV)-f2)Z}bX}),Usadili se v městě zvaném Nazaret
1S 3,19 2,40 ,%_*}db$|0~$1~-f$lj]8Y%YfbBMilost Boží byla s ním
« « 2,41-51 $}[c.]o/[J}^^)^AYMdF+eEXN$Yu}MNj5a6}5HY0ZF,iQTi}XO$~2RY.}#J(I}/NY(~6,5'af(aR$4d1.]oYEXP}wK%0[g(G~1%d^jQ[_$}6l0(YL}.*$YL}FKXQ$1pWtw)^A}5dYNXR$ZdZ,[w]*aM0(I\S}h}(]]?}IU$}3cYn$}YN_DXS}X3%YsQ`)YrBG~0C$Yh}:DYEXT$Zj0}WP$9807Zy/`xZ;}[FZ!}zzY1'YWU$R}x5}aR]'XU$Y'8Y(Z;2}Nd_ 4}bU2(th+YyM[3[g_ XV$Zf=~0c,`nY?aB[FXza!)$}%KYVYn$Z2)})+$ZU~6a[FDvanáctiletý Ježíš v chrámě
Lk 2,19 2,51 uVU$7Zy/}JDZ%C]I(G[\]nJeho matka uchovávala to vše
1S 2,26    Př 3,4 2,52 $5~(gYMeP$}c9$~9MY]bx$mMByl milý Bohu i lidem
Za 3,8 14,61 11,2-3 '%ZZ[!(I}H2C[j+ea^%Y#PZb/X$93Y@ZT6\{Y/dU~(} 7,18-20 $m^qM.YA/Y$_q~4T$apYU~3e?Zb/'ZZX5} %8*\;Y7Y@ZT6\{Y/dU},^X6}|?%80.^1YiZZ'n0cr\58Y^Y7Y@ZT6\{Y/cl},^Jsi ten, který má přijít?
< < < <    Iz 29,18-19  35,5-6  61,1    4Q521 2.2    Mt 5,3 11,4-6 $YK'59;grh`qMa hP$}BvX'h0}5U!#$u1}+7r7}$y$}'?m.$kQzy$}-.}^jX($c2HYCY41~-'(|U 7,21-23 ([hGZ7_L_1L})?$}sB$l%~'Y$}/*~'1}`KxlX8$YKY';grh`qM]j{E$}#9h2}5Vu1}+7r7}$y$}'?m.kQ}MD}-.}^kX9$c2\'YCY!1~-%(|UChudým se zvěstuje evangelium
11,7-10 cW%sw\g'5[VY*e:Y$g'W|w)-} V}e1g)Z.vk}-KX*Y0W|wjh[P(}ru}c[Y1QC}rr~8I(YL}xu?}B(X+Y0Z;}WvcNjh]}Y+YO$g`},~XzQ!bYcHY$^L 7,24-27 }8|%?}15\|\7[V8A_)Y$g'Wp%)-}\5}e3g)Z.vk}-KX;Y0Wp%jh[P(}rt}g^}c\Y1Q(}gh}UZ$~5'}/D(YL}B!d:X=Y0Wp%jh~*I]}Y+YO$~!,},~XzM-YYcHY$^LNa co jste se vyšli na poušť podívat?
Ř 1,2 1,2 u@MYn[S(I}dBI~*H 11,10 uCX[Q 7,27 u?2[QJe psáno
«  <    Ex 23,20    Mal 3,1 1,2 uAqY/mn*lzM[pgwZSYCqm-[_^( 11,10 uG%Y/Rmm*lzM[pgwZSYCqm-[_UZhZC 7,27 uB:Y/mn*lzM[pgwZSYCqm-[_UZhZCHle, já posílám posla před tvou tváří
<    Mt 5,19 11,11 Y@Y+YO4{)(}E0nS}sk\|D}Af'%}uL(GY_?\B]\/ZL 7,28 Y)YO]\(}E/nS\|Yq\)'%}(g(GY_+YX]\/ZLNikdo větší než Jan Křtitel
Da 9,26 11,12 L%P_Y\|DxXYH^37Y_?\B}BT$}BV}=D]m 16,16 u;ULY57Y_+YX}^e$Zc)]l}BUKrálovství nebeské trpí násilí
Da 9,24 11,13 Yq:.eL$'c;YHg'}[m 16,16 u:J'c;$.eLrJ}hTNeboť všichni prorokovali až po Jana
9,11-13 11,14 $S}e:}G~YSH]V6g=} ] 1,16-17On je Eliáš, který má přijít
4,9 11,15 6Zo^\b0 8,8Kdo má uši
11,16-17 lP%ka-nB}.Q_nZD}{UqT(YheduA~*4YL}^BX3[v}#lV$4}0M{B$4}RP 7,31-32 }.cEkaAb7Ta0}.R$}.e}PV}yNXD})\^j}{TcW(}1RqT$~*5}4MuAY,}#lV$4}0M{B$4}R1Toto pokolení je jako děti
< < 1,6 11,18 Z0:ZZrLpD`\s[$[-]p}!U 7,33 fK:ZZ'n01pE[~`\l rm$`X]p}!UJan nejedl a nepil
Př 23,20  28,7 2,16 11,19 umOZ0'Y3+YapD$s[$[-Y1YY~7/$})Vtbe_$m? 7,34 fK'Y3+YapE$s[$`XY1YY~7.$})Ve_tb$m?Syn člověka jí a pije
11,19 ujJ${37ePLP}\.hz 7,35 ${37ePL_qPt`hzMoudrost je ospravedlněna
< 11,20 Y3\7}y[Y.gj(hL{!Y[~$ `8YIK=}u)Města nečinila pokání
Iz 23    Ez 27-28    Am 1,9-10 11,21 ucq[-[C}00[/[C}BQKS(}/)$}-X 10,13 ukH[-[C}00[/[C}BNKS(}/)$}-XKdyby v Týru a Sidónu
Ez 3,5-6    Jon 3,5-9 11,21 udVz~Y[`8chnH(la}{cY4(}-I$}-t}u( 10,13 ulJz|Y[`8chnH(la}{bY4(}-I$}-tjz}u'v žíni a popelu
Mt 10,15 11,22 [xY+YO}/($}-Yeu^:(Z)r)[v[0 10,14 [x}/($}-Yeu^:(Gg.[v[0Týru a Sidónu bude lehčeji
Iz 14,13-15 11,23 uc;$g}}%S1YHZP~6yYHuc}%; 10,15 $g}}%S1YHZP~6xYHD}2-}%;Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe?
Ez 3,5-6    Mt 10,15 11,23-24 ue+KS(~-Uz~Y[`8chnH(eO|QY4rJTt9X:[xY+V2yH}-heu^:(Z)r)[v_2 10,12Zemi sodomské bude lehčeji
«  <    Gn 3,15    Iz 14,12    Ž 91,13    1Hen 86,1    Ř 16,20 6,7 10,1 10,17-19 ~61%.zt!#YSYFb Y=YZJC\w~6_Z!(IZOZCX4Y$%;}N}*t4Y)}?AFDZP~!DX5Y/nZV-[,+}~C`G}{+$~-E$B`c-d.+}`\$ZrYP=1}2#I démoni se nám podrobují
Mt 7,22-23 10,28 10,20 uA,[x(lW1}0%2CeGV~6`Neradujte se z toho
Ex 32,32    Ž 69,29    Mal 3,16-17    Da 12,1    Jub 30,20-22  36,10    1Hen 81,1-2  103,2-4  104,1  108,3    Fp 4,3-4 5,12 10,20 uA6}0#%2C})aY;}UT(YLaaVaše jména jsou zapsána v nebesích
Mt 6,9 14,36 11,25 uu((d=I_`YK'59|~[Cai`U+ZP$Ta2 10,21 wX'(czGZ7}a}N[{IhI$9|~[Cai`U+ZP$Ta2Otče
< <    Sír 3,19    1QS 11,5-10    1Hen 48,7    1K 1,17-29  2,1-9  3,18-20 10,14-15 11,25-26 usIK}RvY8L~-i$~0P$}8a\H})4X=]{'_sKYj}^uo/ZhZC 10,21 wX;K}8mY8L~-h$~0O$}8`\H})4]}'_sKYj}^v}MQZhZCSkryl před moudrými a rozumnými
« « « « « « « «  <    1Hen 105,2    1K 1,30-31  2,10-11  3,21-23 14,61 11,27 Y|Y\}*YZ.DYyZk$Yq} 5*Z+S1'_sZ{*YtZ'} 5S1'Y3$^,Y!xw'Y3}:2 10,22 Y|Y\}*YZ.DYyZk$Yqi0Y`H'Y3S1'_s$Y`H'YWS1'Y3$^,Y4xw'Y3}:1Nikdo nezná Syna než Otec
« «  <    Jr 6,16  31,25    Sír 6,24-30  51,26-27    Ga 5,1    2K 10,1    Mt 21,5 11,7 11,28-30 _G8Y-YsQ}n.$~!][)}6,`!XAhk*}a[MZMYP$}rWYRdAK},O[u$~1zYMqb$bj}6+`t~:l\2XB':}a\M~:3$,~8MM}SPZL 19,35Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
«    Iz 40,3 LXX 1,3 ^)}CY(Gf\pP-[_c-pQ~%(Y.tlYI 3,3 Yx:H6~+VY#f{D]H]Z^+}CZ(Gf\pP-[_c-pQ~%#Y.tlYE 3,4 Y'[S(n6}'rq%D]H^+}CW(Gj)pP-[_c-pQ}+pY.tlYEPřipravte cestu Páně
Iz 40,4-5 LXX 3,5-6 eB~7M~$8$^N\U$}CT~1}$YxC~-=)}^z$Y[~4\)kZ}q2X($}*2_,_v,~1n+ZEKaždá propast bude zasypána
1,4 u*.[~ZZ6i!(Gf\_a 3,1-2 (%Yh[=^k}*KZZ'n0_a(Gf\T]yXz4$5Y5 3,1-3 (}^4%~ 'T}b5~3F}ij}##~'Z}~VT}$]$}.\T[s}d3lg%D`%/}.\T}hF$~4]~:R$}rCT}0X~2zX#Ba,}7V$qX\!`n]8B[H*jAZ+(G}\@Xz9pX$\Q)`c~!5+qE_aObjevil se Jan a hlásal
< < 1,4 u)6_D 3,3 u)6_Dkřest
<    Dt 4,30    Iz 30,15  31,6    Ez 14,6  18,30  33,11    Oz 3,5  12,7    Za 1,3 1,4 u)7}(U 3,2 u!U}(T 3,3 u)7}(Upokání
< < < <    Jr 31,34    Da 9,24    Lk 4,19 1,4 u)T)f.}4x 26,28 3,3 u)T)f.}4wna odpuštění hříchů
1,15 3,2 u!~`J:7Y_?_pneboť se přiblížilo království nebeské
«  <    2Kr 5,14 LXX    Iz 12,3    Ez 36,25-27    Za 13,1    1Hen 49,1 1,5 uXS$}WX80_,7}gr}09$.}gG}*D$zs_5Yr(I}$Y},J 3,5-6 Y3}WY80^@$_,7dv$_,7~!8+duXz8Fr$zs(I}$Y},J_5Yr 3,7 u6~Z-EY*}R\e:i#_5YrVšichni se dávali křtít
Ž 32,5    Př 28,13 1,5 uTS}X8Y._=Z] 3,6 u($}X7Y._=Z]vyznávajíce své hříchy
Mt 16,6 3,7 uPfZ.%_1?\a$~+{}\YB,_FY';Mnoho farizeů a saduceů
«  < <    Gn 3,15 3,7 uN*nEj= 3,7 u5u}E'j=Plemeno zmijí
<    1Te 1,10 3,7 uO]Y^}/EV}/xLO}t%})i 3,7 u7+Y^}/EV}/xLO}t$})iKdo vám ukázal, že můžete utéci?
«  < <    Ř 1,13  7,4 11,12-13 3,8 eHE[Iw!T}(X 3,8 v0ZeHE`T}8-T}(XNeste ovoce pokání
«  <    Ga 3,6-18  3,29    Ř 4,1-18  9,6-8 3,9 $1}K^[V(o(Yt}`a*ebY+:V2Z8'Z:FP}'i_|zv[qNuC 3,8 v7.$1}=5[V(o(Ytbl*ebY+:V2Z8'Z:FP}'i_|zv[qNuCDěti Abrahámovy z tohoto kamení
<    Ř 11,16-18 11,20 3,10 uJVZ=%7w 8-cO?n]}%U 3,9 uP6Z=%J7w 8-cO?n]}%USekera už je na kořeni
« «  <    Jr 44,11    Iz 48,17-19    Da 2,40 LXX    Ř 11,21-22 11,14 3,10 uJ2^LE]q1gh[I[*}R) 3,9 uOY^LE]q1gh[I!#[(|+Každý strom, který nenese dobré ovoce
9,43 3,10 uI?$)]a}AI 3,9 uN`$)]a}AHDo ohně
« 10,17 19,16 3,10 $aI0.[oY=WE}+wCo máme dělat?
<    2Kr 1,8    Za 13,4 1,6 $Y%'ZZ}UV~4w}%4$pdy{Y$-}z?YI$pE}3{$}(Gu\ 3,4 YQ%'ZZ`A,|^/L~4x}%4$pdy{}+/-}z=YI7%~4|Y%/}3|$}(Gu\Byl oděn velbloudí srstí
6,9 10,10 3,11 u6~YI%Z/;6ZoYUu/Kdo má dvoje oblečení
21,32 3,12-14 ^t%Jaui#$\$80[+W}+wX/6%98Y(a_}+]Y]ZG}IBV~(FX0aG%0J~.xY=W~%TJ}cF$Y';}(a}I5_!~/8$}=#Y*}{I\2Přišli i celníci
« 3,15 ~(~%+^C$}HpgZ(Yhg*Y0Y$D}$q1gvYSfF'hALidé byli plni očekávání
« « «  <    CD 2,12    1Te 1,4-5    1K 6,11 1,7-8 $}Q}Y7Y|'}h:M[W!#c6cB4[ujp}oW}'x*qD?}/J[$X*R}LsYP~5LYS%n.YP~$^}1J 3,11 v8KRZ3YP}A](tq)}t{6%[W`]\{qKM\(cB4[u}$WClc}B0YSYPn.([{hI 3,16 vQY}8iY7ah'ZZRZ3~5KxTayY|%6qKZks!4[ujp}'x*qD?}/J[$YSYPn.([{hIOn vás bude křtít Duchem svatým
Lk 12,49-50 9,49 3,11 v/V$}-2 3,16 vGI$}-2a ohněm
«  <    Jr 15,7    Iz 27,11-12    2Te 1,6-8 9,43 3,12 r~,}-+(Gu-YI$}H[-vDYI$~/m*lC/)-md YG,%xG}jol=w} 3,17 r~,}-+(Gu-/}HZ-vD/$~/U*lC)-mdYI,%xG}jnl=w}Plevy spálí
1,9 !#$Zd(^kYh[=Z25LkPT[s$}Lu)*}$ZZ.qN 3,13 Y3}*K'5LO[sB*}$Z8*[H+i#_5ZuPřišel Ježíš
« 3,14-15 6%}Iu0Y7R\E}`tZ.]J}Ab$Y@}\P8_ X1wM%'593}@Kwrs+:~(HHZ!~$;`c}JhY5}@lYNJá bych měl být pokřtěn od tebe
1,5 3,5-6 3,21 u0qZb%(Ii#mS*_cVšechen lid se dával křtít
« 1,9 u9@}Ls 3,16 uYpxT 3,21 u0'Jdt}A_Ježíš pokřtěn
3,21 u/w$~)WModlil se
«    Ez 1,1    JosAs 14,3    2Bár 22,1 1,10 u7G$Y}mBFDl_\#~1OA}zh 3,16 u]J%'5}_ }6`LD~5Q$Y1}cj 3.}za 3,21 u0,}7:*]DNebesa rozevřená
«    Iz 11,2  42,1  61,1    ŽŠal 17,37    2Bár 22,1 1,10 u7+$,Z1Y)k}}jR)[Q 3,16 u\O$\#Z1]8qh^-k}]TYf[Q 3,22 ukH$}%:,Z1,_:~1d}OHY)k}YfYbDuch jako holubice
« «  <    2Bár 22,1 1,11 u0Q$^+!#\2FP\B 3,17 u3V$Y1^+FP\B][ 3,22 uiM$`}Y9ZPy2Hlas z nebe
<    Ž 2,7    Iz 42,1    1Hen 46,3    Mk 14,61 1,11 u1:Y=ZT'Y3M'uQ(g|}!9 3,17 u43YxH'Z+M'lv(u7}^s 3,22 uj~Y=ZT'Y3M'uQ(g|}!9Ty jsi můj milovaný Syn
Gn 41,46    2S 5,4    Ez 1,1    CD 14,6-9    1QSa 1,13-14 3,23 u.?$YSY%5}=p^-j5~4fJežíšovi bylo asi 30 let
1,12 $Y},Z10}Q9)-}\6 4,1 u,FY3!#'5}7G)-} VZ.Dsc 4,1 5%s_l$cf}/FLDdu$}bG(I[{(Gj)Duch ho vyvedl na poušť
Gn 7,4  7,12    Ex 16,35  24,18  34,28    Nu 14,32-34    Dt 8,2  9,9-11  9,18    1Kr 19,8    Ez 4,6  29,11-12    Jon 3,4    ZjAbr 9,7  12,1-2 1,13 uDw$ZU(Gf\h*[w 4,2 $}w-[wh*$})Ah*c_}Y/ 4,2 u5m[uh*Y zGud$4}!GZr(Yh[=}Q[$~13Y0} $Byl na poušti 40 dní
1,13 uD?}*|Z.D}-P 4,1 u+W}~cZ.Dz* 4,2 u66}*|Z.Dz*Satan ho pokoušel
<    Mt 27,40 4,3 $\Z'}~d93SY3]R+[T`@@.r:[M}=LyB 4,3 9%3'a4SY3]R+[Ta:N}'h]e@}Dv}=RJsi-li Syn Boží
Dt 8,3 4,4 uAV6%wO9[S4YfwwkL}!i'ex 4,4 $Yl80'5[S24YfwwkL}!i'mNNe jenom chlebem,
Dt 8,3 4,4 u@mYEB}|(~+[}R`Y#_z}$% [4,4]ale každým slovem
Mt 4,3 4,5-6 Y3eB0'a4)-uSl,$}!!0B,~*n+jmX{KGK$YD3SY3]R+[TxK^W}%R 4,9 pf%0)^A$}!!B,~*o+jm$9!#3SY3]R+[TxK^Wo{}%RJsi-li Syn Boží
Ž 91,11-12 4,6 vNL[Q:2Y*ly/|eY$]J$Bu.wo]%1~(3},s8\**}+fZC 4,10-11 [Q:2Y*ly/|eY$]J+}II]%X-$2Bu.woY^1`j},s8\**}+fZCSvým andělům dá příkaz
Dt 6,16    1K 10,9 4,7 [43'5YJ[S4}RR\;*ZxZC 4,12 $YK93'52}P+4}RS\;*ZxZCNebudeš pokoušet Boha
1Hen 87,3-4    2Bár 76,3-4 4,8-9 YHeB0'a4)\U~6q}qc$}Gb3g^Y.x^+\:$-[f[rXz7$c$93Y8YTZ%a8 4,5-6 $}5]0o43g^Y.x^T}y$(~.p~:BXzact$93'a4YTa8-[,]K}8H$-[f[rVelmi vysoká hora
Da 4,14  4,22  4,29 4,6 uUkK]S}|J$^,Y4_[nj^4Komu chci, tomu ji dám
4,9-10 u%`X~!I~)~]@XzF\hY3Y,3'5 4,7-8 Y=EY!~* [[otYxU}~5XzAK^$YK'593Budeš-li se mi klanět
8,33 4,10 u5re[}-Q [4,8]Jdi z cesty, satane
Dt 6,4.13    Da 14,25 4,10 u7`[Q:\;*ZxU},t$3kL}'S 4,8 u1:[Q\;*ZxU},t$3kL}'SBohu svému se budeš klanět
4,11 u()Y3}@m0'a4 4,13 $~12Z%}~g'a4}9IYRYrd%}ibV té chvíli ho ďábel opustil
Ž 72,9    Iz 11,6-8    Ez 34,25    Sír 47,2-3 1,13 uDX$ZUYFP}f2Byl mezi dravou zvěří
1QSa 2,8-9    1QM 7,6  12,7-9    11QSM 1.2,13-15 1,13 uD]$._9no[1 4,11 u(H$Y1_9`l$}JR[1Andělé ho obsluhovali
« « 1,14 u3E$Z,,}|U*[H 4,12 u#]Z~%2ZZ}}L 3,20Jan uvězněn
« 1,14 u3KZ0'5)-f2 4,12 u#Y}75)-bL 4,14 uF($}/F'5(Gn}+al)-bLJežíš přišel do Galileje
2,1 4,13 u.?$}k,-}vVZK}lC)aVUsadil se v Kafarnaum
Iz 8,23 4,13-15 u.6-}|j(})k}!f$}vzX0@]`ZG^VY#f{D]H]ZX1a/}!f$a1}v{[_}do~ G+dun9?{AZemě Zabulón a Neftalí
1,28 4,24 4,14 uER$~7l^o}$x_%O}+CY$ZuPověst po celém okolí
«    Iz 9,1 4,16 '^B6j{(at[cd5}(9$ZmqT(~:M$}-d_Z[cvp[F 1,79 u0q}[+Zm(~-F$}-d_Z}i5Aby zazářil těm, kdo jsou ve tmě
Iz 9,2-6 1,79 u0y+}k|AZ|[')[_}P)a uvedl naše kroky na cestu pokoje
1,80 ,%_*}da$|0~$_$ZU(Yh} UYH]w}5c/8*c%Žil na poušti
11Q13 2,15-19 1,14-15 u3@__,bi+YXXzF+B!$#Y5 4,17 u.?LY5\g'5k'$[V 4,15Kázal Boží evangelium
«  <    Ex 23,10-11    Lv 25    Dt 15,1-2    Neh 10,32    Ž 146,7-8    Iz 42,6-7  61,1-2    Da 9,24-25    4Q521 2.2,1-8    11Q13 2,2-6  2,18-20    Ga 4,4    Ef 1,10 1,15 u662}+*'`S 4,17-21 $}Xz3i%+]H}dC$h_,i%aL!#*\D^K^w_GX4Z/];YffQe6}OX}`qY-}!8}-0}9:Y-}%^}2zf.$}/*}5Y};7~2H(}@NX5}%\}V5];}GyX6$~*r,i%}9uN~6@}P~$^O.``(GcSZA}?N[1X7\5%[V8Y(2])}+*7`3[#(YLu?\2Naplnil se čas
< < <    2Mak 2,17-18 1,15 u6`$`L7Y_+aQ 4,17 u.(`J!#~;D:7Y_?_pPřiblížilo se království Boží
<    Mk 1,4 1,15 u5g}tr [4,17]u-7!#~;C}(TČiňte pokání
1,15 u6U$gb(I}^oVěřte evangeliu
« «  < < < < 1,16-20 $}*LY]-`NT[s\#^X$hW*^._w}55(GjY^y:v1X3$9;'5_I[Wc8$siYPi-v0h^X4$Y}^dCf6d[\tX5$~(\ro\#]xlT+dY$[H*^.YI$Y((Iak}kCC}JtX6$Y}iZ[G$^d*YtY0}a+(IakYFP}u]cs[WZu 4,18-22 }+6%Y]-`NT[s\#YUm ^XZWa\^'$hW*^.YI}AL}56)-df^y:v1X5$Y,;_I[Wc8$siYPv0h^X6Q%}!;xACf6d[[1X7$~([\e\#a%YUm ]xZW+dY$[H*^.YI(IakYFdYDYyY0}kDCf6[r$iZ[GX8Q%}!;xA,\W$*YtY0d[[1 5,10-11 \}%J]x$[Hl`}a,]BZA}%wN~,e$98*^X51~88LDZ-b7pC}a^X-$}jgCgdB-[2^dY~d[[1První učedníci
« « «  < < 1,21 u)W$}Pe)g, 8,5 u$WoO%/)aV 4,31 u+w$}l/)aVZ}Ti*Přišli do Kafarnaum
1,21 u*A$Y}Y*_u]s)-lI}N@ 4,31 u+~$ZU]3Y((YL~+qŠel do synagógy
« 1,22 $}WRBG`6YIZU:]3Y(Y)[,Zo$ZBY).yW 7,28-29 u0jfS.[oBG`6[$XAZS:]3Y(Y)[,Zo$ZBY).ZgZ] 4,32 $fUBG`6/K(]uY%'[kYEUčil jako ten, kdo má moc
« «  < < <    1Kr 17,18 1,23-27 $Y}Y%(GcSY0YY([{m($}6tX:Y5WZ!$[CZ#})-}#Ae~d_}xIY^Y`iS'l{+ZEX;$dHbF'5!#Y5}/m$|oY9ZuX=$~-j0,Z1,ei$~8z`$\,}WwY9ZuX?$}Ni}8:ZetRY(g5WHlV`6}iP[J[,$Y*~$[YLuy}Z|$}/C\t 8,29 4,33-36 $(GcSY%YYZoZ1}G+}3)$}6u`$\,XF}LJWZ!$[CZ#})-}c4e~d_[`Y^Y`iS'l{+ZEXG$dHbF'5Y7}/m$}W/YRZu$~+`0,]p),c4]tYRYra_}BnYNXH$\!}#pB}*B$~0/8\rY=cV'[kYzK(]u$n}}Z{Y*uy~$\$}WcUzdravení posedlého
< < 1,28 $p(7v /Y}}*C)^J-~!6Ti* 4,24 u{@$`-7v /)^J-~1C 4,37 $}WW}dfY$Yr)}*@\DT~!9Pověst po celém okolí
1,32-34 4,24 u~w$~)d3\lA]XdX}+y}wV$}Ay~0V}G#$~,N$}}/$_L[G 4,40Přinášeli všechny nemocné
«  < < 1,29-31 $Y}FOtP}W8^u)-[._w$}6ZYFf}$qNXB7%sN_w}kd~+0$Y}[-3Y$m}XC$\ZjF\ r%T~9]$`0\ '}-1$z@[F 8,14-15 $ZK'5)-[.~!V\#-}~x/}B@$~+1X1$buT_7^`$}@[\ '}-1$}bB$}JO[1 4,38-39 ])%LOtP^i)-[.~,hsN%+~,jY%~0U~+4}sX$}#b0Y$m}XK$}Z\`G[EdIN~+3$}@Zhw_r%v]z@[FUzdravení Šimonovy tchyně
1,32 u2m]~%}E: 8,16 u6 ]~%`2Nastal večer
1,32 u3#Ys}N['}#E 4,40 uT?}L*%+}#FZapadalo slunce
< < 1,32 u43}_x80\lY{]XdX$Y{}G$ 8,16 u67l6Yc}G%},2 4,40 uUxmRcAoUx!}wX~%Z}!zY(8[QPřinášeli nemocné a posedlé
1,33 $Y%^I7cI}Zw8-}fW 8,34 uA,$Y1_,7cI]t)tuNb} 8,39Celé město
1,34 uJl$_L_1]XdX}+y}wW$\w^S}Vl 8,16 u7`$}VkCeGr;$\lY{]XdX{? 4,40-41 uV$6%dB}Q)Y0Y.Z[}[!}Nv[GXzx}z}X.%J\wL~'6Uzdravil a vyhnal
Iz 53,4 8,17 [V]`ZG^VY#f{D]H]ZYSY.}?#['od$Y.}wY}LyNaše slabosti
< 1,34 uJK$4}#mk4CbPK}#*0 4,41 urO$} E4}OD\H}'DK}#)Démoni ho znali
[1,34]uHp!b #iS 26,63 4,41 uqB*b#0iUže je Mesiáš
1,35 u*W$~*T}VA}'d]+^9!$#`+)f[\D 4,42 u[i}E6%jQ^np7)f[}.qOdešel na pusté místo
< 1,35 u)Hg%~)l 14,23 5,16 u#I$~)Va tam se modlil
1,36-38 $}k^0[B$QYV[eXI$aM0$[-32Ys}!o]'XJ$YD;}1n}4J)Y.}`b}o_@JYo}m*)Y::}X! 4,42-43 u^A$.[o}X|Yb$d^YH[e$}ka0+1},;YR_EXO6%98Y(2J`t}^;},$}^nY-[3-Z^+[TKB^)}96Pojďme do sousedních městeček
«  < 1,39 $\Q_a)Y.h!Y0)^J-f2$C\w}QD 4,23 4,44 u!|$ZU_a)Y.h!Kázal v synagógách
< 1,39 4,23 $}+2(^IGn:]3(Yh_3Y0$_a,biT]0$}$(agr^$ag}rs(I}'U 4,15 $YS}NA(Yh_3[r}KRZ.}|0Šel po celé Galileji
< 1,40 $Y|80}'Z}*R0!$#}FVY732Y!q-f=Y-}$z 8,2 $Y1}'Z\Zl63Y7YZY!q-f=Y-}ho 5,12 $Zd(I[g0(]??},%$Y1_@s_}qEZ0%*Z*ajB\m}N,/Y7YZY!q-f=Y-}$zMůžeš mě očistit
« 1,41 u'b$}-s 20,34 u*~}-q 7,13 u*.$Z0\ 'Yg}]EYff'Hluboce pohnut
< < <    Lv 14,2-32 1,41-44 u(id;-\p/bu$Y,3j]}hpXN$Y}`-YRYr7}qC$}PsXO$}Tb3Y}}VmYbXP$Y,3})f_ha_{TY2_6^Wf5N}g@$~)4Y$D}${U]jt \?)a^[F 8,3-4 $d?-\pbu/Y7j]}hq$\O}Pt/7}qDX%$Y,3'5})f_h{TY2}/=^Wf5N}$L$~)6,d0Y?~)D\?)a^[F 5,13-14 $d?-\pbuYrY7j]}hr$\O7}qB`-YRZuX0$YS}}{3_h}OeY2],f5^WN}$L$~)5Y$D}${UYpt \?)a^[FJdi, ukaž se knězi
1,43-44 9,30 u,;$}Uj;'5Y7}yw}u3}F( 5,14Ne aby se to někdo dověděl!
1,45 u{]6%^n\g}m,\X$}IG*_f 9,31 Q%dE}JG0(^IGa1i` 5,15 }JV%[^'[kY$[e$~03_)~':}3j$}e[LP}?(d!On však rozhlašoval
1,45 u{+Zcc50o!}/Y)Z}oMJežíš už nemohl veřejně vejít do města
< 1,45 u|/Y0ZiYf}\4~41!#px$}d-80}|* 5,16 u#oYQ%Y%~6b(Yh} UZůstával venku na opuštěných místech
< < 2,1 $]sYJ)aV[4_Y}#;2(c@pH 9,1 u%t$Z2)-q@},(Vrátil se do Kafarnaum
2,2 $h#Z6Zec5~:V`[~1q8-}$;$`B;*}'o 5,17 vwS$Zd(]??_Y$YSY%}I\$ZA}i4Z($}wQ]BZA}SzF}~9r.T[s$]y$}$SSešlo se mnoho lidí
5,30 5,17 vow$o ];Y%),}fyYNMoc Páně byla s ním
2,3 $}\Z~7c80}*W}2SZ.~2j 9,2 uUD$Y1~)YYc}*WBk)}BA 5,18 $Y1^1~7bBk)[PYCY%}})$fB0}PC$}#z!#0[[YEPřinesli ochrnutého
2,4 $1}Ks~)33Y#*\V}9B-tLYm}#O$}X?~9;*c,Ym'}}-}ke 5,19 $1pW~$j}PF0Y#*\V}5MB,}L=Y#P}lq}i20ZtI}md),c4Zh+^{Spustili jej střechou
< 2,5 u.]$Z0'5-_.Y0Y,Ng] 9,2 uU|$Z0'5-_.Y09Ng] 5,20 u(5$Z0-_.Y0Y'Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
< 9,2 uSd}#rBuď dobré mysli
«  < <    Ž 103,3    Iz 43,25-26    Mk 1,4 2,5-7 u-w`vn+UY[m9X(Z?%Zl?\vYojz$}Ho(Yhg*Y0X)Z9Yes+}p-}BaY`Z8}@b_=S1Yd'}$$ 9,2-3 uTj~2I}@dUY[m9X$$Y1~3g?\vYi(`:Ye}B` 5,20-21 u(;hWi YTY[m8ZCX7$^x}Hm.Zg$.Z(Y=Y`HYzYC}p)}BjY`Z8_=}@GS1c7'}$$Odpouštějí se ti hříchy
«  < < < < < 2,8 $Y}p3'5N[{/2!#Yh}Hq(`:YD!#;Z;Y8}Hn(Yhg*`{ 9,4 $_M'5Y.|aY09@W}V3~'A(Yhg*`{ 5,22 p1%'5Az2Y0YK98Y(Wne(Yhqd`{Poznal o čem přemýšlejí
« «  < <    J 5,11-12 2,9-12 tbHpRa;Ng]n+UY[vFY/a;}MF!#$b;*c,U$sRX,@%oB2[,\P'Y3+YaxD_=BOZvYDNg]X-YRc1bYb;*c,U$_6)*ZqZCXzV0H$}b?$Y}mp*c,^9 9,5-7 tb:HpRa;n+UY[vFY/a;bY$~ uX(@%oB2[,\P'Y3+YaBOZvxD_=Y5YDNg]bY}=9U-}%t$e])*k^ZCX)$a9]N)*k^YE 5,23-25 ~3@HpRa;i YTY[m8ZSY/a;bY$sRX:@%oB2'Y3+Ya[,\PBOZv}@c_=Y'N}}*YTc1bY$mp,}mcUl3)*ZqZCX;$_r]+[[[rmpZMY?}kb]N)*Zq/i;*`QVstaň, vezmi své lože a jdi domů!
< 2,12 uIKZf}|2Ze}X7\l 9,8 5,26 u0/$}Ryb_}87Všichni žasli
2,12 9,8 u-mZh%.[o}`+ 5,26 u0'$} G~8:Zmocnila se jich bázeň
2,12 uI8$}KQ*Zx 9,8 u-c$}NT*Zx 5,26 u03${6*`Pa chválili Boha
« 2,10 9,8 u.(ZU}KP[,~4'Y*mM 5,24že dal takovou moc lidem
Mt 12,22-23 9,32-33 Y.%}WaY1l8Yc}of}G XzG`z$}QN+nV^m'}oi$d4.[o 11,14 $ZU}QC]p}og\x%+nV}W;^m'}oh$d4.}{2Uzdravení posedlého němého
« 2,12 uIT!#g32Yj_o}OF 9,33 u6wY:_o}_wYj(Ic% 5,26 u0LY:2fD}|]t9Něco takového jsme ještě nikdy neviděli
Mt 12,24 [9,34]u'n!.%Z(Farizeové
3,22 [9,34]u(^Z7(Ihr?nW}Q7C#i1 11,15Ve jménu knížete démonů vyhání
2,13 $^9YJY]-jX$^P'ZV}#\8Yb$`=[GUčil
< < × < × 2,14-15 $}*L\#}']lT+m6`RB,ta$YD3`(}(v$]+}#2\tXznod$}Ek}js0(G[mYI$Z6au$b3}.2IZ#$YLZNYI 9,9-10 $}|I'5\ed5[P`RB,tarC}q#$Y,3`(}(w$}6:}#2[1X,$\x/}5r(Grh$Y1Z6au$b3]5}.2IZ#$YLZNYE 5,27-29 $Z,Y8^9$}Nt~2a`_}']`RB,ta$Y'3`(]@X@$k%Y~]+jJ[1XA$be}KkkC}qK3(G[m[$$Y%ZV^Ttb$vC]BZAYVYn}jpPovolání celníka Leviho (Mk Lk) / Matouše (Mt)
< 2,15 ubDZ?:Z6$}bw\t 9,10 15,1 Z?%3}M3Ys.au$.b3^^YEBylo jich mnoho mezi těmi, kdo ho následovali
« 2,16 9,11 15,2 $}In.]bZ($.ZgY=2YevH~(y$~0Ea-On přijímá hříšníky!
«  < <    Sír 9,16    CD 5,14-15 2,16-17 $.Zg?\aZj2} hYFPep$lPZ9Y*ZN/2YFPlP$ep} h $~!tXz\v)$[!'5Y,;!#2=\EbmQ}$gq;YGQ]X}!\ 9,11-12 $Zj.Z(Z9Y*ZN/Y#WYFPlP$ep}\x'`5`{X.6%[!9=\EbmQ}$gq;Y2Q]X}`g 5,30-31 ${..Z($.ZgY08AZp/Y=Y#WYFPlP$ep}\|$~!wXC$YK!#'598Y(=\Ebm.~5Eq;Y2Q]X}!\Jak to, že jí s celníky?
«  < <    MMen 8    1Tm 1,15 2,17 uO/4^=j|i8YGvI 9,13 u3`=:^=j|i8Y2vI 5,32 4|Fj|i8Y2vH)}tzNepřišel jsem povolat spravedlivé
« «  < <    Mk 4,25 2,18-22 $ZA.YA\|$.Z(}w($_R$[x3Y#W.YA\|$.YA?\a}w+.%~-Y!#Y?=})6X5$9;'51z_.\1+r`(~:t'gHYVYnH}w$r|b$bn*})CYVYn=}K{}w#X6`B%\6})r}8BYRYn'gH$Y5})7([hGbsX7Yo} 4}-;uW}ZSBc }*:S%kEm$,}+aYR^b,}iR+}{g$lklLnNX{(Ej$Yq}AF^Ge,)cxs3S%kE}-@'k_Ax$$'k_}:qJ.}?2 9,14-17 Y3~)BYc.YA\|Y=Y#W[%$.Z(}w' },*.%YAU=})6X1$9;'51z_.\1+r`}~wZM}z6YVYnH'}wj`D%\6YQ}8AYRYn'r_$Y5}w.X2}zT%}Yr} 4}-;uWB}gi}{jm$:,}+a[RLD}gc$lk~1R}EfX{9!L[_}AR^Ge,)cxs3S%}(^~+U.}?1$'k_}S0$.x#}:p 5,33-37 Q%Yi80.YA\|}w*~+'$}GX~%j] JQ?u!Q%YT} j$~!}XF'%598Y(1`9Al`+r`(u6'gHYVYnHl(}w,XG`B%}cH$YQ}8@YRYn'gHY5})7(^kYhjOXHZ-%J\.8Y(2Yq} 3Lc!}iT~1P}YqBc }*:S%}(]J,qY~1Q$N}{i=~/R,} 3,LD}iUXI$Yq}AG^Ge,)cxs3S%}(]}-@'k_'}vsAx$$x5}S1$.x#}:vSpor o půst
[2,22]uz[!Y0^Ge,)cx#}iV 9,17 v11Y0}AS^Ge,)cx}iW 5,38 Y0^Ge,)cx}iV}C6Nové víno do nových měchů
< 9,17 v/t$mA~16 [5,38]Obojí zůstane zachováno
[5,39] ! $Yq~#i}{edh}vrYD:'}{f~:4#ZJKdo se napije starého, nechce nové
<    Dt 23,26 2,23 $\x0(YL_u}I-Y#P~.-$.YA/^x[_an~3SA~.] 12,1 (d=,_`} P'5Y*_uY#P~...%YA/}Y-$^x~3R}. $}\{ 6,1 Zb%(`p}I,0Y#~./$}^L.YA/$}#iA}. ~:q`t~9`Začali mnout zrní z klasů
«    Ex 20,10    Dt 5,14 2,24 $.Z(Z93[UZ;~%oY*_uY?4}Wk 12,2 .%Z(ZjYi3Y1.YAU}+{c=4}Wian(}-G 6,2 Zj%?\aYiZ;sfY?4}WjY*~+rJak to, že dělají, co se nesmí!
Lv 22,10  24,5-9    1S 21,2-7 2,25-26 $YD;_o_?W\%]QYu\E}^#$p0YS$QYVh}X=!#Yi^i)*Zq+YXB}0\a,$A[DTs~}_igU4aH`#S1A}gA$\cJZmZtYc}zt 12,3-4 6%9;4_?W\%]QYup0$QYVh}X%Yi^i)*Zq+YX$A[DTs~}_mY?4}X;Y%3`#Z{ZmYV[eS1Y*}gD}v. 6,3-4 $YK8Y(9!#'5[aY:_?Y?\%]QYup0YS$QYVh}X%!#}0L^i)*Zq+YX$A[DTs~[]}!G$]4ZmYV[egU4aH`#S1}v6A}gBNikdy jste nečetli, co udělal David?
«    Lv 24,8    Nu 28,9-10    1Pa 9,32 12,5 Y-4_?(I_k2Y*_u.}$M(I\S,`o}B=$}5i{bKněží službou v chrámě porušují sobotu
< 12,6 Y)%V2+b|}seH`~Víc než chrám
«    Mt 9,13 12,33 12,7 S%{+WHb`_[$=}f`4Y4}k]A}5jMilosrdenství chci, a ne oběť
Ex 23,12    Dt 5,14    2Mak 5,19 2,27 $Z/;,`oY#*[P\!$ZB'YYY#,~+sSobota je učiněna pro člověka
2,28 ZcYgH'Y3+YaJ+}-E 12,8 Ye:H+t0'Y3+_A 6,5 $Z/;YgH+t0'Y3+_AProto je Syn člověka pánem i nad sobotou
1K 8,7    Ř 14,5  14,22-23 [6,5]Víš-li, co činíš, jsi blahoslavený
« «  < < 3,1-2 $^iYJ)}.1$Y%YoYY}X)Zo-}0(X#$}}s0SY*_u}ecYb@}%QZu 12,9-10 $}(U\e\Q)-lId!XzFlX$Y1YY\pZo}wyY zFJ=@}%QYE 6,6-7 Zb%(}!/`p\d0)-lI$}IV$Y%YYYo$7b!/7n^Y%}wuX)}}r%0.Zg$.Z(S(I`p}eW@}_XqoZuČlověk s odumřelou rukou
« 2,8 12,25 6,8 uToYQ%bpAz2[rJežíš znal jejich myšlenky
< 3,3 $YDN_B\]-\pfm}wzbY),}t] 6,8 uX'9%Nvd\]}wwfm-\pbY$~.f),}t^$]+}]\Vstaň a pojď doprostřed!
< < 3,4 u1f$YD;ixY*_uuGY/}%+Z~h$Y/he 12,10 u79$}Yl0Y=S}WhY*_u}eZ 6,9 9%!#'58Y(}YM\`SaHN`puGY/}%+Z~h$Y/}:[Je dovoleno v sobotu jednat dobře?
Lk 11,37 14,1 uF?$Zd(I_P0)Zq~3q?mu!#?\aY zPg|` [~Vešel do domu jednoho z předních farizeů
3,2 14,1 uCa~+tY zQF,$ZfZA}}?YNDávali si na něj pozor
3,1 12,10 14,2 $Y1YY[YY%~5UZhYEČlověk stižený vodnatelností
« 3,4 12,10 14,3 $YK'598Y{}wK$lfY7ixN`p}eaY/s Je dovoleno v sobotu uzdravovat?
3,4 u0,Q%}]( 14,4 u#KQ%}dLOni mlčeli
3,5 12,13 14,4 u#i$}ZCq:0$}9)Uzdravil jej
< <    2S 12,3    CD 11,13-14 12,11 6%9;Y`!#YvY9ZHYYYCo}},Vip$Y!}U5Y:Y*_u)}C;[?}nb[d$}Md 14,5 $8Y(Y'h,Y;Y3Y/}CU)~8R~!@$4\O}680(Z)+}-FOvce v sobotu do jámy
3,1 12,9-10 13,10-11 ZS%]3(]??~/`(YL~+pXzI|n$Y1ZIZ1fn}?!Žena stižena nemocí
«    Lk 13,4 5,25 9,20 13,11 u:p$Y1ZIZ1fn}?!_T]2}y1už 18 let
Ž 146,8    4Q521 2.2,8 13,11 u;/$}#Q~0~$1}Kr}5z),}{~Byla sehnutá
3,3 13,12 u+iZ.%\ '5},kZavolal ji
3,5 12,13 13,12-13 u,.$9Z?bO}:ZT}?$ZSX/$}Y$f'Y.~9[$_r}8'${5*`QJsi zproštěna své nemoci
« «    Ex 20,9-10  23,12  31,15  34,21  35,2    Lv 23,3    Dt 5,13-14 3,4 12,10 13,14 YI%'}=h}0yKN`p_L']WZ/N`b2dD\6ZY(hL[3}[|(f%Ep@}e\$1YMZ)+}-EJe šest dní
12,11 13,15 Yj%3'Yg$9`|i[Y;N`p=}r/*}CR/Y/*kcLO~7W$}85~(6Vola nebo osla
<    Mt 10,31 12,12 gsE}IDYY~(_Zep#Y*_u]|se 13,16 ]I%jeb(}zo}cao5'asY1]2$e1}^G4b[}'tLD}H1\0GZ)+}-FOč je člověk cennější!
13,17 $Y8]Z/}l4YsQ}7r^c$^P'ZV}`GBg_YL}UYcW}Et_5ZuJeho protivníci byli zahanbeni
3,5 ua;$sPY( 6,10 u64$~ Q\lY(Rozhlédl se po nich
3,5 uc#YT}yz~1#BG~+@T^|[rs hněvem
< < 3,5 udV}pnN_Bob-\p!#^%$|v$w.7b!YE 12,13 Y3YDN_BobU-}0($|v$}8c}/2Y)7}4L 6,10 u86Y$3ob-\p^(6%} M$w.7b!YEUzdraven v sobotu
6,11 u)WZd%} G}7ZZmocnila se jich zlost
« 3,6 u-^$dE.Z( 12,14 u%Yo~%.Z(Farizeové vyšli
Mk 8,15 3,6 u-bY{YFPq 22,16s herodiány
Ex 31,14-15  35,2    Nu 15,32-36    Dt 13,2-6    Jub 2,25-27 3,6 u.6g|}NHaUYr[X0w[ 12,14 u%~~/IaAaUYr[X0w[ 6,11 u*A$}Iw8\rWY4~%4N^{jak ho zahubit
< < 3,7 uJl$'5YFPZb/ev8-jX 12,15 u+i'%5_Hevi] 6,17 v({$qiYVYn} |BlU}~R$ZV^T}r^YIJežíš odešel
3,7 12,15 u+S$^t3cJMnozí šli za ním
< 3,7-8 uJw$gm_/LO[s}bv$LO]yX*$Lb{$LO}g5$]#+qE$Y$~5-$~,\_/l1`)]!~$md]8YN 4,25 $^t3[oZ6LO[s$}Gu$b{$]y$}+-+}$[ 6,17-18 v*J$_/gm+^CL}*pO]y$^A$O}},l^$~,`XzC]@]@d]ejYrMnožství lidí
3,9 $Y'Y*ZN/@}+c~)u3Y#*\V@1}f:[Q 13,1-2 5,1-3Loď
3,10 u'n_/:}Nz 12,15 u+W$_LY(}*B 6,18-19 u3I$}fmLP})?d!Y zC=U}NwY z=uV$}f}}{{Uzdravil mnohé (Mk) / všechny (Mt Lk)
3,10 u(^Zc}ZPYc@/}A.cAoU}s? 14,36 6,19 u..$^P'ZV^6};U[eTlačili se k němu
5,30 6,19 u-tKo [@Yr}X/Vycházela od něho moc
< 3,11 uA,$CeGC}3'YQ0}N~~)=Yc 6,18 u3O$Q}VGLl%u{Nečistí duchové
Mk 1,24  14,61 3,11 uA6$idr62Y@ZT'Y3+ZE 8,29 4,41 ur}}nS$r62Y@ZT'Y3+aQTy jsi Syn Boží!
Mk 1,34 3,12 $\X}Y[;@10le~%X 12,16 $p1;@1le0~%U 4,41Nakazoval, aby ho neprozrazovali
Iz 42,1-4    Ř 15,12 1,11 12,17-21 @]`ZG^VY#f{D]H]ZX4Y/'afMZ4}d!'}1(MZ4}!:7^Z]A}f8,Z1MYfYb$d{Y*iO}80X54}\DZ{}niZ{}3nZ'(Yh}+Y-`}YEX6g'~14=}kU$}qv~58=~,GYHY4{v)}w2-}o+X7$NZO/fC}TF 3,22Nalomenou třtinu nedolomí
<    Ex 19,3 3,13 u+[$}5?),\U 5,1 u0qZ.%A_)hX),}z, 6,12 uAB\v%(Yh[=h'|q0),\UVystoupil na horu
3,13 5,1 u0y$}iA/cM!#3.YA[$ 6,13Přistoupili k němu jeho učedníci
5,2 $h_,`r/`=Y(Y7 6,20 uEp$YS}XhA\C/)AZp/\fUčil je
< < <    Iz 57,15  61,1  66,2    1QH 6,3-4  23,14    1QM 13,12-14  14,7    4Q434 1.1,3-4    4Q521 2.2    1K 1,26-28    2K 6,10    Jk 2,5 10,14 5,3 \).~*y~5:~$]2Y0H7Y_?_p 6,20 uEf\).~*xK~5cH7Y_+ZEBlaze chudým
«  <    Ž 34,19  126,5-6    Jr 31,25    Iz 61,2-3    1QH 23,15    11Q13 2,18-20 5,4 \)Q}~}2Zf}|x 6,21 u(;\)Q}m6kWK}DPBlaze těm, kdo pláčou
Ž 37,7-9  37,11    Iz 57,13    Sír 10,14    1QS 4,3    Did 3,7 5,5 \).~(=2Zf}mY-i.Blaze tichým
«  <    Am 8,11    Iz 55,1-5    1QS 2,14    1QH 12,11    Lk 18,7-8    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,6 \)Q}~a$}K#-}Jg2Zf~9z 6,21 u(5\)Q}~`kWK~9yBlaze těm, kdo žízní po spravedlnosti
Př 19,17    Sír 35,19    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,7 \).}Sc2Zf}SbBlaze milosrdným
Ex 19,21  24,9-11    Ž 24,3-4    Iz 33,14-17    1Hen 61,11    Did 3,8 5,8 \).}hw~3%qb2Zf*Zx}{HBlaze těm, kdo mají čisté srdce
<    Ž 34,15    1Hen 61,11    Did 3,8 5,9 \).}P*2!#Zd\1]8}mQBlaze těm, kdo působí pokoj
1P 2,19-21  3,14 5,10 \)Q}GO`EzE2Y0H7Y_?_pBlaze těm, kdo jsou pronásledováni
«  < < <    Mdr 2,16.19.22    2Mak 7,14    1Hen 108,7-10    Fp 1,29    1P 1,4-7  4,12-14    1Te 2,14 5,11-12 \)}]VYQ}y]YP$}K.$oJ^N~'NjxZH~:b`E}U,XzJuC~9+$}0u2'rOY;^T(YLgR 6,22-23 \)^qYQ}uXYP.ew$YQ}@vYP$}y\$}QJ,Z5Y;Y)~'M}Uw+\o+coXzmoE~9E([hGZ)$~-;Y1:'rOY;^T(IgTBlaze vám, když vás budou tupit
<    1Te 2,15 5,12 u:hYh:}NMAeMY{[p}/9 6,23 ucMZDCmy:} OY*t(.cEZ]Stejně pronásledovali i proroky
<    1Hen 94,8    Jk 5,1 5,3 6,24 u$a[x[/VYL~$LKBěda vám bohatým
5,6 6,25 u..[-YOQ}U4kWK}~]Běda vám, kdo jste nyní nasyceni
Jk 4,9 5,4 6,25 u.F})tQ}DQkWK}~|$}mBBěda, kdo se nyní smějete
«    Jr 5,31    Ga 1,10 5,11-12 6,26 [-YQ]|YPoJYs.ewZFCmy:} OY*~:d.cEZ]Běda, když vás budou všichni lidé chválit
«  <    Joz 3,12  4,2.4 3,13-14 u,;$~)r^M}bc}@)$cs8YNXz@|R$fYa6 10,1 uDb$},pAZnZp/ 6,13 u4a$Yuo/jN~)\AZpYI$}R=YRYna6Ustanovil jich dvanáct
Lk 6,13 [3,14]u02^KJmo}0Kkteré nazval také apoštoly
3,14 u1+@~;3YVYr$@};=Y(k'aby byli s ním, aby je posílal kázat
3,15 $_U[,fICnU 10,1 uD,ZcfI\H 9,1a aby měli moc vyhánět démony
Mk 6,13 [3,15] 10,1 uE($}eXagr^$ag}(' 9,1 u0,$}wZ}eYa uzdravovali každou nemoc
[3,16]u$M$fYAZn 10,2 upi?%ZnY zxOmC})aH~2'Jména těch dvanácti
< 6,30 10,2 up2};B 6,13 u3.^KJmo}0Kapoštolů
< 3,16 u$e$j Z5Nt?~!S 10,2 uqN_r[B6_dYv 6,14 u6H^VZ4J~;#^'Šimon, kterému dal jméno Petr
3,17 uAB$]xlT+dY$[H*^.+f} 10,2 us,$dn6+dY$ZZ'[ZYI 6,14 u6@$]x$[HJakub Zebedeův a jeho bratr Jan
3,17 uA!$j ^aZ5}C7Y?H\1}Ce 9,54Synové hromu
3,18 uCi$hW 10,2 upZ$es 6,14 u5r$hWOndřej
1,16 10,2 upx'[Z/ 6,14 u6)*^./jeho bratr
3,18 uDd$h8$x\$rC 10,3 u+?a{$}AlY z:i|$}r_ 6,14-15 u6D$h8$x\Xz7b`$rCFilip, Bartoloměj, Matouš
Mt 9,9 10,3 u+5'~2ccelník
3,18 uE $}$A$]xlT+m6 10,3 u+#bxY z;)+dl6+m6 6,15 u(+$}$A!#$]x}4hTomáš, Jakub Alfeův
3,18 uCx$}di 10,3 u+;$}djTadeáš
3,18 uDI$^X*}jC 10,4 u%N[@'}jD 6,15 u(0$^XZWj~}a3Šimon Horlivec
«    Ju 1 6,3 13,55 6,16 u#K$g$q9Juda Jakubův
3,19 $g$}h'YCJkvYN 10,4 u'+$]{'}$c6Js;YN 6,16 u#i$g$}$bYC_K~(dJuda Iškariotský
< 3,20 $} _)}xv$~0@YJ!#'gXZe1o!Y(`[[~e^Nemohli ani chleba pojíst
< 9,17-27 12,22 Y3l8Ycye}/+$}oe$_LYbZe*}od}p/$xl 11,14Uzdravení posedlého, který byl slepý a němý
10,47-48 12,23 $}X6Ys.[o$Z9_#YeH'Y3}GG 18,38-39Není to Syn Davidův?
3,21 u'b$[ 12,24 u5^Z}Když to uslyšeli
« « 3,21 u(iQ[@Yrp)}n^Yb[i:2}WdPřišli příbuzní, aby se ho zmocnili
<    Dt 17,8-13 3,22 uDw$.ZgQLb{}jX 15,1Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma
< 12,24 u6 .%Z(Farizeové
11,15 u+MZj%Y9YnNěkteří
< < 3,22 uF[Z72bHfi$2(Ihr?nW{wCi3 12,24 u86\xYe4{xC\wS1(IbHhr?}G. 11,15 u,JYg(bHIhr?nW{wCnUVe jménu knížete démonů vyhání
«  <    Mt 9,4 2,8 12,25 uNdoC%Y.|aY0 11,17 u:5YQ%oEY0C}I Znal jejich myšlenky
« 3,23-26 $apY((_+Z/;YkZ8ast4}Q:X:$Y!Y_ZMo'}(R=Z8}-w7Y_}Q\X;$Y![mZMo'}(R=za7[m[h~.kX=$S'asmLZM[;$}Tn=Z8~.jY2cT}!T 12,25-26 uR%Y$;eDY_}(QqRzl}\:$eDcIY/[m}(QqRzl=~.=X=$S'as*t4}Q8ZM[;}TmYkE}-x7Y_bD 11,17-18 u;g9;eDY_ZMo'}H{}\;$`^BZq~#!XzRpxS%J'asZM[;}J#Yk}-x7Y_bDJak může satan vyhánět satana?
12,27-28 $SR(bHoXCbP.\1Y;(}.f}QBY#Y:Zf}'+\N\2X@S%([{]8RoXCbP]O}_|ZMYP7Y_+ZE 11,18-20 uE=K`X(bHfIY-Ci3X5S%R(bH{{CbP.\1Y;(}.f}QAY#Y:ZfY;}'+}]9X6S%(i4]8!#RoXCbP]O}_{ZMYP7Y_+ZEVe jménu koho vyhánějí vaši žáci?
Iz 49,24-25    ŽŠal 5,3 3,27 YE=Z8Yq)-[.+}h=]sCtA/}I1Y!1[8*}h8}HL$Y5-[./}I2 12,29 Y-YkZ8Z'\d)-[.+}h;$CtA/}=EY!1[8}HK*}h7$Y5-[./}I3 11,21-22 YO'}h9}iH~8i-`;}?W(^hHCh5[$XzKLWp,%qK/}Y:}w0Yb-}{p/}2NZMaO}YECož může někdo vejít do domu silného muže?
Iz 53,12 11,22 u:0$C~-N/}HVKořist rozdělí
« 9,38-40 12,30 61[|YVZ`aUZ`\($61tQYVZ`~-B 11,23 61[|YVZ`aUZ`\($61tQYVZ`~-AKdo není se mnou, je proti mně
Sír 5,6    Mk 1,4 3,28 Y@Y+V2Y~n(Y*~5X?^_C}4o$Y[}Bg]CY!}Be 12,31 u;NY Y:Y+YOeDm7$xin( VYL}7LVšecko bude odpuštěno
3,29 12,31 u:V7%+alxi4x? 12,10Rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno
12,32 vJc$YCY!^gZ$]YD\o+a(n']/ 12,10 uF($ZcYCj(Z$)*Z++a(n'3Slovo proti Synu člověka bude odpuštěno
<    ŽŠal 17,37 3,29 u@uYA[tY4}Bd),Z1,uU 12,32 vIgYA[tY4}Oi]YDal+}1F 12,10 uE%\[%),_:Z1}BcKdo by se však rouhal proti Duchu svatému,
Jub 33,13 3,29 uAK4^;f.)*ciY2|cH}3 }4p 12,32 vJx4n'3_'(]eIm'_((I}t# 12,10 uC|4}@Dnemá odpuštění na věky
« 3,30 K[iZ1ei}!TTo pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha“
Sír 27,6    Mt 7,16-20  3,8 12,33 pceJ,]q[*$*[I[R}j/Y/eJ,]qlA$*[I[R~,;F:Dqf,]q}F 6,44 u:]{l:]qFD}g0qf}F!Strom se pozná podle ovoce
«    Mt 3,7 12,34 u2\nEj= 3,7Plemeno zmijí
«    Sír 27,6    Mt 15,18-19 12,34 u5(Yio#cck4~'K}yfF:D}+;T^|,`r}p+ 6,45 u{6F:}+;}%6}p,,`rYEČím srdce přetéká, to ústa mluví
Mt 13,52 12,35 'b)YYFDuHjb{y C}0f$'l2YYFD~'Qjb{y~'B 6,45 v .'b)YYFDuHjbT^|},y,}0j$'},7FD~'T},y,~'ODobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré
1Hen 49,3  62,3  67,9 12,36 Y)%V2^N`n};gY?}p?.ewwJY$^bZ$(Z)}o*Z každého planého slova budou lidé skládat účty
Sír 27,4-7 12,37 F:Pg8U}Jl$FPg8U}jiPodle svých slov budeš ospravedlněn
«    Mt 16,1 8,11 12,38 Y3_C3Zl?\v$\aY=[+j\L]J[b}$G 11,16Chceme od tebe vidět znamení
Mt 16,2 12,39 uNd6%YK9;On jim však odpověděl:
Mt 16,4 8,38 12,39 uNR]/go$}(y 11,29 uVI?%}{6}XQ\7[V7]1[#]1go\)Pokolení zlé a cizoložné
Mt 16,4 8,12 12,39 uO@[`}Z,$[b=f7f) 11,29 uU6[`}aD$[b=f7f)Znamení mu nebude dáno
Mt 16,4 12,39 uOGS1,[bqPD~*P 11,29 uTjS1,[b}$tZnamení proroka Jonáše
12,40 v$~]g:Y%}$u 11,30 u6HYn:_K!#'}$uJako byl Jonáš
Jon 2,1 12,40 v-=(G}mk+}m.]*[w$]*}wdYjYx'Y3+Ya(G[\TZv]*[w$]*}weTři dny v břiše
Nu 14,34    Ez 4,6-7    Jon 3,4    4Q169 3-4.3,4-8 11,30 u8$Y(}w3t8YjYxJ'Y3+YaYM]1}.PZnamení pro Ninivské
<    Jon 3,4-5    1Kr 10,1    2Pa 9,1    Mt 11,20-24  12,6 12,41-42 ^/})9v^(Gg.YFOa0lO$}k ^4K}(Z),}%]}$s$Y1l!qP`~XNxa})@{'(Gg.YFOa0lO$}j}^4KptFP}+.TZvej-tG}-k$Y1l!}-j`~ 11,31-32 xa})@{'(Gg.YFPvfTa0lO$}j~_DKptFP}+.TZvej-tG}-k$Y1l!}-j`~XD^/})9v^(Gg.YFOa0lO$qk^4K}(Z),}m)}$s$Y1l!qP`~Mužové z Ninive, královna jihu
«  < 12,43-45 YO%,eiZ1}W3LDa(}J0[4v|}.s}!nv\$ZB}_MXPY3}'V)*ZqM}Zm})I|y$|I}_L~1V!#$}-U$}%XX{Or!Y3},?$eB[lzn\MfbeG},8}L^${\}l9i\$yKC}]y+Yaa@}0)?}-) 11,24-26 YO,eiZ1}W2LDa(}J/[4v|}.s}!nv\$1}_N!#Y3}'V~6^)*ZqM})I|yX;$|I}_K!#~1S}-U$}%XX=Y3},?$eBfbeG},8}L]} S${\}l:d;$}EhC}]z+Yaa@}0)?~*lNečistý duch se vrací
12,45 vISYh^:JYM]1`wG~'D 11,29Tak bude i s tímto zlým pokolením
12,46 u32ZO/^}Y*e: 11,27 ubJ\v%(I[V0Y8Ještě když mluvil
<    Lk 1,45  8,19-21 3,31-35 12,46-50 11,27-28 uex}Xg]L`}ZIFD^ 93}(!7qy]U}B1Y^$}(5gU}O*X@YQ%9}tC\+Q`)*Z$+YX$~8kBlaze té, která tě zrodila!
« «  < 3,31 u3x$bg7Zy/$.\G/ 12,46 u3[Y/7Zy$.\G/ 8,19 u7Gs;%807Zy$.\GYIPřišla jeho matka a jeho bratři
3,31 u3p$Zi~.imZ80}j8YN 12,46 u3@qHZidZ3}'FDali ho zavolat
3,32 u: $_NY$0gX 8,19 u7+$4}b]~1;YcY#*s.Kolem něho seděl zástup
3,32 u;y$[-3Y17ZyU$.\GUZi}!o]' [12,47] 9%]L3Y17ZyU$.\GUZi} }dZYT}'F 8,20 }9P%37ZyU$.\GU} }Zi]9}eG]'Hledají tě
«  < 3,33-34 $YK;YDY`H7ZyM$.}1xXF$sPY{Y$0k1}$~YD[U7ZyM$.\G]A 12,48-49 6%YK9\]}q'3Y`H7ZyZk$~3jZY.\GrUXU$d?-\p!#/BAZp/Y'Y17ZyM$.\G]A 8,21 uFT6%YK98Y(ZyM$\GM[MZYQMá matka a moji bratři
7,24 8,21 uD[*Z$+YX`)Kdo slyší Boží slovo
< 3,35 YA :Y4l*,\8+[TYe[ZM$cg$ZyZL 12,50 \?:Y4l*,\8+YyM\\(e9YSM[Z$cg$ZyZL 8,21 uC|$~%lKdo činí Boží vůli
«    Mk 3,7-9 4,1 $YJ\7d+Y]-jW$~/Z80ZV~$#Ze0)\W}TX}i9(GjY$^P'ZV8-`NBOZv}dD 13,1-2 (GZ)[hiv'5 FO_m_NY]-jXX#$h#80[ocJZe0)\W}TY}i:$^P'ZVB*ug}h/ 5,1-3 Zb%(~5=*\V}Z@Yc$^^*Z$+YX$YSY%dSY]-}'k}E+X#$\#gdYU}]sY]-}'l.%}4(YRYn}9f}[5CzIX$fN%)\L?~$JY?Y%~,g}d80LOZv}X\}y7c(%FDeF`=A}*/Veliký zástup
Jub 11,11 4,2-8 $`=Y((_+},)$\f;(G`6/X$}3[Y1^o6cR~-tX%$\x(ItI}x#Z3]vY]-e/$Z2C`e$qnbBX'$v?]vB,~!Z!#$Ym4{f[2},.$Y}}VdY#,1_UxJ}E]X($Yuvp'jL{s$Y#,1_UcO|{X)$v?]v)Y.u|$vgY[m)$~0;bA$[I4}N_X*$}4G]v)-[2-}j-$d2[I}5D$}?^$}_y)cZ$(fV$({q 13,3-8 $aB;\X(_+Y7Y1]t6cR+~-zX%$(ItI0}0TZ3]vY]-e/$|JC`eqnb?X'a %]vBCsVYm4{f[2},.$\O}VeY#,1_UxJ}E\X(}c9%v`{s$Y#,1_UcO|{X)a %]vBY.u|$vgY[m)$w4b?X*a %]vB-[2-q_$}NF}jIe.Z3a=e.%fVe.%}/ 8,4-8 ~0r%kl~'4$\^ZFZ}}ZQ80Y'Y#s9X'^m6cR+~-s*~.1YE$(ItI0}x!Z3]vY]-e/$}ku$C`e+ZPqnbBX($dU}kvB-~!N$}/c}X,Y#,1_U}gZX)$dU]v(]]?}3+$~1=Y[m)w4bBXzRpn$dU]v)-[2-}0i$}/c}[R[I}Q.Podobenství o rozsévači
< < <    Mk 4,23 4,9 $Z/YC\P^\^^b0 13,9 6Zo^\b0 8,8 uE=Y6Y7}`@6Zo^\^^b0Kdo má uši k slyšení
< 4,10 $Yu}MOZF}v%}d=0QY$0ZtYLZnY.}|8 13,10 $]$.YAYi3Y#W(_+}p0}?~ 8,9 aG%0.YA/cV[#{G7}*IPtali se ho, co znamenají podobenství (Mk Lk) / proč mluví v podobenstvích (Mt)
«  <    1Hen 46,3  62,7  68,1 4,11 $Z/;V,}vH}GRT]0+aQo[%cWZi(_+CY~nM 13,11 6%YK9 ;2VylyPC})%T]0?s'o[%=ym 8,10 u^76%9VylyPC})%T]0+[TY*%}r*(}|7Vám je dáno tajemství
<    Iz 6,9-10 4,12 u8X@xp}C+$1}g:$`)}3w$1~0v1`j}Zo$ 8,10 u[z@xp1}C/$`)1~0wAby hledíce neviděli
Jr 5,21    Ez 12,2 13,13 Y Y:(_+;}pKKi'=}C#$`)4}3gZ{~0uHledíce nevidí
«    Iz 6,9-10 LXX 13,14-15 $}66;7~*Fq%}au][}34}3o$=1~0m$i'}C0$=1}g(X{hd`}Xp:7[\+^C}.y$Y*u?}Aj}b{$A\CY0}Q'1`jdqY*kk$Y*u?ek$YM[\~1B$}Zn$Budete slyšet, a nepochopíte
Iz 6,10    Mk 2,5 4,12 u5}}@A[F 13,15 v`-}$C[Guzdraven (Iz Mt) / odpuštěno (Mk)
«    ŽŠal 17,44  18,6 13,16-17 Y9%\+.``K}C$$C^\!#Y9K}3iX3Y@:Y+V2Z6eL$}J_}Y(]9a xo$4{D$eja hP$4}#8 10,23-24 $`s8AZp[J^zY'\+.``Qi']j}B{X:Y):V2Z6eL$f/}bh]9]jY6}Bu$4{D$ej]jhP$4}#8Blažené vaše oči
« 4,13 $YD;4}xW-\.t\$Ykg^Y.s7}F@Jak budete chápat všechna ta podobenství?
4,14-15 6cR*Z$~-yX1[K%ZYQY]-[_Ym~-{'}'p$YQekY}Y|'as$m$*Z$ZW} r)[G 13,18-19 Y4Em0-\.\\~-wX5}|+v(*Z$T]0$1~0rY|'},7$}=CZG} r(G[\[$YzH6Y]-[_~-m 8,11-12 H%[#7}*I'~.3H'[k+ZEXzbrLQ%Y]-[_ZYQm/}PhY|'a4$}2O*Z$LO^|[rPřichází satan
«  < 5,34 9,22 8,12 uTS@1}+S~1baby neuvěřili a nebyli zachráněni
4,16-20 $[MZY] QBCsV~-|.YQek*Z$Y}YFb }pXx4X3$4bncO(`:Y2~)poTiY}E;}$4Y/zOY#*Z$Y}~-#X4$[}ZYQ)Y.m*~-}[MZYQ*Z$m/X5$Y[}tJ+b/$7}8J+sa$Y[Y$C}r'}Z:}P^~1+*_f$u~nNXznB%$a?ZYQB-[2-q_~-n^H}3e*Z$$}|M$}jM 13,20-23 6%BCsVtHYzH6*Z$a!$Y}YFb k5f*X74^;%cO(bWY2~)q\(bM%}$4Y/zOY#*Z$Y}~-!X86%)Y.m*tHYzH6*Z$a!$7}tI+b/$7}8I+sa~1)*_f$u~}EgX{%|@6%B-q_[2tHYzH6*Z$a!$~0pYCz!}jK 8,13-15 Q%BO~!P]BYQekYFb }HC*_f$[McO4}`p]B8}i`~#D$(}id}~i}@pX0\Y%)Y.m*~!C[MZYQm/$Z.}tT$sa$}b\+}B]},A~1*$=~2[X1\Y%(G}%0nK[MZY^H([\}%0$}0g[ *Z$}l%$}jN(~6ZNesou úrodu
4,20 ubv(cZ$!#(fV$!#({q 13,23 u|/$l'e.Z3a=e.%fVe.%}/ jedno třicet, jedno šedesát a jedno sto
<    Lk 11,33 4,21 $Z/;2_#Y|'g9@^**rT~2@Y/^*-}mbZB@B-}rJ~2A 5,15 8,16 Yo%k=xH}j9].~-4Y/ldk)~3PYGB}rK~3K@Q{c}C,,u,Lampu na svícen
< <    Kaz 12,14    1Hen 46,3  52,5  64,2  65,11    1K 3,13  4,5    1Tm 5,24-25    2Bár 83,3 4,22 =:H `w}'.Y!1@~7E[a_K}:EYG@}T )~7B 10,26 8,17 =:H}o4Y?=le}Dk[a}:FY?=1}FF$)~7C}T#Nic není skryté
< <    Mk 8,18 4,23 SZ'\P^\^^b0Má-li kdo uši k slyšení
4,24 u-|$Z/;bJW}3_ 8,18 uI+bHEYk}3`Co slyšíte
«    1K 4,5    Ř 2,1-3  14,10-13    Jk 4,11-12 4,24 7,1 1}'(@1}' 6,37 u4r$1}'($=1}' $1}jh$=1}jjNesuďte
Př 11,25  22,9  28,27    Did 4,6-7    2K 8-9 10,21 19,21 6,38 uA~}I^$a5]f}(\[*~ )~,Q~6.zj)*q|h3Dávejte
< 4,24 u.$(u5rIrH}([V 7,2 (u5:}'$}')}nq$(u5rIrH}([[0 6,38 u@G~:q:rIrH}7v[0Jakou měrou měříte
< < 7,3-4 Z9%}Bt,dx\[(Iad+`%ZS-%(IlMadi:=}k6X%Y-Yk}\0N^]U^5{|,dxFDgWZS$Y17}KH(IadtD 6,41-42 Z9%}Bs,dx\[(Iad+`%ZS-%i:cU(I}g1ad=}k7X}rALYi}K}[VN^]U}1u^5{|,dx\[(IadZS}@,-(IadUi:=}C*Trám ve vlastním oku
7,6 7,5 uCT}/I 6,42 y%S}/IPokrytče
7,5 uGxoU[8FDgWU-}KG$Y5z({t,dxFDgW+`%ZC 6,42 y0roU[8-i:}PpDgWZS$Y5z(,dx\[(Iad+`%U}Q3Nejprve vyjmi trám
7,27 7,6 ub.1}LK,}1CY*}oUNedávejte psům, co je svaté
Př 9,7-8    Mt 13,45-46 7,6 uf4kD}A?A}rzY;Zh?~9u1`j}k=Y((YL~(#Y0$~/%~+\`!Neházejte perly před svině
< 4,24 u-[$~*-[0 13,12 u2a$}+: 19,24Ještě přidá
<    Př 1,5  8,8-9  9,9    4Q424 3,6-8 4,25 YA:aNa5]/$YC4aNJY?^;f YRZu 13,12 u32\?:aNa53Y zDb(\?%4aNJY?^;f YRZu 8,18 uLTYAY4:}!Xa5^c$YCY41}!XJY?}K6_Uf YRZuKdo má, tomu bude dáno
< < <    Iz 61,11    1K 3,6-7    TmEv 97 4,26-29 $Z/YjH7Y_+YXY)YY}A;*~.0BOZvX?$}i-$}MB}wc$}cN$'~.2}B_$}u5Y)4c?}@'X@}?}7a1}jL[8~9{{d~._{d~$0~,s(I~.^XAYO%}|\'}jJY}wd,}KmK}}i'}eo 13,24-30 ci\.}*];Y7u97Y_?\Ba)~-v[*`q(IefYEX;(%I}i*Ab7Z2/'p^$}YTfq}5=c4+}-]$wCX=Ys%}L~'~9|$[I}[SY5}!HJC}aWX?]!%.d,+})Q\z3YZ[?[*`q} s(IlM}1k_0E}`M}aXX@6%[6;p^YYY:} NQ%3[xbvE`,~/D}?cXA6%~7o})s1`j~/?Cfq}Rp}4j^a*}-\X{b=5bE~/rvOYHD}ep$(_`+q.}\]Y*}erPodobenství o zasetém semenu (Mk) / o pleveli (Mt)
«  <    Jl 4,13    Mt 3,12 13,30 vg6~/@[8Cfq$}HJ\H!#)}H.8,}jmcy*%lC~/[)-mdZz 3,17Seberte plevel k spálení
<    Ez 17,23  31,6    Da 4,8-9    Jub 16,26  21,24    1QH 14,14-17  16,5-9    1Hen 10,16  93,2-10 4,30-32 $Z/Yk}yQ-Z^+[TY/(lS]l}|9}fiXCY'qzgzkeYQ~-oBOa2}(f}yY^OP~.%\_BOZvXD$YQ~-p}5@$yKrF^OP}'T$l'}%g}sTZeo!^*-~-:[RC`e+ZP}kG 13,31-32 ci\.}*];Y7_nH7Y_?\Bqzgz[7[]YY}]A(Ief[$XDY;}(fZ3H^OP~.'YQ%}?`rF?}'TZD$yLyvZe_PC`e+ZP$}kF(YL}%ef+ 13,18-19 Z-Etg_nH7Y_+[T$tgka}?oX5_lZDqzgz[7[]YYf@)}m'zo$}dc$\!)yv$C`e+ZP}k{(YL}%ef+Boží království je jako hořčičné zrno
< 13,33 ci\.!a@#a,_nH7Y_?\B}!r\R}'AZI}Uy)v2}-OlZYH^K}Nf})] 13,20-21 $YJY'tgka-Z^+dkX7_lZD}!r\R}'AZI|5)v2}-OlZYHe7}Ng})]Království nebeské je jako kvas
« 4,33-34 $~4#_+~''`B;*_fYp}#+}3UXz;;#b$%s94`B\s 13,34 Y6Z%^m'5(_+Y*}{3$b's9Zr`Ba.Mluvil v podobenstvích
Ž 78,2    1Hen 46,3    Ř 16,25 4,22 13,35 [V]`ZG^VY# fyD]H]Z}7_(_+,`rZk}\1}lfL}jfOtevřu v podobenstvích ústa svá
4,34 u,.[H^z%Y*}g.ZN}Y;}{t 13,36-52V soukromí všecko vykládal
< < 4,35 $YD;([hGZ)^!`2nm),sO 8,18 u(0iaez),sO 8,22 uj|$Y'8Y(nm),]#T}qsPřeplavme se na druhou stranu!
4,36 u2~$^d*\V 8,18 u(CZ.%'5\VY$0Opustili zástup
< 8,19 u'dYbnQJeden zákoník
2Hen 11 5,18-19 8,19-20 u'b$~)2Y z8JS93[+}3GYTYmY!}91X6$Y,3'5Y[vE}/}bm$C`e+ZP}kH'%Y3+Ya4\PZs-]:}%s 9,57-58 $swY0(G_l9]L80v!YTYmY!}90X^$93!#'5Y[vE}/}bm$C`e+ZP}kI'%Y3+Ya4\PZs-]:}%sLišky mají doupata
1,20 8,21-22 _Q%?Zb93YZp6Y\[8ez$jZ*YtZzX8'%5Y,3`(_$$}@JAkRjZAbX}vn 9,59-60 Y$%8j4`(]@6%9 YXp6Y\[8}8}jZ*YtZzX`Y$%3}@LAkRjZAbX}vmY@%],}HS-Z^+ZEDovol mi napřed pochovat svého otce
1Kr 19,19-20 13,16 9,61-62 9%J_Sv![Cd|[8%p6Y\};MZm)*ZqZzXb9%!8#0'5Yq}Yw-\pYf}=;$}C()Yw[W}^|HYMY_+ZEDovol mi napřed rozloučit se
< < < < <    Jon 1,4-6    Ž 65,8  89,10  107,28-29 4,36-41 u4e}}%0Y)ZU(I~$H$hRgdY%YVZuXI$}El}p#\,}6|$C}oF}Xu),geZeZ@}DS,~$GXJ$YSY%(G~*RB,~)v}i/$}MG0$[x3[+=}(FYT2}:nXK$}IkdINvl$9YM}dk~,w~!\$o`'}6{$\!x}kBXL$Y';Z;}Gd} z\-fk~#bXM$fhh9}s[$[i8\rY`]OYzH2J'vi$7q)~5}d 8,23-27 $}T[3)\W^t3.YAYEX:$Y1~,K`Z\4(GjYZe,\W}j:Z.P}oHYS%}P{X;$]$}b20Y=YZ~1g}:lX=$YD;Z;}Ge}]W})\Y5a9p1Y*vh$YMjY$\4x}kBX?.%b6d4Y=~(2HYe2J.mJ$7q)3~5~ 8,22-25 ul=Zb%(]??_Y$YS}Ue)\W$.YAYIY zq*Q$}7HX9~$%%Y0}@}$}kV}p$vj)-}'l$~09$}R#X:]!%}JI0Y=}Z]dK}:m6%}IldHNvl$N}mg+~5P$}Xo$\!}CrX;Y$%;Zs7`f`{~81%{=Y=8\rY`]OYzHKJY*vh}Z}$N~5M$}/Ch~Utišení bouře
< < 5,1-3 $d^),]#T`O)-b%?}EFX#$}W?/FDeF!#Y{h6YcFPrSYY([{m(Xz?DXYA-}l;`A(YL}ud 8,28 v*y$on/),]#)-b%?}Cn}/G3YU}F~FPrS}W_ 8,26-27 $}kw)-b%?}EEdeH}7yTi*X?}W8%3B-[2~6?_@!#[WFO^R}`unU$~:D}gY4}Ut}g`$([m4}TkYG(YL}uePosedlý v Gerase
5,3-5 u.F$\k}4d[nYqiL0}HIX%Y ,0gk}~P$}4f}GM$}J8_5YrY.}4e$Y.}~Q~15$Yq}h20}G4X'$Y#}*FgF$]w(YL}uc$(YL})jZU}nX$}jz[;}qn 8,28 v(R~94}qbZe1}h1te}*cY#OkYia 8,29 vBz~'0:~:@~0kYb$}N8}4g$}~O~8j$}I0C}H-}c$LDnV)Y.}\9Nikdo ho nedokázal spoutat
<    Mk 1,24  3,11 5,6-7 $Z0*Z*LrD}NX$~)-}@$XzW^f$k-`$\,YDW]S$[CZ#aw+YX+}/Q 8,29 u4?$Y1}ReY=WZ!$[Caw+dk 8,28 ufJZ.%*Z*}5x~):Yc$`$\,9W]S$[CZ#aw!+#YV+}/QCo je ti po mně?
1Kr 22,16    2Pa 18,15    Neh 13,25    Mt 5,34 5,7 uI:}z(Y^*`P 26,63 uqO}X:Y^c*+YXZapřísahám tě při Bohu
Mt 16,16 26,63 up[D}afživém
5,7 uI(1Y-}Av 8,29 u3P}#?Z\[p}ia}Aud_ 8,28 ub)}H%ZS1Y-}AwNetrap mě!
5,8 Z-:bF}W0,Z1,eiFD_A 8,29 v=\}}|:N[{Iuz|pLD_AVyjdi z toho člověka!
5,9 $fW0WZ5lD$YD3}pzZ5Y\ \%KZ6}]1 8,30 `F%0'5WYTZ5pK6%9}p{K^8\w^S)YNJaké je tvé jméno?
< 5,10-14 $}*^0\X@1\H};8ZiT~:PX-Y#%Yo8Ie4ce}0.\,}CFX.$sB0Y=}+#\5)A}0-@)Y(}P@X/$} 0[F$}W7CeGC}3%oR)A}0-$u=7cec*Dr')-dfY)}Jx$}[7(G}dlXzS%C$Q}CHY(}!K$b:)-Z}$)A}1g 8,30-33 Y#%k@YRYnce}0.gl}CDXC.%}F|}*_0Y=S}Q;aP};9\5)-}1:?}0/XD$Y';~5wQ%p!wA)A~9s$Y1u=_,7cec*Dr')-df$}8Y(YL~5IXEQ%}CI}`5$`,)-Z}w?Y~$Yw?}G( 8,31-34 $sC0@1}Zz;)-}0a}8xXDY#%Yoce~9t}$X}CE(I}y~$sB0@}[*;)}QsoO$} 0[FXE|q%C\wLDYaoR)A~9q$u=7cec*Dr')-}'k$}9/XFZh%.}CGZGy+}!K$b:)-Z}$)A}1fPošli nás do těch vepřů!
5,14-17 uE($d^]9WH,}D;X1$_R8*b~$}f*ZWye`R}ge$~1pZW}^(*}p|$}!JX2$}JK;QZjYk\x\]}G'$Y$P}0/X3$bt}|p0ezLP})lZ] 8,34 uA6$Zj0sB[X}tmLP})lZ] 8,35-37 }X#%]9ZGy+$^u8*b~$}_7`R*[P\u^LC\w]t}gd$~1oY]AZ|!#+b}$}`/XHb8%;QZjYkj36}G,Xz\v?$}#d0mR,_/T}+C?}ED}8wYRd#K~8A}sW~0)Prosili ho, aby odešel
«  < >    Ž 126,2 5,18-20 $}TV/),\WsA06}G-@YVYr}arX5$4d$YbY2YD3_6)*ZqU8Y{~-d$}8/;]!'Yg}-i}+,$}c']'X6$]N$\g}m+(G}Gt]!\%3']W$Ys}Nm 8,19-20 8,37-39 uO/YQ%fP)\W~66XJ}N2%/'_@\u^L}W*C\w[gZtc~w2%0Y7XK~6Y)*k^ZS$}JN]!YT\%'dj$]N}$x^J-Z}_a]!\%3'aSProsil ho, aby směl být s ním
< 5,21 uEp$}I*+Z#(IakYJ),]# 9,1 u%d$fP)\W}J' 8,40 u-|(%I}/N*Z*Ježíš se přeplavil opět na druhou stranu
< 5,21 uEftQZV^TYfYb$ZUY]-jW 8,40 u.T}8J0'gXZA:Ys~) YNVelký zástup
« «  < < 5,22-23 $Y|Yd?}=m`_}$B$Z00}+L8AZ|/XzQoa$}|o0\XY72,}$9 9,18 uk~Y6/^};Y1cw!#Yb\Zl63Y727_\ 8,41-42 $Y1Z2_@^,Z5}$B$}*!cwTtP~6B$ajY]AZ|dt}*^0\d)*ZqYIXzLgYK_\Jairova dcera
<    Lk 7,12 8,42 u?0kIjediná
5,23 uFGM}^!aN@ZK}Z5Y.Z[Z?@~1[$}a? 9,18 ukqM^3}^6Y2ZK}Z2-\pUYf]k$}a; 8,42 u@dY#3Y)j5Zn$ht}8[umírá (Mk Lk) / právě skonala (Mt)
5,24 $]NYVZu$bq3ZVgn$~0$YN 9,19 $a9'5bq3$.YAYE 8,42 uA!(%I}/?0.[o~0:YNZástup se tlačil na Ježíše (Mk Lk) / Ježíš šel se svými učedníky (Mt)
<    Lv 15,25 5,25 $ZI})}(}-AegZn_T 9,20 u+i$Y1ZI}2EZn_T 8,43 u.N$ZI})}(}-AegL}!5a6Žena trpící krvácením
5,26 uF($\X}{NZ.gl}g $}G@Yw[@hxZ% [8,43]Vynaložila všecko, co měla
5,26 uER$a_~;AY2[^),lk}T- 8,43 u.(q%4}$jYR}zU}e_Nic nepomohlo
5,27 u+[v'YwY$Db}Když se doslechla o Ježíšovi,
< 5,27 u+nig(I`b})e}#o 9,20 u+E},_rvf| 8,44 u/|},_})ef|přišla zezadu a dotkla se
6,56 9,20 u+8+k. 8,44 u/oDk.třásní
5,27 u+J+c![$ 9,20 u+J+c![$ 8,44 u0#+c!YIjeho šatu
5,28 |B:2Y!xIdw?}gj/}.B 9,21 |B:(}LRY!_jxI+c!/}.BDotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!
5,29 u3g$Y}}X-7sW+b,^` 9,22 uO]$j37ZILO^[ia 8,44 u0y$_rj/7~+l+b,]nPřestalo jí krvácení
5,29 u4!$}MxNtW2}f{LO}sAUcítila, že je vyléčena
< < 5,30 uK$$Y}'5p3(bW-Y9Yrd.}WE 8,46 u+~R:}N d.}W.YRaFJežíš rozpoznal tu moc, která z něho vyšla
5,30 uHR}Zb 9,22 uNM'%5`sotočil se
5,30 uJM(I`bZ/Y`Mf|?}gk 8,45 uE/$9'5Y`6n,}v;Kdo se to dotkl mého šatu?
8,45 uD)}=-%^OVšichni zapírali
5,31 u0Q$Z93.YA/ 8,45 uD,9'YvJeho učedníci (Mk) / Petr (Lk)
5,31 [8,45]a ti, kteří byli s ním
5,31 u0G}Bo*\V~0o]% 8,45 uE(dI.[o~0XY^$}:(Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí
5,31 u0L$g3Y`M}dh [8,45]a ptáš se: „Kdo se mne to dotkl?“
8,46 u+w'%59f|`]~3{Někdo se mne dotkl
5,32 $~ V]9cUY:~%6Ježíš se rozhlížel
5,33 7%ZI~80$~4`}OOY?i+}?lZ2$~)9Yc$93`c-}44 8,47 f|%7ZI24}S=~4_Z2$~*+Yc[4dcup}#oYrm_[[s6D^C$Y)}fl}}FTa žena pověděla celou pravdu
<    Mt 9,2 9,22 uNh$Z0\ 9}#t [8,48]Buď dobré mysli
< < 5,34 6%9Z?}$87`fUcQlB_6)}P'$jr}/2LO}s@ZC 9,22 uO'}fJ7`fUcQ]' 8,48 6%9Z?}$87`fUcQlBl3)oKTvá víra tě zachránila
« 5,35-36 ZO/^}_RLD}=iY=27_\U}8RZ;ZQ~-P*}ISXH'%5}|{*Z$}pDY,N}=l1h:_j~#% 8,49-50 ZO/^}Y|]LY]D}=kY72~2D7_\ZSc5~-O*}IQXV'%5[!Yl31h:_j~#V$~1_Tvá dcera zemřela
< < <    1QS 8,1    Gabr 70  75    Mk 10,35-37    Ga 2,9 5,37 $4`0khYVYr~/cS1*^'$]x$[H*^.}fs 8,51 ZI%)-[.4`0\dteZtYcS1^'$[H$]x$*YtT}{^$-rMNedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a Jana
« «  <    2Kr 4,31-35    Mk 1,31  2,9-12 5,38-42 $_R)*Zq+}=j$q0}f@$}m4$}4#},,XK$}PAYD;Z;}f?$}m2,}*54b9Y2}i'XL$}%LYEYS%}QH}{weB*Yt+}*7$-]=$Y{YV[e$}P[YmY%,}{WXM$r%T_7+}*7YDZ?~1t}nHY?Hg;,}n5YTc1zwXzB5C$Y}mL,r $~ `}#Q:j5d/ 9,23-25 $ZK'5)-[.+}=t$Z0A}?[$*\V}fAX:Z-}6U=:b9,r Y2}i)$}%LYEX;Ys%}Vs'gX]s}RiT_7^`$}b=,}n6 8,52-55 }R,%eA$}RNm|6%91}m3=:}8VY2}i(XY$}kZYIoD2}8WXZYQ%r%T_7[E}!NY77}{`zwXz9q/$}YW,Z1^`$vn}}EDěvče vstalo
Mk 2,12 5,42 u0L$}WgY}}RxkB 8,56 u)d$}Wf.]ox2Zmocnil se jich úžas
<    Mk 1,44 5,43 u*.$z?;\X@}(`}F7`z 8,56 u*36%}}z;_ha;ZG}D=Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět
5,43 u)l$Y'i9Z?e^ 8,55 u)l$}JBZ?i9e^Řekl, aby jí dali najíst
< < 5,21-38 9,18-23 7,11-12 $Zd(I|}p7)Z}}%1}vb$}.5Yc.YA/JZVsrX.Y'%pkYMt-Tsq$Y1}V|}.TkKY3YMa`YI$htY%~9a$ZVT^RjpY%ZtmzJediný syn vdovy
«    1Kr 17,17-24    Sír 48,4-5    Mt 11,5 5,38-42 9,25 7,13-16 u)l$9Z?1}m1X0$\ZbuO~-^Q%}B.}]d$Y'}viYTc1}MlX1$}6n'}vl$\g}'D$\c0YMa`YEXzZv*b]%u(}{y${6*ZxMrtvý se posadil
« 8,28 16,14 7,16 uO?Y:2\n`ZjH(}#LVeliký prorok povstal
Lk 1,68 7,16 uO]$2}YQ'Z:*_cYEBůh navštívil svůj lid
1,28 9,26 $]t7~7k[#)^J-[2}Q^ 7,17 $^o'[kYz(^IGdvY$Yr$}*oG~!:Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině
6,1-2 $^9}QX$Y|)-}*yYI$}3K3.YAYEX{JKD$yA}-C\7d+(G~/_ 13,53-54 $ZdYufa'5Y.s7~2)}u,i]Xzfb0$ZK)-}*y/`=Y((GcS[r 4,16 $\Q)}vW^KZU~2G$iXZF,}Po3(GZ)?l@)-}.1$}7.}5bŠel do svého domova
« « «    Sír 38,24-39,11 6,2-3 vOQ$.Z6`)}WSY=_0_{eU$cV7eP7}K0~4N$Y[`8~4!Y#Pu./}ErX{4nhZ@YeH'~2M'Y3 13,54-55 u]:Zc}RUY($[V_0_{7eP[#$Y[}KqXz_q]Z@YeH'+~2L}/5 4,22 $Ys}TQ3$o7BYLk;T~9NZm}R]FD_zYI$Z9[?Y3H}$w})~Což to není ten tesař (Mk) / syn tesaře (Mt) / syn Josefův (Lk)
< < 6,3 v7N'Y3TkA$[Zq9$qQ$}go$~,i$4ZYY[l}/Z\8d_$} m(\t 13,55-57 uWmZ@7Zy/k8[y$.\G/dn$\9$[B$}g~X\$Y[l}/[?cD8\5{b_0E_{Y8s4Xz_0D$} m(\tsyn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův?
4,23 ud.$Y'8Y(}|3fZY\-\.]K}f~}ed}-RLékaři, uzdrav sám sebe!
1,21-34 4,23 ud;\~}#6y;)-aV~%FJZ\(G}*zZCO čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde
« 6,4 ud~$\f;'524H\nx)S1(GsI/ 13,57 uW8'%59;4H\nx)S1(G jhsI 4,24 Y$%YBY+V2Yq\n}GzH(G}*zYEProrok není beze cti, leda ve své vlasti
« 6,4 ub#$(YL}.*/u svých příbuzných
6,4 ub)$(G[mYE 13,57 uTj$(G[mYEve svém domě
1Kr 17,1.8-16  18,1    Da 7,25  8,14  9,27  12,7  12,11    Jk 5,17    Zj 11,2-3  11,9.11  12,6  12,14  13,5 12,41-42 4,25-26 Ydb2%Y+YOl-~9bZA(Yh[=}c,(IjsYu}R4'gS B_TlZ$}(b}V_Y)\4}'n`ZB`c-nLX=$8gMY0}Y@]VS1)~,=T~,]8[:~9cMnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových,
<    2Kr 5,1-14 12,41-42 4,27 $Z6r7ZA(Ic$B}T6D~*O$YqY0}PuS1}va'~1Fmnoho malomocných za proroka Elizea
6,5-6 $4{8Yo`hgM}KzS1}y6}=G} :Y.Z[{?Y z7yJY -maZ] 13,58 $4bdYo`8l.Y#-maZ]Žádný mocný čin
« 4,28-30 $}[4Ys}fT(GcS`)eUXA$hUiu0ZiOsq$ft0YH}{1+e5ZM})u7cI~:x[rZe}j{[QXBYQ%}I{Y#}(SY0}[WVyhnali ho
5,21 8,5 7,1 u+J^g)g,Odešel do Kafarnaum
15,39 8,5 u$4oT 7,2 u'V}Q/Jeden setník
5,22-24 8,5-7 u$=eIYcY z5[U}*P0X($Y7YZ'afM}BE(G[m}}.yp}AsX)YB3RZK}eeYN 7,2-6 u(t%~3n\I]XZo}cG~2]YCY%3}VPX$Z~%Y$DZ#]-80},Q?]z}\l0[XZK}I=*^fYEX%Q%}|B8*Z*}*_0~.4Y=2b8\'^,}}f`zX'}0x:,o;['$-lIYSlofvX{TE.'%5}[YZta-Můj sluha leží ochrnutý
7,26-29 8,8-9 YI%'oV[6YZ4[u}$W@M^*-tL{ZY2_ja:r;$}fn'af]AX+$:RYYZX^*[,!#~2 Zottoo}.%$Y+_{~'k$~'^$vB}\\$} `$Nf:Msh`z$}+k 7,6-8 v\oZ=%/=}rh}9NLO_m} (lh'{rY73YZ1~-Q=:jp[u@^*-tLM{ZX)np\koo}cr8Y^}S~Y2a:r;$}fo'af]AX*J:RYYZX^*[,~2$Zottoo}.%$Y+_{~'j$~'`$vB}\[$} `$Nf:Msh`z$}+kŘekni jen slovo
6,6 u'b$}Nn 8,10 Z~%'5o8$9Zm}3LYBY+YO[@}zS~48_.(Ic$}!E 7,9 Z~%Y8'5}NoYb$`sN}3J3`bY'Y+YO\k(Ic$~47_.}!EPodivil se
Ž 107,3    Mal 1,11 [16,9A]vHCL}6O$d%}L3 8,11 uO|Y)%V2Z6L}6Q$}L7}cu 13,29 u7Y$}csLvb$}L8$L}C@$}w_Mnozí přijdou od východu i západu
< < 8,11 uN'$v[Y zZI4(GY_?ki 13,29 u6w$v[(GY_+ZEa budou stolovat
< 8,11 uO*YD\F$jq$dm 13,28 u{K\D$jq$dm$\lAeMs Abrahamem, Izákem a Jákobem
< <    Jr 23,12    Jb 18,18    1Hen 10,4-6  46,6  63,6  88,1  94,9-10  103,7-8  108,14-15 8,12 .%\1T]0}QP),_x,p+YoYx'aX$'bK?e0 13,28 u{zYmYx'aX$'bK?}x2YQ}{BY {#^Q(GY_+[TYP%}Q@izSynové království budou vyvrženi ven do tmy
« «  < 7,29 8,13 $9'5N}Q0~5iY)} C}Deg{$}$C'af(GZ7i`Staň se ti, jak jsi uvěřil
6,6 u(;$}+2Y.aZk1}I^ 11,1 $ZdYufa'5}I?Y*ZnZNYI}u$\e+d+$k'(Yh},$Z] 8,1 $\x(I}i%$YS}K%c*Z}$_b_a$}^h-Z^+[T$.ZnZtbEObcházel pak okolní vesnice a učil
< 6,7 u6~$~)sAa6$\gY(};; 10,5 u@7cVAZncr'5 9,1 u0/}.:%AZnVyslání Dvanácti
Gn 46,27    Ex 1,5  15,27  24,1    Nu 11,16-17  33,9    Dt 10,22    Sd 8,30    Ez 8,11    Arst 39    1Hen 89,59 6,7 10,5 10,1 ukcZ*%Y8}6j'Yg}!.zt!#YS$crY(hTVyslání ještě sedmdesáti jiných
6,7 u5uYSbT 10,1 uhXYS!#YSDva a dva
«  < <    Jr 50,6 7,27 10,5-6 uB'}|9;Y7)[_o=1}8|$)Z}~,31}P9X(gn%[^8C\/eTw`})Ug%Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského
Lk 1,17  9,52 10,1 ukW[n~*8/)agZ}$\D^Kd`YS} ]Kam měl sám jít
< 6,7 u7+$d2;[,?l%P}3* 10,1 uDS\a;[,~$au{ 9,1 u1(\a;d.$[,BZ%C\wDával jim moc nad nečistými duchy
10,7-8 9,2 $]-Y(k'-Z^+YX$}fzPoslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat
6,8 uDb$}}|;@a_}2T 9,3 uDb$Y'8Y(a_}2RNic si neberte
6,8 uCo)[_ 10,10 u5o)[_ 9,3 uD')-e/na cestu
6,8 uD@S1}-:gE 10,10 u5v^~~+F 9,3 uCrrJ}-:jen hůl (Mk) / ani hůl (Mt Lk)
6,8 uCu1}=O 9,3 uCv`Z[~ani chleba
< 6,8 uCw1sX 10,10 9,3 uCt`Z}+Gani mošnu
6,8 10,10 u5m1}+G 10,4 u)@1sXani mošnu
2Kr 5,16    Iz 55,1-5 10,8 u($zg|:zi}KaZadarmo jste dostali, zadarmo dejte
< 6,8 uD]1)-pd~9: 10,9 9,3 uCx`Z};mani měďáky (Mk) / ani stříbro (Lk)
< 6,8 10,9 1}o?}06}(_};n_!~98)Y.}ad]h 10,4 u)J1}B-}ABne zlato ani stříbro ani měďáky (Mt) / ne měšec (Lk)
6,9 u!dY0~6D~,8 10,10 u5t^~lc 10,4 u)B}u0lcjen v sandálech (Mk) / ani obuv (Mt Lk)
< 6,9 u!w$1}U_YU~9m 10,10 u6%^~YUu/ 9,3 uDI`ZYUu/}`Nne dvoje šaty
< 6,10 $Z/;YmY!iW)})PYo}(MYHY4}W4i] 10,11 9,4 $)dcY4[.{[Yo}(M$\e}W\Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte
Lv 19,13    Nu 18,31    Dt 24,14-15    Ga 6,6    1K 9,4-14    1Tm 5,17-18 6,10 10,10-11 u6wb6:'} TT}/%YEX-)dc[tY4Z}Y/_b{[}WmY`(f(b8\)g(}spYHY4}W5 10,7-8 (m{%G[m}t9}]!$~!{Yw[@d#b8:'} T+}u[YE1}tkY9_m)riXz9|'$)dcY4Z}}PJ$z \`Hoden je dělník své mzdy
1K 10,27 10,8 u)`}\{Yw}}AYOJezte, co vám předloží
2Kr 4,29 10,4 u)x$}(ac*-[_}?6S nikým se na cestě nepozdravujte
« 10,12 {\%)-[.}?4^4 10,5 u(O)dc[tY4iW[.[8k9Když budete vcházet do domu, pozdravte jej
1S 25,6 [10,12] 10,5 u($^fNc@tjPokoj tomuto domu!
10,13 $Y!Z3^s7[mv~ol7^hY;Yf^4Y!%1}asv~7^hY;ZMYP}Zg 10,6 $Y!Yo^sY3}P(}X^Yf07^hh3S%rKZMYP}5lBudou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj
< 6,11 $}z3Y4av1bRYP`[ek]h}R[\e}S$*~:$*ldPcHY;)a^[F 10,14 9,5 $cAY41}HD\`iwLO^R^l*q}LPcHY;};P)a^Yf[GSetřeste prach
6,11 10,14 $YCY41bRYP_!}3qA^~]hiwZiO_mY/O^R^l}S#*q} FPcH\2 10,10-11 )dc[tY4Z}iW$1z \`p!)Y.}+Zhyd9Xzacy$*q}ZW}n Z!FO^RY;)AZ|};1]fSetřeste prach
10,7 10,11 uUk[xY:i12`L7Y_+ZEPřiblížilo se království Boží
< <    Gn 19,24-28    Iz 1,2-15    Pl 4,6    Ez 16,48    Ř 9,27-29 [6,11] 10,15 Y@Y+YOeu^:yH}-h$}FS(Z)r)[vYM`ii` 10,12 Y)V2~-V(GZ)[heu^:[vYM`ii`Lehčeji bude zemi sodomské
Ž 44,23    Ř 8,36    Mt 7,15    Fp 2,15 10,16 u@uY/RmmYPY)\/(]]}r7 10,3 ~5tY1mnYPY)}='(]]}r6Ovce mezi vlky
1K 14,20    Ř 16,19    Fp 2,15 10,16 uAKyHE~8TY).s,$}3-Y)Y[~!-Hadi a holubice
<    Mk 1,15 6,12 $dE}Q|@}u! 10,7 9,6 u$kiu%}JZc*Y.aZ}^gVolali k pokání
< <    Mt 4,17 6,12 10,7 ~'n%}m-Y=2`L7Y_?_p 10,9 u1:$k9;`LZMYP7Y_+ZEKažte, že se přiblížilo království nebeské
6,13 u%Y$\w^S}Vo 10,8 u'h\u}Q? 9,1Vyháněli mnoho démonů
JosAs 8,5  15,4    Jk 5,14 6,13 u%h$}c.|@_1}=JPotírali olejem
< < 6,13 u%L$}Nx 10,8 9,6 u$J$}e`}*CUzdravovali
6,13 10,8 u'bw~}e^ 10,9 u0Q$}e]Y{(f(}?%Uzdravujte nemocné,
Mt 11,5 10,8 u'|kP}MA}qI}hkprobouzejte mrtvé, očišťujte malomocné
« 6,14 us6$d\'Z_p~le:_K,Z5YI 14,1 (d=I_`d\\h'}.[-}35}gT 9,7 u@adZ%\h'}.[Yw}En}*?Herodes uslyšel o Ježíšovi
«  < 6,14 uu3$[i2ZZ6i!{)Fe+$Y#Y:}V'Y[`8(c~ 14,2 uQWZX'}AeYSjHLPe+$Y#Y:Y[`8}V%(\t 9,7 uA^$}JVY#,}pvZ.}.j2ZZjHFe+Jan Křtitel vstal
Mk 9,11 6,15 u-|[{%Z92]Vf` 16,14 9,8 u+iZ,}.j%2]V}_uJe to Eliáš!
« 6,15 u.T[{%Z92\nY)Yd?l9 16,14 9,8 u,.vA%2\n[Y?wyvoJe to prorok
6,16 Z~%'\h\fZ4R}8ejwYe}bD 14,2 uPO$9Y*}{a/YeHZZ'}AeYSjH 9,9 u=*9%!#'\h[HR}8fY`%HYzY$^Lm1~4 Herodes řekl
Lk 23,8 9,9 u9{$iM]9YNA hledal ho vidět
3,18 ~' Z3E$fb}|u}^y*}peMnohým jiným způsobem napomínal
«    Lv 18,16  20,21 6,17-18 YQ:'\hhk}Rj*[H$o50(c`Y#}#^-[:lgD`%YIK\ }M-X4\d:'ZZN}#]24aHYT_U-[:+`%ZC 14,3-4 ':\h}%}*[Ho5$(c`}8ZY#}#^-[:lgD`%YIX%\d:'ZZ34aHYT_Uhw 3,19-20 '%\h'~2y}Sa_5YrY$}#_Oi2+`%/$Y$_qhD\%~'W'p~X6~)#JY:B}~;}kf*[H(}/yJan Křtitel káral Heroda
6,19 7%}d2}Uv3$jI0mi$4}b_ 14,5 u()$j^0hd}`)Herodias (Mk) / Herodes (Mt) ho chtěl/a zabít
11,32 14,5 u(S}`'*aeKY)cN0{j 20,6Měli ho za proroka
6,20 ':\h}`%*jw_M0erzB$uU$~0MYb$[!/\X}cy$}bY/}byHerodes Jana chránil
Gn 40,20    Est 5,3.6  7,2    Antiq 18.5,2 6,21-29 $`2jQ}_$Yu\hY*}Da/n\beY*}s_/$Y*~9e$Y*~*^Ta/X8$}P?Tq5/}d1$}z0}#ZN}#]$Zm~/g'%Z_9N}n7}2iY-Y?Y!}e?$a8g{X9$}0EZ?2 c:Y!!#Y+}2ga8YTYH}cZT]0ZzX:$}WC{RYMa`[EW}2k7%9-]:\|_4}A\X;$}P=Y}YF~.68*`1}dT][_[@}Vi}LHY\BsZ-]:\|DxYX=$sQ}E?'Z_Y#Ar{$Y{vX4po}29hwX?$Y}hk'Z_~.!}YZ}Um-]:YE$],w/0(Gc`X@$}#T-]:/BsZ$\c]lN}n8$,r ]4]lYMa`]nXA$[ .YA/d]$}#V,t,/$}O%[d(}(r 14,6-12 }D`%y@+q!~;/7_\T}#_(I]]$}#ZN}d.X)}x:YF})mu:Z?\JY?Y!}2hX*]S%~(cZ.Oe$[E]r_$~7pZ\BsZ-]:\|DxYX+$}r;'Z_Y#Ar{$Y{~/h}Qv}K2X,$^%w/[H(G~8aX-$}cg7qt/B~!q$iJN}n9$}cfYMa`]nXzB5!$]$.YA/}#V,t,$}NpYbSmrt Jana Křtitele
<    1Te 2,7    Ga 1,1  1,17-19  2,8    1K 1,1  4,9  9,1-5  12,28-29  15,7-9    2K 1,1  11,5  11,13  12,11-12 6,30 u0/$}.0.hl 10,2 9,10 u64$}/O.hlApoštolové
6,30 u0U8*b~$b:3 14,12 u0L$]5m^N^{ 9,10 u5q}JH3oznámili Ježíšovi
6,30 u0)Y|]CdL 9,10 u5s\~}[Dco činili
6,30 u0,$]C}N=a učili
<    Mk 3,20 6,31 $YD;_IY6c|[J^z)f[\D$}6*}y8ZA:Qp@$Q~5zcJ$\k`#}_%Trochu si odpočiňte
« 6,32 $cs(Iak)f[\D[J}$I 14,13 uPfZ~%'5ev\e(ak)f[\D[J}g, 9,10 u6b$ktY(~69[J^zOdjeli
«  < < < 6,33-34 $oAY(~5y$d1cJ$}~TL}*uP},%~/|Yo$~(n[GXzR$9$^n\#cKae$} tYfY( 14,13-14 uP,$[ .[o^t3}~SLP~%zXz;af$^n\#cKae$}]CYf^a 9,11 uJ@.%[o}F:^t[1$}9oY(Bylo mu líto zástupu (Mk Mt) / Přijal zástupy (Lk)
Mt 4,23 1,39 9,35 $~ k'5Y.gjg^$Y.}o\]3(Yh_3Y0$_a,biT]0$}$(agr^$ag}(' 4,15Ježíš obcházel všechna města i vesnice
6,34 9,36 u3VZ.%A_)} tY$YnBylo mu líto zástupů
«    Nu 27,17    1Kr 22,17    2Pa 18,16    Ez 34,5    Za 10,2    Mk 14,27 6,34 uE!K^yY)\/1_Wsk 9,36 u43K^y}]-$}\C^-\/1_W~%^Byli jako ovce bez pastýře
«    Ř 10,15 4,26-29 9,37-38 Y3YDY*ZN/'Z3j`gn.%p=})[XJymE+\=+q.[X{vj')*}$*YE 10,2 Z-%8Y('Z3j`gn.%p=})[yoE+\=+q.[Xj'}Q5)*}$*YEŽeň je velká, dělníků málo
6,34 uD]$\7d+Y(},* 9,11 uIx`@;Y$O]0+[TZačal je učit
14,14 u+d$_LA}=IZ] 9,11 uIi$Y{\EdX}eV}f|Uzdravoval
2Kr 4,42 6,35-37 $Z@u;},/`2]$Yc.YA/Z92} WH'~42$Z@Z7~',XHhf]P@`,)Ak1b+$aZuZo*W~77XzR$=6%YK9;f9;Y6e^ 14,15-16 ]~%bMcM3.YAY=} WH'av$7Z7Z@}~#hhA}{5@`,)Y.aZuZo*xyX2'%59;=\Ebn}8yf9;Y6e^ 9,12-13 7%Z)\g}ma]$%.ZnYi3hh*ae@gq)Y.k1aZ$b+}k3$}_W}ZVKZ\(}\AeY} pX{@O+Y$%8Y(i=;`#}/6Dejte vy jim jíst!
6,37 uF1$[-3`,uYz'}Hg[D$}LJ;t~ 9,13 v?4S_#~'g[%}1[)Z%*_c]M}CgMáme jít nakoupit chleba?
6,38 u1#6%Y,;gtfkwva{}g#Kolik chlebů máte?
«    1S 21,4-5 6,38 u0j$}F9[-}+($YU}$k 14,17 Q%[x34blZ\S1[A[D$YU}$k 9,13 v?iQ%Yi4ZYZ!`g[vmt[A$}hJbTPět chlebů a dvě ryby
14,18 6%9u#Y\Z\[GPřineste mi je sem!
« 6,39 $}YY;vZ}{x}.-}.-BI~9o~: 14,19 vI8$}ljA_)vZBD~9~ 9,14 u3lY$%8AZp/}jwY(Přikázal jim, aby všecky rozsadili
«  <    Ex 18,21.25    Dt 1,15    1Kr 18,4.13    1Mak 3,55 6,40 $}7(},N},NZF}Q,$ZFk| 9,14-15 u3.}md^-hTk|X1$dLYj$}kh}88Oddíly po stu a po padesáti
«    Dt 6,11    Neh 9,25    2Kr 4,43-44    Mk 14,22-23 6,41-43 $[]A[A[D$AYUjvb5)*]Dfc$}%MA[D$}NEY*ZN@}}Dc}$AYUjv}Tl}~?XN$fgeA$}`kXz5]e$dd}m?Y z5sc}+`$LPqL 14,19-20 vOQ[[A[A[D$AYU}hGb5)*]Dfc$}%j\cY*ZNA[D.%YAY*}*-Xz;zI$fgeA$pa$dd,}+=?}%kY z:ei}+\ 9,16-17 [[%A[A[D$AYUjvb5)*]DfcY($}%M$d2Y*ZN}|kI}*0Xz:6!$fg$}`j}*D$}d#,~!(;g-Všichni jedli
<    Lv 24,5 6,43 u$:Zl}nM 14,20 u+:Zlk, 9,17 u)H}nJd/12 košů
Mk 6,40    Antiq 17.2,4 6,44 $ZAQ}/UA[D}+%}6] 14,21 Q%} iZA^1^-}+%b'yc$s2 9,14 u32Z?:^-^1}+'5000 mužů
«    Mk 4,35  8,10  8,13 6,45 uKi$Y}}ccAZp/}T_),\W$~(T),]# 14,22 uB5$!#\M}cbAZp}T^) ,\W$~(U0),~ HPřiměl své učedníky, aby jeli na druhý břeh
Mk 8,22 6,45 uHk8}BO 9,10 u6D)Z}}%1}BMk Betsaidě
Mk 8,9 6,45-46 uITYFYS}:w*s.Xz43i$};L; 14,22-23 u@2YF^K};$A}*/XzC]E$};!A_)Propustil zástup
Mk 9,2 6,46 u!o]L),\U 14,23 u3$hV),\U 6,12Šel na horu
<    Mk 1,35 6,46 u![s~ 14,23 u4![H^zt!^!%bMc7ZUb^ 6,12 uA!},b$ZU}I'(G},h+ZEaby se modlil
Ž 77,20    Jb 9,8    ÓŠal 39 6,47-48 $^!`2Y%,\W(]]T}dp$YSc7BOyIXT$Z0Y(}At(I}SOY%:'vi}UQ\sY$~2p~8dTgF} _8Y(}+9BO}dr$fu}}`[G 14,24-25 ,%\WZ@}-u_1LOZv}8^}ArZ.P}oGY%:}UP'mKX;~2m%~8bTgFZ28Y(}+9B-jWJežíš kráčí po moři
6,49-50 Q%Zj0BO`OsS{72}/ZZD$}6sXzMS Yq:0{C$}^1 14,26 .%YAZj0BO`OsS}^0Y=2}/Z`J$LDli}Rf 24,37 ~*n%$}UDy?}NPZ1}e|Mysleli, že je to přízrak
<    Mk 4,40 6,50 uB'6%Y}^mYVd#$YD;}#uR^71~8+ 14,27 Y{%^m!'#5;Y7}d}R{J1}/nJá jsem to
« « 14,28-29 YI%'Yv93YZSY@o?}%YY-_P8Y^BC~5JXA6%9}S}$}j_LDeFYv~ cBCtp$Z28*_]Petr kráčí po moři
Mt 8,25-26 4,38-40 14,30-31 f/%*}6z}`($hn}k@|/Y7`UeS[LXC\M%'5d?-\p}Y7/$Y,3}y9)W}NK 8,24-25Ty malověrný
Mk 4,39-41 6,51 $}6a8Y(),ge$o`'mK$}'d(`:}X4 14,32-33 $}5NY0),\Wo`'mKXz8:[Q%(Iak},`3 8,24Vítr se utišil
15,39 14,33 u(0Y:en]8Y3}OBJistě jsi Boží Syn
Mk 8,14-21 6,52 =:~0fBYL}=MYGY%Y07[\~ ENepochopili, jak to bylo s chleby
Mk 5,1-2 6,53-54 $}I(B-[2d^)}E*$~*9XZ$}WAY0FDeFY}} 60 14,34-35 $}I)^uB-[2)}E,XzPnQ$} 60 8,26-27Vystoupili z lodi
<    Mk 1,32  3,7-11  5,27-29 6,55-56 ~ V^J-b%oZ$^xBYL}nPY{]XdX~!4Ym}bz2dQX\$YmY4}PG)aZY/)gjY/)b+(Yhed}^KY{}?,$sC0@dw+k.+c!/}A0$cAY4}#n/}^, 14,35-36 uGP.^1+lUa@w7)^J-~!7{~$},mYc\lY{]X}`fXH$sC!#0@_j}A/+k.+c![$$cA}#n}JA 6,17-19Uzdravování u Genezaretu
Mk 3,22 7,1 $}.080.Z($Zl?\v]5Lb{ 15,1 Y3~)CIZ#Lb{Z($ZgY=Farizeové a někteří ze zákoníků
<    Lk 7,36 11,37 (%Ig1}\`0h7[X};~[@c~]s%}7*Pozval ho k jídlu jeden farizeus
«  <    Mk 2,23-24 7,2-5 $Zjtf?Zb/2}%v~9_}.vH}7T} kA}=UX$.:Z($Ys.[(Y!1~+%}w@Y.Z[4} l}ng-cC?},RX%$YR}1UY!1~+J4} l$}4F^SH[O}}[}n\}Ad~(5$}wt$~97X'$}YO0.Z($.ZgY#W=~! .YAUZF-cC?},RY2}%vll} k*}=Q 15,2 Y W.YAU}|6-cC?~(N=:}w6Y.Z[YQ[~}] 11,38 '%h7Z0o8K=[8}Lt[pD}= Neomyté ruce
<    Iz 29,13 LXX 7,6-7 6%9;]|p8fzY$ZHP~6TY)[S2Yz'^BY*}0'Y-~3V7%[\Y0},E}9KYRbaX)}(4%}-T[Knhz7|dvv 15,7-9 `z]|p8Y$ZHfzY7X*'^BYzY*}0'Y-~3T7%[\Y0},E}9JYRbaX+}(4%}-T_gnhz7|dh^Tento lid ctí mě rty
<    Ex 20,12  21,17    Lv 20,9    Dt 5,16    Př 28,24 7,8-13 ^b-`F+YX}n]-cC?h[X+$Z/;]|}28-`F+[T@-cCY;~33X,\;:9h+*YtU$-]=ZS$6}%)YtY/]=q+}.XX-Y4%a[Y!oHYYN]EY/YMa`}n:Y?H}LEY?Y!Y9Z`~;BX.[l}@j0Zr`hN]EY/YM}u@X/}3|*Z$+YXYM}|^Y;aO}}P$}~0}.o^S}+q 15,3-6 6%YK9;Y#WJY6}|5-`F+YXY#-cC`{X%':Z:9h+*Yt$-kG$6}%)YtY/]=q+}.XX'Y4%a[YCY4^gN]EY/YMa`d0Y?Y!Y9Z`~;CX(=1~3[*Yt[$$}c!*Z$+YXY#-cC\2Rušíte Boží přikázání
<    Jk 3,6 7,14-15 $apYJ*\VZ/;m0MYs$~0KX1ZpHi{+Ya}Pc)0Y?Z8}mx[QY2YwFDYa}RZHYw}mw*a' 15,10-11 $t'*\VY';v'$~0sX-=ZG}PK),`rk+*vuY2ZG}R^FD_z^)k+*a'Nic, co zvenčí vchází, nemůže znesvětit
Mk 4,23 [7,16]Má-li kdo uši k slyšení
« 15,12 Y3]$.YA[x3}xP2.Z([ *Z$}]*Farizeové se urazili
Mt 3,10  7,19  13,24-30 15,13 6%YK9eD~8n\R4pY'YWM'gP}RnKaždá rostlina bude vykořeněna
<    Ř 2,19    Mt 7,3-5 15,14 }@O_Dh1^j}x,}/,%tnY!}x*mA)xv~!H 6,39 Y$%J\.;_#Z8}/-~50}x)[?mA)xv}U7Vede slepý slepého
< < < >    Mk 4,10 7,17 $Yu^i)ZqLD}*.aI0.YA/-s8 13,36 Y3f-A_)\Q)-ri$cM3.YA/Y=}I4Z!-\.?}aY+}1ePtali se ho jeho učedníci na to podobenství
« 13,37-39 6%YK96cR,[*`qH'Y3+coXJ'%l|H'}nA,%[*}-o[MZY.\1T}B C%fqZY.\1+~'SXK'%p^6~-x\HH'}HQ'%j`tT}3#\(.%}eq_9d:Synové toho zlého
«    Mt 13,30 13,40 ]gE~/=Cfq$l=}jlYjYx(GtT+ux 3,17Plevel se pálí ohněm
<    Sf 1,3    1Hen 100,4 13,27 13,41 };8'Y3+YaAecYI$~/CFO]0/Z%C~,~$Y{~%k-}7bSyn člověka pošle své anděly
Ž 21,10    Jr 6,27-30    Ez 22,18-22    Mal 3,19    Da 3,6    1Hen 54,6  98,3 9,47-48 13,42 $}AUY()-}%5+}-4YoYx'aX$'bK?e0 3,17Hodí je do ohnivé pece
<    Sd 5,31    Za 9,16    Da 12,3    Mdr 3,7    1Hen 58  104,2  108,12-15    1K 15,41-42    4Ezd 7,(97) 13,43 u4aY3.np}R/Y)'jL(GY_+YyZ]Tehdy spravedliví zazáří jako slunce
4,9 13,43 u3.6Zo^\b0 8,8Kdo má uši
< <    Př 2,4  4,7    1Hen 46,3 13,44-46 _lH7Y_?\B}f4}li(Iu][7dVYY}Rw$LOb /~5k$~+5 Y|]C^;$}1S*ee}QiXQYH_nH7Y_?\B a'}U:}aSqa}r{XRdT%[5~'?}r|],~ DZ%})p{e$}bNh|Podobenství o pokladu v poli. Podobenství o perle
« « « «    1QH 13,8    TmEv 8    Mt 13,24-30 1,17 13,47-48 YH_nH7Y_?\B~+x}C2)-`N$F}*G}EB~/XXT\PYu}[1}5TB*ug$}i@~01C}%,)}18C%~,9Zi}Lm 5,5-9 $YK[B9dK[4_%gF}n-Zr}S7B%I~+ZU~95CzIX($Y:sg~0*_/}$ml1}J+%Cf6Z]X)$}krY*}u.(I}!/ak+}T(~/:a.$}c0$}[3vOCgdZe}Ckb?X*Z.%[BYv~)8YL}FTdtY7p YRdAK_@}4|{Ld|X+}#n:~ h0$\lY{ZtYcBG}1^?}hNhD~0,Podobenství o rybářské síti (Mt) / Zázračný rybolov (Lk)
Mt 13,41-42 13,49-50 Yh^:(GtT+ux}W)._9$}@tAssF}(S?}JoXV$}AVY()-}%5+}-4YoYx'aX$'bK?e0Tak bude i při skonání věku
13,51 ~0fY8s4[-3})/Pochopili?
<    Mt 8,19 13,52 ud.6%9;Y#Y:}*lnQ}rZYMY_?\BKaždý zákoník
<    Pís 7,14    Mt 9,17 13,52 ud;gHHa)rk\A{xFDjb/}iM$}{dNové i staré
7,17 15,15 YI%'Yv93~8QZ!-s8Vysvětli nám to podobenství!
Mk 4,11-13 7,18 uJ($YD;YjJY6}?E}]Y 15,16 6%9}31JY6}?F} zI vy jste nechápaví?
1Mak 1,62-63    1K 8  10,25-26    Ř 14,14.17    Ko 2,16.20-22    1Tm 4,3-4    Sk 10,14 7,18-19 uK[=}wA2}*=,i{}Pb)*[P=Z80}myXzOLPK4}P]/)-qcYG)-}mp$)*x;}RV 15,17 =});2}*=,}Pa),`r)-}mn~:T$)x;}Q=Co vchází
7,19 u?|}hlZ%CxyProhlásil všechny pokrmy za čisté
<    Did 5,1 7,20-23 Z-%2ZGFDYa}R_| }mu*}7OX7}!':FO^|?cp.nf.}iu}Rb},D}%u}/qX8}(y~$%~'F}KM}=|`a~'P}Bf~6/}@zX9Z#`vC~'Cj2}RW$}mt*a' 15,18-20 Yu%}RYFD_zFO^|}W]q]k+*a'X5F:O^|}Wbnf~'L}/q}({},D}%u~:_}BhXz?5X`tHYw}mv*vuCo vychází
15,20 u.T,%}7Sll`#=k+*a'Jíst neomytýma rukama
< < 7,24 uE/\c%]+]N)Cryl^ 15,21 u(g$^n\e'5ev)CgAl^Odešel na území Týru
[7,24]uCq!$#~,_ 15,21 u'l$~,^a Sidónu
Mt 15,21-22  20,29-30 10,46-47 9,27 $}|G\eIZ#^t YaYUh2}nW$Y=}SkaPawnX 18,35-38Dva slepci
7,24 uEz$]s)[.khfu}F;$4}b^}p! 9,28 uO5}T(%)-[.cM3Vešel do domu
« 9,28 uQW.tm$Y,;'5~#52f;Y:~%3[-3]}}'5Věříte?
Mt 20,34 8,22-25 9,29 u()Y3bu?}*,Y0Dotkl se jejich očí
Mt 8,13 10,52 9,29 u(HY5ZF-_.Y;y4[0 18,42Podle vaší víry
Mt 20,33-34 10,52 9,30 u+[$}#UY0.}{, 18,43Otevřely se jim oči
< 7,25-26 YEY}v)ZIY$[eq#`A,}$9[EZ1}3(ii~);8AZ|[$X=7%ZIY%}T?~1GN}DZ$}d60@,]p}Q4FOq5]n 15,22 uEF$Y1ZI~9@LPrzib}WBY zQFC7_\M]X}F}Žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha
10,47-48 15,22-23 uE!|+][`C[K`UY3nYY 96%4YlZ?}'o$]$.YA/}d90Y=hh]kK}nSrv}#N 18,38-39Smiluj se nade mnou!
«  <    Ez 34,15-16    Mt 10,5-6 15,24 6%YK94w5S1)C\/eTw`})Ug%Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského
7,25-26 15,25 ]S%iil63][YZxu]@Pane, pomoz mi!
« 16,19-20 YW%[YY%~$P$}Upsy$}Cl}_]c'^?}paX6~*~%[Y`_c.}L|8*~+*/}OUU vrat boháčova domu lehával Lazar
< < 7,27-28 $Z/Z?^5[8~9xCt_=:H[*k3*[~?t`$Y*}oJ}A8X@]S%Yl$Y,3]}YZJC}'4ldOlX} jLP}0B?s2 15,26-27 6%YK94H[*k3*[~?t`$d'Y*}oKX?}!v%9]}YZJ!#:C}'4}\yLP}0B\_}+MLOlX?}oTZ] 16,21 $}Z=}02Lc\}+MLOlX+~$SY2J.}oLp@}Y8C}T7YENesluší se vzít chléb dětem
Mdr 4,16-19    1Hen 22,9-11  103,5-8    4Ezd 8,59    Lk 6,24  13,28-30 16,22-26 Zb%hc*~+ $}9-0Z.Pcd)*q|}0`b9%J'~$N$}^2X9$(I}1}i~A\CYI~6'(}Az}yt\FL}($$g0(YL}n$YEX:$YSu+9aieb`CY-$}+#g0@}B7,}3}+}G0/eZ$}kS-}F2ZkK}x4(G~8$}.PX;9%\F`x}(u2}8rCccU(GboZS$c.] C}imZ-%Z\}|qY@%}x3X=$(}*q}.xgCjR$~5g~9QrE}]a[XQ}eF}HP|`8~5a1}L-kF\e8\5}I+Uviděl v dáli Abrahama
« « 16,27-31 Y$%dOY^e8^$@}~t0)*Zq+YyZkX@]5:[Am [X}Hu\s@1JZf}T/)*\D]MT}A{XAY*%\F}`o}vN$A},{}3mZ]XB6%9kjaiebYGY!]LL^F~'h8Y(}twXCY$%3SkO$?aq4}3h}zKY!]LF^F}6A}~jPřijde-li k nim někdo z mrtvých
< 7,29 $Y'Z?Y#]M*Z$}/;}W,FOq5U,}G) 15,28 Y3YK'59Z?hCbO\,U7~#cy4YTY)}#|$}$C7_\[ELO^[iaŽes toto řekla
7,30 $}9 )*Zq[E}_?,}*5}BCB-}%t$,]p}W- [8,13] 7,10 $}/O)*ZqQ}~nfe*^f~5DOdešla do svého domu
7,31 $YJ}WHFPrzl^\QY#~,_)-`NT[shTc4?rz}Gv 15,29 u7Y$}(U\e'5Z2Y]-`NTa/Ježíš se vrátil k jezeru Galilejskému
« 3,13 15,29 u6w$}5P),\U_Nb^ 6,12Vystoupil na horu
< 7,32-35 $u$3}ob$}ut$}|s0@}Z4Yc-~9XXE$}:U0LD^ [J^z}LfA}G1/)C^\/$}-,buOyOYIXF$b5)*]D}][$Y,3}`?Y?H}I%XG$}ck/Y[}32$}TH'}H0TyOYI$`B}z% 15,30 $`lYc[oZ6fl[liF}08}oE~53}om$}!.},1$}\HY(Y]AZ|YI$_L_DUzdravení hluchého (Mk) / Uzdravování zástupů (Mt)
<    Mk 1,44-45  5,43  8,30 7,36 $}J9;@_h}q1})q%;}J:Zf[^}+A}Q~ 9,30-31Nařídil jim, aby to nikomu neříkali
Iz 35,5-6 7,37 $~61|tY=]|Y~~ : Y'$A}ok~$o^^$}4'}p. 15,31 Zc*\V}e%}B~}ol}pF }oB ~5D$}07~ z$}//}C $}NU*Zxg%Hluchým dává sluch
«  <    Ž 78,19    Mk 6,34-43 8,1-8 (^kYh[=YJ},0^ e3$1p`W~76apAZpYD;X#}-pB*\VKZ@\6]*},v!#kH$4bnW}/WX$$Y!};*Y(})5)Zq[r}RB(G}x7$ZlY0L}rld:X%$`+3.YA/2_0~4IzaZ'Z\}01}=YYf}\3X'$}#`Y(gtfkwvQ%Yip9X($}|?N`b}61BOi/$[]A\M[DfffJ$d2Y*ZN/@}}C$}}SN}*0X)J}Pi}hH}y4$pS\HY'J`v}}BXz6,=$fg$pa$dd~!%g- 15,32-37 '%5t'AZp/9}-rB*aeK!#Z=\6]*},vY\$4bnW}/W$}:|Y(})5=j]1`j}RC(Gk[XE$[x3.YA_0Z!(}\2mt~49Ze}01\V~4;XF$Y,;'5gt[DpZQ%Yi} S$}y3}hIXG$}|=N`b}62B-[2XHobA\M[D$Ajv$fffJ$d2Y*ZN.%YAY*}*-Xz;zZ$j;eA$pa$,}+=?}%kddTady na poušti?
<    Ex 29,1-37    Lv 8    Ez 43,18-27    11QTa 15,4-14    11QTb 1,13-20    4Q400 1.1,9  1.2,7.10  3    4Q401 13    4Q403 1.1,1-27  1.2,11.19-30    4Q404 1-3    4Q405 3.2  8-9  11  13    11Q17 1-3    Mas1k 2 8,8 u$A\K~1M 15,37 u+J\K}.A}+^7 košů
Antiq 18.1,5 8,9 u!6^w%Y)~2| 15,38 Q%} iZA Y'~2{^1b'yc$s24000 lidí
< 8,9 u!3$w2[G 15,39 u+M$}; A_)Pak je propustil
<    Mk 7,24 8,10 $Y}fP YQ),\WYFPZb/\Q)CgA}G3 15,39 u,J}Ub),ge$Z2)Cry}rQVstoupil na loď
< < 8,11 u2~$|x.Z( 16,1 u-^$]$!#.Z(Farizeové
Mt 16,6 16,1 u-D$}-Ha saduceové
«    1K 1,22 8,11 u4e$^x~0YbEdZ[@Yr[bLDabsLYN 16,1 u.TsI}Yk0[bFDZP}Z%[F 11,16 }!*%sK[bY9ZP^6[@Zužádají znamení
< 16,2-3 6%YK9;!!]~bM`X}^r}-5:'}zeX$$~*S])~9T}-5:~/*'}zd,Z3\m+ZPbN}HkC%](?}if=##}K} 12,54-56 Z-%JY*e:YQdp}vx}6MBzf\O`X2}yGdN$yL}*%X[$YQ}w^~$Y`X2}lEj-$nNX\`z,\mTZv$+ZP]^}KD*qZ%]MYk4]^}KEZnamení časů
12,57 W%J\uzr=}'),}JdCo je správné
«  < < < < 8,12 $}6@N[{/YDZ;7]1[#fo~,UYBY+ YMSf7YM]1`w}-V 16,4 u@Q[`}Z-$[b=f7f) 11,29Nebude dáno žádné znamení
< 16,4 u@.S1,[b}$t 11,29Jonášovo
<    Mk 4,35-36 8,13 $f-Y(YJfP]N),sO 16,4-5 u?|$k%Y(hbXz6!N$]5.YA),]#Odjel na druhý břeh
«  < 8,14 u0/$} 'k3wu 16,5 u$J} $[D}ooZapomněli si vzít s sebou chleby
«    Mk 14,22 8,14 u1Z$S1[5ho4{i[liF(I~$INa lodi měli jen jeden chléb
12,37-38 23,1-2 12,1 ult(}y-}Zu?}vB+}*.Ze}k:v9\7[V8AZp/[8Začal říkat svým učedníkům
Lk 13,20-21    Ga 5,9    1K 5,6-8 8,15 u.N$}J;;Y7}yy}BzLOfr 16,6 u.l'%59;})g$},lLOfr 12,1 uiR~)\iDLO}a]Hleďte se varovat kvasu
< < 8,15 u-I?\a 16,6 u-K?\a 12,1 uhd?}/]farizeů
< < <    Antiq 15.10,4-5 8,15 u-i$Ofr}d4Herodova
< 16,6 u-M$t2saduceů
23,13-29 12,1 uh|dcH~6Pto jest před pokrytectvím
Mk 4,40 8,16-17 $z;8\r2[D4}!]X3$_HYD;Z;neK[D4}!W\-}wC\k}.;~ Ffk-qc`{ 16,7-9 Q%nn(`:Y=2[D4}S8X*_F%'59Z;ne(}LU}y;K[D4}!WXz95Q\+}wBZ{Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba?
<    Jr 5,21    Ez 12,2    Mk 4,12 8,18 u([\Afl=}Bw$^\fl4}3[ 13,13-15 8,10Oči máte, a nevidíte
Mk 6,43-44  8,15 8,18-19 u'w$=}ulX5YsA[A[D}R0)A~ !gtk,g-~$/}#X[-3d/ 16,9 u*M}umA[A[D?~ #$gtk,|;Pro 5000
Mk 8,8-9  8,15 8,20 Ys $A\M)A~2}~(+~1N}+bg-}#X$[-3p9 16,10 ZyA\M[D?~2~$~(!}.A|;Pro 4000
8,21 $Z/;\-}.; 16,11-12 Yi=});2=Y$hp}Ooazl7%LOfr?\a$t2X.Y3~0g24Y'~)]LOfr!?#hnY2LOni?\a$t2Ještě nechápete?
< 8,22 u+M$_R)}BP 9,10Přišli do Betsaidy
«  <    Tób 6,9  11,7-13    Mk 7,32-36 8,22-26 u,J$~7e3tn$}|t0@/}A,X9$}ZDO_7+}/.}X(0ZiO}o^$}-,)C}yIYI} :Y.Z[^cfW0S]c}BrX:$b5Z/}C'Ab7KY)}G{}z1~ yX;iWYJ{@Y.Z[BA\CYI$}Ih$}8d$}Uh~3)w'X=$]-0)Zq/Y7`[)-_b}P8 20,34 u+x%'5f|?}yJ[rUzdravení slepého
8,27 v)=$^9'5$.YA/)Y.aZ}%#T~7x 16,13 uUtZI%'5)CgA}%#~39lgVesnice u Cesareje Filipovy
Lk 5,16 1,35 14,23 9,18 uOe$\x(I[g0},jZF}v'Když se o samotě modlil
« « «  < <    Mk 6,14-15 8,27-29 v*+$(G_lfWAZp/Y7;]dY-[x'b6d8X@Q%Yi3Y=2[H*n/$[}ps[}%2Yd?l9XzJdo$YSfXY(Y6%]dY-r4d8 16,13-15 uW%}#^AZp/Y7]d[x.b6[g*Z++hZX0Q%YiQZ3[H*n/[}%ps}!,%}gCY/[5?l9X1YB;Y6%]dY-r4d8 9,18-20 uQ)~0j3.}rX$dJY(Y7]dY-.[o[xd8X5Q%e}Yi[H*n/[}%ps[}%2\n[Y?wyvoXzDM'Y$%;Y6%]dY-r4d8Za koho mě lidé pokládají?
« « «    Mk 14,61 8,29 u:zYI'YvY,3Y@ZT'hB 16,16 u.NYI%[BYv9Y@ZT'\b 9,20 u3pYt%YK9*b#+ZETy jsi Mesiáš
< 14,61 16,16 u.('Y3+YX+}ag 1,35 uT!Y1}$'Syn Boha živého
« « «    Za 3,8-10    Da 2,35    CD 3,18-20    Ga 1,18  2,7-9    1K 1,12  9,5  15,5    Ef 2,20    ÓŠal 22,12    Mt 7,24-25 3,16 16,17-18 YI%'593c2}O?[B}AmK_v$^04}8bYTYG'YWM6(!#YJgRX4['%YT^D2Y@ZT}+F$B`wG~!K}xpM-}R'$~+(uc=}l8x1 6,14Ty jsi Petr
«  <    Iz 22,22 16,19 a6YTY.}mET]0?s'$Y?Y!}HMBOZvYx}GJ(YLe9$Y?Y!}rEBOZvYx}q=(YLaaDám ti klíče
< < 8,30 $dI;@_h}q0Y$Zu 16,20 Y3dIY*ZN@_h}Oy2YSH'hB 9,21 6%}[';}}}_h}ps`zPřikázal jim, aby nikomu neříkali
< < < < <