English | Česky 
MarekMatoušLukáš 
Ř 1,1 1,1 u!/e~+}!6Počátek evangelia
1,1 u!\}BY}D]Kniha původu
Mk 14,61    Ř 1,1.4 1,1 u!+drea 1,1 u!^drea 22,67Ježíše Krista
Ř 1,3-4 [1,1]u!- \m}$$ 26,63 22,70Syna Božího
Ř 1,3 10,47-48 1,1 u!`\ma3 18,38-39syna Davidova
Gn 22,18  26,4  28,14    Ga 3,16 1,1 u!b\m}0]syna Abrahamova
1,2-6 \DZJ*}h$jp%ZJ*q7dm%ZJ*}g~$A^/YIX$}g}%ZJ*t~$*}a)FO}dut~%ZJ*}]J}]I%ZJ*};bX%};_%ZJ*}5(}5'%ZJ*}vV}))%ZJ*~,,X'~,)%ZJ*xsFO~+Sxs%ZJ*}$qFO~+g}$q%ZJ*}gSXzAYb}$Q%ZJ*]Q*}A} 3,31-34 u$A+]QXD+}$S+}hY+}C@+~,%+}))XE+}2*+}=(+}]K+t~+}gnXz5w~+dm+jp+\FAbraham … David
3,34-38 u$S+}d}+}vhXG+~,T+~+I+~7G+}L~+~,'XH+}% +}=Z+~,W+r`+}p^XI+}re+}V`+}fx+}rx+}% XJ+}V_+~,V+}1p+ZE... Adam
Jr 22,24  22,30 1,6-11 u1+]O%ZJ*~-^F~3B+}znX)t@%ZJ*~+e~+d%ZJ*}0X}0W%ZJ*}=zX*}=w%ZJ*}h`}h_%ZJ*}h]}h\%ZJ*}x=X+}x;%ZJ*}hR}hQ%ZJ*}A$}A#%ZJ*}NbX,}Na%ZJ*}rz}r{%ZJ*}59}58%ZJ*}haX-}h`%ZJ*}gT$A^//BOrF}A2Šalomoun … Jechoniáš
Ag 2,23 1,12 Z*%-}u/n,}gUZJ*~,(}-H%ZJ*}a\ 3,27 u$Q+}!p+}-HSalatiel, Zorobabel
3,27-31 u$A+}w#X@+}(I+}1q+}oc+}TC+}c|XA+Z#+}T3+}h^+}rd+}'[XB+~/R+}go+\9+}h[+|JXz6,U+}sz+}tB+}sK+}v`Neri … Natham
1,13-15 }!n%ZJ*}0\}0[%ZJ*}T1|J%ZJ*}23X0}20%ZJ*~,$~,#%ZJ*}A'}A%%ZJ*}T6Xz?(B}T3%ZJ*}SXAbiud … Eleazar
1,15 u-r}SU%ZJ*}rc 3,24 u$7+}sJMattan (Mt) / Mathat (Lk)
3,24-27 u$w+}'[+}(I+}fw+\9X;+}(6+}5:+}ve+}]0+}vWX=+}rR+}(6+~,S+}he+}hZXz5fB+}hS+~+_Levi … Resa
Gn 46,19  49,22-26    Ž 118,22-23    Iz 28,16    Za 3,8-10 1,15-16 u-w}r`%ZJ*q7X2dk%ZJ*\9*}6W}s(Y9q#iG56_dhA 3,23 u.6[ztqY)}VD}$v+}c*Jákob pak měl syna Josefa (Mt) / Josef byl synem Heliho (Lk)
Gn 31,41  46,22    Ex 12,6    Nu 29,13    Est 9,17    Ez 43,17    Ga 2,1    2K 12,2 1,17 cBEY[i+L\FYH]Qi+yt$L]QYHOrFn,i+yt$LOrFn,YHDeai+}GxPokolení bylo čtrnáct
Ga 4,4 1,18-20 +%!#Z ea7}DdYjjR}uuTe$/k@N}$u`jY/~08Y(}_:(d(fnFal}1EX5\7%'}7C^`np[|$1}$ \ }G_}M*r0hfm{X6Y6%/}V6Y1\q];[Je2}!G3Y7\9Y3bQ1~88}}$}s%-}FqZSZG:(f'}E%FalH}1F 1,34-35 9%[y8*uQYkYx`ybcer=}F-XzcAu$YK'\q9Z?Z1_:}Y;B]%$n~t{}Z[~-\nqJ,}E2_:k'Maria počala
1,28 $]s8\ Y'h=}m!'YgYF}-kBuď zdráva
Lk 1,42 [1,28]požehnaná mezi ženami
1,29-30 ]S%BId~}JD$}J!~(3{F'}?8}zzXB$9'\qZ?1h9}(+}_B:~9NY]I}$,Neboj se, Maria
<    Sd 13,5 1,21 u:p~2h%Z+$q],Z5/b~ 1,31 $Y1~/J(d($~2le[$q],Z5/_]Porodí syna
«    JosAs 21,3    4Q246 2,1 14,61 26,63 1,32 u:J})|Yx`Y$Y3t{k'Bude nazván synem Nejvyššího
Ž 89,4-5  89,36-37    J 12,34    4Q246 2,5.9 14,61 26,63 1,32-33 u;U$a73Yg'Z:*}fJa3+YyYIXE$}B'B*Zq}fs)A}2z$T]0/4YxeWNa věky bude kralovat
Gn 18,13-14    2Bár 54,2 10,27 19,26 1,36-37 $Y1fL7~/2UJcz~0*Z+(}EZ^`$Yz}u8}S)HZ?}.[q_~.eXIK4ucY]DYX^N~+YU Boha není nic nemožného
1,38 9%[yY17}Kgk1}E4Y\ZF,`mZC$`,YRhw'}1.Staň se mi podle tvého slova
«  < <    Pís 6,9    Júd 13,18    2Bár 54,9-10 1,39-45 vY%[y(Yh[=h%}[_)-}z+YF~.9)Z~}$[XL$^8)*Zqj@$}dM-oiXM$}MTY)d\*}?7Tk@7}Sm} m,i((Gqx^`$j!l#cf7oiXN$}75}nm\,$9}_-Y@(}Fy$}_0'qdTk)ZCXO$_0Y\^)@aC7Zz+\=M8}TeXPY/:Y)\47^++}?9U)C^\Zk} m(}0r,i((GqxZ{XQ$}( }!w~#NKYx~2Y~42}q:Z?Y]}':Setkání Marie a Alžběty
1S 2,1    Iz 61,10    Ž 103,1 1,46-47 $9[y}sW7^ZM*r*XS$}b!,Z1MBIbxI~1o]ADuše má velebí Pána
1S 1,11 1,48 u6~K}XzB-~2%T}KhYIPohlédl na ponížení
Ž 126,2-3    Da 3,32-33    Júd 13,19    2Bár 54,10-11 1,48-49 u7OY/:LDZ-}riY-cDY[}DZXUK\%Y\}sQ'}L)$_:,Z5YIVšechna pokolení
Ž 103,17 1,50 $,b`/)y/$y/Zm~8EYNMilosrdenství jeho
Ž 98,1 1,51 u$Wbb}nh(}C^YISvou paží učinil mocný skutek
Gn 11,4-8    1S 2,2-10    Ž 34,10-11 LXX  107,9    Sír 33,12  35,17-23    3Mak 2,3    1Hen 46,4-5    Júd 13,20 23,12 1,51-53 u$\}J4~66}I#}%5d!XX}i }L#L}$6$~7'~2!XY}~_}V!}0p$~$X|j}lmPonížené povýšil
Ž 98,3 1,54 }7ijs}*7YI}(s}SoPamatoval na své milosrdenství
Gn 17,7    Mi 7,20    Jub 25,17    Ř 15,8 1,55 YnaB8A}~FdbN\F$N~.(/)*ehJak slíbil našim otcům
1,56 }Te%[yZtf'Y)}(a}.|$~6;)*Zq]nMaria zůstala s Alžbětou
J 7,22 1,57-65 YK%fLj!'}03+}.S]k$}Ma~5`X^$br.~ u$.}.'[E2}TfYg,b`/YV}?p$~0WmzX_$Zd(GZ)G}x'^u}+A,kn$}Q'[dBIZO+Yy[R}a,X`$}:97Zz[R9kiY2}mO}$oXa$\$8\ 2YqHFO~/0UYC}%.NZOtiXb}Uz%N]E[R,WY4}eF}j(bBXc$}2a~!t{.Y7ZZHZ5f+$d4}*DXd}79%,`q/_r$7}F1YI$`A}_4*`PXe$\!B\lu'A~ v]P$(^IG}z*T]y}IwZ%C]ItYNarození Jana Křtitele
<    Da 7,28 1,66 $}NvYsQ[!(G[\[rY=W]O,_*Y:} v$:b!];Y%YVn$Uchovávali to v srdci
<    Ex 4,31 1,67-68 $j?'YW[Rj!l#cf$p7Y7Xh}_/Yg'Z:+jrK}YR$\%}'zNk5YIBůh navštívil a vykoupil svůj lid
2S 22,3    Ž 18,3 1,69-70 $jE}lt}.EZ!(c@a3}*7YIXjYnaBY#_z?uUYRb/aqYIVyzdvihl nám roh spásy
Ž 106,10 1,71 ~1nY9}`_['$F_7^O\_}u`aPZachránil nás od nepřátel
Mi 7,20 1,72 u%o`eb`YFPkx['Prokázal milosrdenství našim otcům
Ex 2,24  6,5    Ez 16,60    Ž 106,45    NMojž 3,9 1,72 u%j$}(s}HZ}1;YIRozpomenul se na svou svatou smlouvu
Gn 22,16-18    Ž 105,8-9    Mi 7,20    NMojž 3,9 1,73-75 }z+[7}0C8\F*Ytdb+\JZ!Xn}@qF_7}``~+m}pj3Xo(}z6$zB[[/}~9Yh[=pwNa přísahu
1,2 11,10 1,76 $Y@ygkn\nt{}mR~(t:[[];}^SkYYIPůjdeš před Pánem
CD 14,19    1QH 4,14-15    11Q13 2,6    Sd 13,5 1,4 1,21 u;/YQ:tW*_c/LP}4xZ] 1,77 +\J}FH}.ENk5/(}@NvF[rOn vysvobodí svůj lid z jeho hříchů
Mal 3,20 1,78 Y ~..}Sn]8db(k_}ZY\5}6NY9~6{Výhonek z výsosti
Gn 15,8 1,18 uO|$9j?8*uQZFW}FIlVPodle čeho to poznám?
Gn 18,11 1,18 uPpR:ZX~(R$7ZIM},W(Yh[=]nJsem stařec
Da 8,16  9,21 1,19 $YK'\q93RZXxz6}}n[[+[T$w3g18Y^$}!7YT}.KJá jsem Gabriel
Da 10,15    J 3,30 1,20-23 $Y1pB~- $1z]g1d%q!]w}E eUvp}0G4} BY*k:Zk})X~$;)*qYZ]X7$Y%'^B~)!*}a+$o6(I~:D(I})0YNX8is%4{7g1\s$p.2}yq}a (I}vj$YSY%}I \s$}J#}olX9$\xY)j#Y[\6T}q6YI]N)*ZqYEOněmíš
Gn 30,23    Ex 23,24-26    Dt 7,11-14    Jb 15,34    1Hen 98,5 1,24-25 Z*%}.LY.[w~0/fL7ZI[$$~ _}LT}u9}+'][2X;YhY\}++ 'Yg([=}2S}Y+}@J}y`M(mMZbavil mne mého pohanění
Lv 21,13-15    Iz 7,14 LXX    Ez 44,22    2K 11,2 1,22-23 Y8%\@i*@]`ZG^VZ.\=Y#D]H]ZX9Y/7}~/(d(o|$~2ke[$}j.,Z5/}T{Y?Hg;[ljQ'dj 1,26-27 (%I}u:I}S*}95'\qxzLDYX)Z~T[s}ayZ5kOX?8}~.}U!mH^,Z5\9Y9rkbQ$,Z5T}~0}(,Panna
1,24 }Me%!#'\9LD}/G\%Y)s~3'\q];$}}[-[:[$Josef přijal svou manželku
J 7,22 2,21 ubd$Yuj#\6e1+}+AYbObřízka
1,25 $4o0\ YH!#}zI}!*~5a$iY,Z5/_] 2,21 ue_$o^,Z5/]W~4%}mNZ.D}1/[pD~/I0(G}mnDal mu jméno Ježíš
Lv 12,6 2,22 $Yuj#Y[\6+}hvY0ZF*c:})(}7@0)^@}};N}oTKdyž uplynuly dny jejich očišťování
Ex 13,2.12 2,23 Yn[S(_k];2^Nms}I%}uA_:N`Uk'Vše co je mužského rodu a otvírá život matky
Lv 12,8 2,24 $+\J}faZF,}P$(I_kc-}a1~5*Y/YU}w_~!1Podle ustanovení zákona obětovali
« 1,1-4 }Y*Z6}Yf}6K}JMY$P~ 4(fw~(?X#Yn}}OZ!.YR`-}@%$a|y=+}r X$}NV}jA}~$mQ}~@}3w}i'YT}Fe}ng}eVX%@}Z%Y$}0F}l7}'q-}?GVěnování Theofilovi
2,1 +%Z#}E'(bIT]y([=jTD}B*Y1}rUL}6P}}L)^@ 1,5 uj5}MK(Yh[=jTx`T]yZa dnů krále Heroda
1Pa 24,10-11 1,5 uj }$M]L`^j?Y9}!H}0YZachariáš z oddílu Abiova
Ex 6,23 1,5 ukW$ZI3FP}fP}0T$,Z5[EoiAlžběta z dcer Áronových
Sd 13,2 1,6-10 Z?%z@vOou+[T},@(}*lYh|f$}Jn+\=}5#X)$4Y%;`w}iHY%!#7fL~.d$vO~(d(Yh[=Y0}#eX*}MQ%(I}g@0(G~1~T}!H/}UP+YXX+ZD,iPT}gA}SR+}fU]s)*c9+}'9X,$e@,_/Y%+^C},iZiYMZ7+}fTNeměli děti
16,5 1,11-12 hB%3\q];dSFn^+}$?+}fSX.$}!)j?}g;$u'}YEYfYNAnděl stojící po pravé straně
Da 10,12 1,13 ut/9%80'\q1h9}a*nr}PR7}G[ZSTvá prosba byla vyslyšena
1,21 1,13-14 ut?$7ZIUfL}E.Z+[C$q],Z5/}$nX0$YxcbYT$}0t$Z6BG}D\/~9LAlžběta ti porodí syna
11,11 1,15 uIY} r:`Y[[ +}'9Bude veliký
Lv 10,9    Nu 6,3    Ez 44,21    Sd 13,3-5 11,18 1,15 uL($^G$~,f=1~!p$l#cf~$DZQFk)}(bYIVíno nebude pít
Iz 52,9 2,25 $Y1YYY%(^A^,Z5~/Q$'YYYznp$}_*~(}}*R+jr$Z1Y%_:Yf[QSimeon očekával potěšení Izraele
9,1 16,28 2,26 $Y%3}m#Z.Dal+cf1]9dg~(S!#Y-Y4}g'*b#r+Neuzří smrti
Gn 46,30    Tób 11,9 2,27-30 $\Q(I[{),}$Q$(I}P.A]o,_*Z*+`gY(ZFZG}OQ+kUY$^bX@$YS}N8[d)Y.}1L$}!=*Zy$9XAZ+}:y*^fZS}H4ZF,`mU(}P'Xz4C_KfE.`_MNyní propouštíš v pokoji svého služebníka
«    Nu 24,17    Dt 32,43    Iz 9,1  11,10  42,6  49,6  52,10  60,1-3    Ž 117,1    Tób 13,13    1Hen 48,4    JosAs 14,1-2    1QM 1,8  11,6    Ř 15,10-12 13,10 2,2 Y:ZsH6~3*Z_?aToB:/*x#(Gv_$}#A~)}[1 2,30-32 KfE.`_M,~1rUXCY;}dZZF\m^OP}poXD[a)}:3o;$[f}phUg%Viděli jsme na východě jeho hvězdu (Mt) / Světlo, jež bude zjevením národům (Lk)
Iz 8,14 2,33-35 $Y%'YW[R$7Zz}e%Btg}pEY$n$XF$}!=Y(~/P$98[y-]=[RY1Ye}lQ)~*w$}6=l/(Ic$$)[b}7uXG$U %}?u-[ }Iy~+f[XY4}:0Fgl}%6}HsOn jest dán k pádu i k povstání
1Tm 5,5  5,9 2,36-37 $Y%}7U~*P_\~7QF~8s}=}Zu},W([=~'*}a:YFvc_T\MLO}~,^`XI$hsh?YH}!4}x(~2n}!x4}@rDb|}w$$}GZ}pk}wd$}cNProrokyně Anna
Iz 52,9 2,38 $x.GZ7} ;}7RNbx$ogY$^bahcW},[}'z}gQOčekávali vykoupení Jeruzaléma
« 2,3-5 [ %'Z_\h}^1$_,^@YV[eX%$}.-\lAZ=$Zg+^Cp:[@YnZs'\b}E$X'Q%Yi3(bIT}gxYj:[SY#D]H 2,1-6 \v%(Yh[=^k^o}K0Y]}ik}?T}9h`b-}y%X#Zs}9jt(\4}#!T~1I}oOX$$} PYs}9iiZ)-`:},'X%er%J\9LO[sF^RkO)-qE)Z~a3de}%.}BKY#,[g0Y9rk$}~KbQX'}9iZt[y}.[}U ^c}zr}VBX(Zb%(I[gY(Yoj#Y[\6+}.S]kKde se má Mesiáš narodit?
«    Mi 5,1.3    2S 5,2 2,6 $g}bI}EU}$[}zN}SSZT(YL}b?}grF]J:}W*}bQke~%_*_cM*c%A ty Betléme
Sd 19,18    Iz 1,3 2,7 $}!**Z+[E*~*k$}]?0$}6q0(~7Znr4Y%;av(I}k1Položila jej do jeslí
2,7-8 Y3\hr0j|A}rV}c![@Yn*b$+~7D}?=X*$^%Y()bIY'~'h}Wp}3xY$D}{\p-%}!Bh__$[X__ZK~*%}@:Herodes tajně povolal mudrce
11,5 2,8-10 $skZA(G}07Gcz}1^$~8r~8fTgFB-~%eZ]X+$\q];}YW^a$f8];~ `]P$fhh8}s^XzG`c$9;'\q1~82Y1:}^hVZvěstuji vám dobrou zprávu
JosAs 14,1-2 2,9-10 Q%[!+x`}[c$Y1'}??[7`=(Gv_~(o]PYHZK}]L|~^KY%,}{ZX,Zh%*x#}!Pa~kBlK 2,10-11 u6wa|kBdeYx}|+I}pnX-K}^HV])}.CYCH\bYg(`hnXZaradovali se velikou radostí
Iz 7,14 2,12 $Y:V ,t7bji(}]=$qp(~7[Toto vám bude znamením
<    Ž 103,20-21  148,1-2 11,10 21,9 2,13-14 $p#\!h I}11_/~/ }zb}2H*Zy$}'WX0f6(~6xq.$BZw^h(^2}^ySláva na výsostech Bohu
Ž 72,10-11.15    Iz 60,5-6    Tób 13,13    1QM 12,14  19,6 2,11 $]5)-[.`=,e?YFk@Oe$}@/$~!G~),}@9$}7^Aq2Y0~)gbFzg}04$}qh$~-W 2,15-18 $ZdY)csYRYn)*]D.}1-.sk}SK8\rnlz YHbI$q@,`mY:,}D@Y?'Yg}N$fvX2$^u~.,$}73-]b[y$*\9$,i(qp(G~7\X3Zh%}N#Y$DgxD}p8;Y$D}*5thX4$YsQ[!d4Y$c\}p9Z.P~%a8]PPřišli a spatřili
<    Lk 1,66 2,19 7%\TZ%~0RC]I`u~/y(G[\]nMaria to vše uchovávala
2,12 $~:6[Je21}5k8}d1[4}4RkX}76)-b%Z] 2,20 $~6:.sk}KT$}2G*ZyBsEk_}#6$fEYp}SH8[GOdcestovali
2,13-14 }6T%Y0Y1\q];}/V[Je2N\9Y7a9s;,e?$-]=[R$~7m)ug$jqYoYHY4}Oug{e#:\h}aG,e?+e~bBX06%a9}*_,e?$-]=[RgG$ev)ugUprchni do Egypta
Oz 11,1 2,15 $Y%YoYHO~2c}d7@]`ZG^VZ.\=Y#D]H]ZY9}2=}Q$*Z+Z{Z Egypta jsem povolal svého syna
Ex 1,22  11,4-6    Jr 31,15    Da 2,12    NMojž 6,4-6 2,16-18 Y3\hZ02}V Z.P}rW}O:}qc$hj}6m\lAs0Y{(bI$(}*pYL})j}?sL}JF$}lFZF*b$[7}c#Y]?}rXX3Y3} EZG^VY#}$ND]H]ZX4^)(~+K}c aX$}x8~'?~+T}m9C[q^`$4jH}|yK4}PZHerodes dal povraždit všecky chlapce
Ex 4,19 2,19-21 ~2b%+q Y1\q];}/V[Je2N\9(}2?X6Y5a9s;,e?$-]=[R$~'w)[2}$c~2H:QdZ-[ +}{[X76%a9}*_,e?$-]=[R$^8)[2g%Zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život
Sd 13,5    Iz 11,1 2,22-23 [ %2}=]}B$T]ya*DYy/q }`)Yo}8v~:5%[Je2vo)CgATa/X9$ZK}lD)Z~r4})*[X]`ZG^VY#Paq2rW}mP 2,39 $Y)}^7Z%YwZF*c:c-}YX)-f2)Z~bX})+Usadili se v městě zvaném Nazaret
1S 3,19 2,40 ,%_*}dd$|/~$3~-j$lj]8Y%YfbBMilost Boží byla s ním
« « 2,41-51 $}[e.]o/[J}^`)^AYMdF+eEXN$Yu}MOj4a6}5HY0ZF,iPTi|XO$~2WY.}#I(I}/LY(~625'af(aR$4d1.]oYEXP}wM%0[g(G~1+d^jP[_$}6l0(YL}.($YL}FLXQ$1pVtv)^A}5dYNXR$ZdZ,[w]*aM0(I\S}i (]]?}IV$}3aYn$}YP_DXS}X5%YsQ`(YrBG~0G$Yh}:DYEXT$Zj0}WR$9807Zz/`wZ;}[HZ!}z|Y1'YWU$R}x7}aT]'XU$Y'8Y(Z;2}Ne_ 4}bW2(tg+YyM[3[g_ XV$Zf=~0g,`mY?aB[FXza!)$}%JYVYn$Z2)})*$ZU~6g[FDvanáctiletý Ježíš v chrámě
Lk 2,19 2,51 uVU$7Zz/}JEZ%C]I(G[\]nJeho matka uchovávala to vše
1S 2,26    Př 3,4 2,52 $5~(iYMeP$}c;$~9SY]bx$mMByl milý Bohu i lidem
Za 3,8 14,61 11,2-3 '%ZZ[#(I}H3C[j+ea^%Y#PZb/X$93Y@ZT6\{Y/dU~) 7,18-20 $m^qL.YA/Y$_q~4Z$apYU~3j?Zb/'ZZX5} $8*\;Y7Y@ZT6\{Y/dU},]X6}|A%80.^1YiZZ'n/cr\58Y^Y7Y@ZT6\{Y/cl},]Jsi ten, který má přijít?
< < < <    Iz 29,18-19  35,5-6  61,1    4Q521 2.2    Mt 5,3 11,4-6 $YK'59;grh_qLa hO$}BwX'h/}5U!#$u0}+6r6}$x$}'=m.$kPzx$}--}^lX($c2HYCY41~-+(|T 7,21-23 ([hGZ7_L_1L})=$}sD$l$~'[$}/(~'3}`MxkX8$YKY';grh_qL]j{D$}#8h1}5Vu0}+6r6}$x$}'=m.kP}ME}--}^mX9$c2\'YCY!1~-*(|TChudým se zvěstuje evangelium
11,7-10 cW%sv\g'5[VY*e:Y$g'W|v)-} U}e3g)Z.vi}-IX*Y0W|vjg[P(}rw}c]Y1QC}rt~8O(YL}xw?}B)X+Y0Z;}WxcNjg]}Y+YO$g`},}XzQ!bYcHY$^L 7,24-27 }8|%?}13\|\7[V8A_)Y$g'Wp$)-}\7}e5g)Z.vi}-IX;Y0Wp$jg[P(}rv}g`}c^Y1Q(}gj}U\$~5-}/B(YL}B#d:X=Y0Wp$jg~*K]}Y+YO$~!.},}XzM-YYcHY$^LNa co jste se vyšli na poušť podívat?
Ř 1,2 1,2 u@MYn[S(I}dDI~*J 11,10 uCX[Q 7,27 u?2[QJe psáno
«  <    Ex 23,20    Mal 3,1 1,2 uAqY/mn*lzM[pgwZSYCql-[_^( 11,10 uG%Y/Rmm*lzM[pgwZSYCql-[_UZhZC 7,27 uB:Y/mn*lzM[pgwZSYCql-[_UZhZCHle, já posílám posla před tvou tváří
<    Mt 5,19 11,11 Y@Y+YO4{((}E1nR}sm\|D}Ag'%}uN(GY_?\B]\/ZL 7,28 Y)YO]\(}E0nR\|Yq\)'%}(f(GY_+YX]\/ZLNikdo větší než Jan Křtitel
Da 9,26 11,12 L%P_Y\|DxWYH^37Y_?\B}BU$}BW}=D]m 16,16 u;ULY57Y_+YX}^g$Zc)]l}BVKrálovství nebeské trpí násilí
Da 9,24 11,13 Yq:.eL$'c;YHg'}[o 16,16 u:J'c;$.eLrI}hVNeboť všichni prorokovali až po Jana
9,11-13 11,14 $S}e=}H YSH]V6g=} \ 1,16-17On je Eliáš, který má přijít
4,9 11,15 6Zo^\b0 8,8Kdo má uši
11,16-17 lP%k`-nA}.O_nZD}{WqS(Yhedu@~*6YL}^DX3[v}#kV$4}0K{A$4}RQ 7,31-32 }.aEk`Ab7Ta0}.P$}.c}PW}yPXD})[^j}{VcW(}1PqS$~*7}4Ku@Y,}#kV$4}0K{A$4}R2Toto pokolení je jako děti
< < 1,6 11,18 Z0:ZZrKpC`[sZ$[-]p}!T 7,33 fK:ZZ'n/1pD[~`[k~rl$`W]p}!TJan nejedl a nepil
Př 23,20  28,7 2,16 11,19 umOZ0'Y3+YapC$sZ$[-Y1YY~75$})Utae_$m? 7,34 fK'Y3+YapD$sZ$`WY1YY~74$})Ue_ta$m?Syn člověka jí a pije
11,19 ujJ${27ePLP}\0hy 7,35 ${27ePL_qPt_hyMoudrost je ospravedlněna
< 11,20 Y3\7}y]Y.gj(hK{ Y[~$#`7YIK=}u+Města nečinila pokání
Iz 23    Ez 27-28    Am 1,9-10 11,21 ucq[-[C}0.[/[C}BRKS(}/'$}-V 10,13 ukH[-[C}0.[/[C}BOKS(}/'$}-VKdyby v Týru a Sidónu
Ez 3,5-6    Jon 3,5-9 11,21 udVz}Y[`7chnG(la}{eY4(}-G$}-r}u* 10,13 ulJz{Y[`7chnG(la}{dY4(}-G$}-rjy}u)v žíni a popelu
Mt 10,15 11,22 [xY+YO}/%$}-Weu^:(Z)r([v[0 10,14 [x}/%$}-Weu^:(Gg.[v[0Týru a Sidónu bude lehčeji
Iz 14,13-15 11,23 uc;$g}}%R1YHZP~7 YHub}%: 10,15 $g}}%R1YHZP~6~YHD}2+}%:Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe?
Ez 3,5-6    Mt 10,15 11,23-24 ue+KS(~-Yz}Y[`7chnG(eO|PY4rITt8X:[xY+V2yG}-feu^:(Z)r([v_2 10,12Zemi sodomské bude lehčeji
«  <    Gn 3,15    Iz 14,12    Ž 91,13    1Hen 86,1    Ř 16,20 6,7 10,1 10,17-19 ~67%.zs!#YSYFb Y=YZJC\w~6eZ!(IZOZCX4Y$%;}N~*t3Y)}?AFDZP~!FX5Y/nYV-[,+}~E`F}{-$~-I$B`b-d.+}`^$ZrYP=1}2 I démoni se nám podrobují
Mt 7,22-23 10,28 10,20 uA,[x(lW1}0#2CeGV~6fNeradujte se z toho
Ex 32,32    Ž 69,29    Mal 3,16-17    Da 12,1    Jub 30,20-22  36,10    1Hen 81,1-2  103,2-4  104,1  108,3    Fp 4,3-4 5,12 10,20 uA6}0 %2C})`Y;}UV(YLaaVaše jména jsou zapsána v nebesích
Mt 6,9 14,36 11,25 uu((d=I_`YK'59|}[Cai`T+ZP$Ta2 10,21 wX'(czGZ7}b N[{IhH$9|}[Cai`T+ZP$Ta2Otče
< <    Sír 3,19    1QS 11,5-10    1Hen 48,7    1K 1,17-29  2,1-9  3,18-20 10,14-15 11,25-26 usIK}RwY8L~-m$~0T$}8a\H})3X=]{'_sKYj}^wo.ZhZC 10,21 wX;K}8mY8L~-l$~0S$}8`\H})3]}'_sKYj}^x}MRZhZCSkryl před moudrými a rozumnými
« « « « « « « «  <    1Hen 105,2    1K 1,30-31  2,10-11  3,21-23 14,61 11,27 Y|Y\}*XZ.DYyZk$Yq} 4*Z+S1'_sZ|*YtZ'} 4S1'Y3$^,Y!xv'Y3}:2 10,22 Y|Y\}*XZ.DYyZk$Yqi/Y`H'Y3S1'_s$Y`H'YWS1'Y3$^,Y4xv'Y3}:1Nikdo nezná Syna než Otec
« «  <    Jr 6,16  31,25    Sír 6,24-30  51,26-27    Ga 5,1    2K 10,1    Mt 21,5 11,7 11,28-30 _G8Y-YsQ}n0$~!_[)}6,` XAhj*}a]MZMYP$}rYYRdAK},N[u$~2 YMqa$bj}6+`s~:r\2XB':}a^M~:9$,~8SM}SQZL 19,35Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
«    Iz 40,3 LXX 1,3 ^)}CZ(Gf\pO-[_c-pP~%*Y.tkYI 3,3 Yx:H6~+XY#f{D]H]Z^+}C[(Gf\pO-[_c-pP~%%Y.tkYE 3,4 Y'[S(n5}'qq$D]H^+}CX(Gj(pO-[_c-pP}+oY.tkYEPřipravte cestu Páně
Iz 40,4-5 LXX 3,5-6 eB~7S~$:$^N\U$}CU~2$$YxC~-B)}^|$Y[~4b)kY}q4X($}*1_,_v,~1s+ZEKaždá propast bude zasypána
1,4 u*.[~ZZ6i (Gf\_a 3,1-2 (%Yh[=^k}*JZZ'n/_a(Gf\T]yXz4$5Y5 3,1-3 (}^6%~ )T}b7~3K}il}#!~'\}~XT}$\$}.ZT[s}d5lg%D`$/}.ZT}hH$~4c~:X$}rET}0V~3 X#Ba,}7V$qW\!`m]8B[H*j@Z+(G}\BXz9pX$\Q)`b~!7+qD_aObjevil se Jan a hlásal
< < 1,4 u)6_D 3,3 u)6_Dkřest
<    Dt 4,30    Iz 30,15  31,6    Ez 14,6  18,30  33,11    Oz 3,5  12,7    Za 1,3 1,4 u)7}(T 3,2 u!U}(S 3,3 u)7}(Tpokání
< < < <    Jr 31,34    Da 9,24    Lk 4,19 1,4 u)T)f.}4v 26,28 3,3 u)T)f.}4una odpuštění hříchů
1,15 3,2 u!~`I:7Y_?_pneboť se přiblížilo království nebeské
«  <    2Kr 5,14 LXX    Iz 12,3    Ez 36,25-27    Za 13,1    1Hen 49,1 1,5 uXS$}WZ80_,7}gt}07$.}gI}*C$zr_5Yr(I}$X},I 3,5-6 Y3}W[80^@$_,7dv$_,7~!:+duXz8Fr$zr(I}$X},I_5Yr 3,7 u6~Z-EY*}R]e:i!_5YrVšichni se dávali křtít
Ž 32,5    Př 28,13 1,5 uTS}X:Y._=Z] 3,6 u($}X9Y._=Z]vyznávajíce své hříchy
Mt 16,6 3,7 uPfZ.%_1?\a$~, }\[B,_FY';Mnoho farizeů a saduceů
«  < <    Gn 3,15 3,7 uN*nDj; 3,7 u5u}E(j;Plemeno zmijí
<    1Te 1,10 3,7 uO]Y^}/CV}/vLO}t(})h 3,7 u7+Y^}/CV}/vLO}t'})hKdo vám ukázal, že můžete utéci?
«  < <    Ř 1,13  7,4 11,12-13 3,8 eHE[Iv~T}(W 3,8 v0ZeHE`S}8-T}(WNeste ovoce pokání
«  <    Ga 3,6-18  3,29    Ř 4,1-18  9,6-8 3,9 $1}K_[V(o'Yt}`c*ebY+:V2Z8'Z:FP}'h`zzu[qNuB 3,8 v7.$1}=5[V(o'Ytbl*ebY+:V2Z8'Z:FP}'h`zzu[qNuBDěti Abrahámovy z tohoto kamení
<    Ř 11,16-18 11,20 3,10 uJVZ=%7v}8-cO?n\}%T 3,9 uP6Z=%J7v}8-cO?n\}%TSekera už je na kořeni
« «  <    Jr 44,11    Iz 48,17-19    Da 2,40 LXX    Ř 11,21-22 11,14 3,10 uJ2^LE]q1gh[I[*}R* 3,9 uOY^LE]q1gh[I!#[(|*Každý strom, který nenese dobré ovoce
9,43 3,10 uI?$)]a}AJ 3,9 uN`$)]a}AIDo ohně
« 10,17 19,16 3,10 $aI0.[oY=WE}+vCo máme dělat?
<    2Kr 1,8    Za 13,4 1,6 $Y%'ZZ}UX~4}}%3$pcyzY$-}zAYI$pD}3y$}(Fu[ 3,4 YQ%'ZZ`@,|]/L~4~}%3$pcyz}+.-}z@YI7%~5$Y%/}3z$}(Fu[Byl oděn velbloudí srstí
6,9 10,10 3,11 u6~YI%Z/;6ZoYUu.Kdo má dvoje oblečení
21,32 3,12-14 ^t%Jaui!$\$80[+W}+vX/6%98Y(a_}+\Y]ZG}ICV~(HX0aG%0J~.|Y=W~%VJ}cH$Y';}(`}I6_!~/=$}=#Y*}{K\2Přišli i celníci
« 3,15 ~)!%+^C$}HqgZ(Yhg*Y0Y$D}$p1gvYSfF'h@Lidé byli plni očekávání
« « «  <    CD 2,12    1Te 1,4-5    1K 6,11 1,7-8 $}Q~Y7Y|'}h=M[W!#c6cB4[ujo}oY}'w*qC?}/H[$X*R}LtYP~5RYS%n-YP~$`}1H 3,11 v8KRZ3YP}A^(tp)}t}6%[W`\\{qJM\(cB4[u}$VClc}B1YSYPn-([{hH 3,16 vQY}8iY7ah'ZZRZ3~5QxSayY|%6qJZks 4[ujo}'w*qC?}/H[$YSYPn-([{hHOn vás bude křtít Duchem svatým
Lk 12,49-50 9,49 3,11 v/V$}-1 3,16 vGI$}-1a ohněm
«  <    Jr 15,7    Iz 27,11-12    2Te 1,6-8 9,43 3,12 r},}-*(Gu,YI$}H\-vCYI$~/q*lB/)-md YG,%xF}jql;w{ 3,17 r},}-*(Gu,/}H[-vC/$~/Y*lB)-mdYI,%xF}jpl;w{Plevy spálí
1,9 !#$Zd(^kYh[=Z25LkOT[s$}Lv)*}$YZ.qM 3,13 Y3}*J'5LO[sB*}$Y8*[H+i!_5ZvPřišel Ježíš
« 3,14-15 6%}Iv0Y7R\E}`vZ.]J}Ac$Y@}\R8_ X1wK%'593}@Lwps*:~(JHZ!~$?`b}JiY5}@mYNJá bych měl být pokřtěn od tebe
1,5 3,5-6 3,21 u0qZb%(Ii!mS*_cVšechen lid se dával křtít
« 1,9 u9@}Lt 3,16 uYpxS 3,21 u0'Jdt}A`Ježíš pokřtěn
3,21 u/w$~)YModlil se
«    Ez 1,1    JosAs 14,3    2Bár 22,1 1,10 u7G$Y}mBFDl_\#~1TA}zj 3,16 u]J%'5}_#}6`LD~5W$Y1}cl 3.}zc 3,21 u0,}7:*]DNebesa rozevřená
«    Iz 11,2  42,1  61,1    ŽŠal 17,37    2Bár 22,1 1,10 u7+$,Z1Y)k|}jT)[Q 3,16 u\O$\#Z1]8qg^-k|]TYf[Q 3,22 ukH$}%9,Z1,_:~1i}OIY)k|YfYbDuch jako holubice
« «  <    2Bár 22,1 1,11 u0Q$^+!#\2FP\B 3,17 u3V$Y1^+FP\B][ 3,22 uiM$`}Y9ZPy1Hlas z nebe
<    Ž 2,7    Iz 42,1    1Hen 46,3    Mk 14,61 1,11 u1:Y=ZT'Y3M'uP(g|}!8 3,17 u43YxH'Z+M'lv(u6}^u 3,22 uj~Y=ZT'Y3M'uP(g|}!8Ty jsi můj milovaný Syn
Gn 41,46    2S 5,4    Ez 1,1    CD 14,6-9    1QSa 1,13-14 3,23 u.?$YSY%5}=p^-j4~4lJežíšovi bylo asi 30 let
1,12 $Y},Z10}Q:)-}\8 4,1 u,FY3!#'5}7G)-} UZ.Dsb 4,1 5%s^l#cf}/DLDdu$}bI(I[{(Gj(Duch ho vyvedl na poušť
Gn 7,4  7,12    Ex 16,35  24,18  34,28    Nu 14,32-34    Dt 8,2  9,9-11  9,18    1Kr 19,8    Ez 4,6  29,11-12    Jon 3,4    ZjAbr 9,7  12,1-2 1,13 uDw$ZU(Gf\h)[w 4,2 $}w/[wh)$})@h)c_}Y1 4,2 u5m[uh)Y zGud$4}!FZr(Yh[=}Q\$~18Y0} #Byl na poušti 40 dní
1,13 uD?}*{Z.D}-N 4,1 u+W}~eZ.Dz) 4,2 u66}*{Z.Dz)Satan ho pokoušel
<    Mt 27,40 4,3 $\Z'}~f93SY3]R+[T`?@.r9[M}=LyA 4,3 9%3'a4SY3]R+[Ta:N}'g]e@}Dw}=RJsi-li Syn Boží
Dt 8,3 4,4 uAV6%wM9[S4YfwukK}!h'ex 4,4 $Yl80'5[S24YfwukK}!h'mNNe jenom chlebem,
Dt 8,3 4,4 u@mYEB}|*~+]}RaY#_z}$$ [4,4]ale každým slovem
Mt 4,3 4,5-6 Y3eB0'a4)-uRl+$}! 0B,~*p+jlX{KGK$YD3SY3]R+[TxJ^W}%Q 4,9 pe%0)^A$}! B,~*q+jl$9!#3SY3]R+[TxJ^Woz}%QJsi-li Syn Boží
Ž 91,11-12 4,6 vNL[Q:2Y*ly/|dY$]J$Bu-wm]%1~(5},r8\**}+eZC 4,10-11 [Q:2Y*ly/|dY$]J+}IJ]%X-$2Bu-wmY^1`i},r8\**}+eZCSvým andělům dá příkaz
Dt 6,16    1K 10,9 4,7 [43'5YJ[S4}RS\;*ZyZC 4,12 $YK93'52}P,4}RT\;*ZyZCNebudeš pokoušet Boha
1Hen 87,3-4    2Bár 76,3-4 4,8-9 YHeB0'a4)\U~6w}qe$}Gc3g^Y.x]+\:$-[f[rXz7$c$93Y8YTZ%a8 4,5-6 $}5]0o33g^Y.x]T}y'(~.t~:HXzact$93'a4YTa8-[,]K}8H$-[f[rVelmi vysoká hora
Da 4,14  4,22  4,29 4,6 uUkK]S}|L$^,Y4_[ni^4Komu chci, tomu ji dám
4,9-10 u%`X~!K~*!]@XzF\hY3Y,3'5 4,7-8 Y=EY!~*#[[osYxU}~7XzAK^$YK'593Budeš-li se mi klanět
8,33 4,10 u5re[}-O [4,8]Jdi z cesty, satane
Dt 6,4.13    Da 14,25 4,10 u7`[Q:\;*ZyU},s$3kK}'R 4,8 u1:[Q\;*ZyU},s$3kK}'RBohu svému se budeš klanět
4,11 u()Y3}@n0'a4 4,13 $~17Z%}~i'a4}9IYRYrd%}idV té chvíli ho ďábel opustil
Ž 72,9    Iz 11,6-8    Ez 34,25    Sír 47,2-3 1,13 uDX$ZUYFP}f4Byl mezi dravou zvěří
1QSa 2,8-9    1QM 7,6  12,7-9    11QSM 1.2,13-15 1,13 uD]$._9nn[1 4,11 u(H$Y1_9`k$}JS[1Andělé ho obsluhovali
« « 1,14 u3E$Z,,}|W*[H 4,12 u#][ %2ZZ}}N 3,20Jan uvězněn
« 1,14 u3KZ0'5)-f2 4,12 u#Y}75)-bL 4,14 uF($}/D'5(Gn|+al)-bLJežíš přišel do Galileje
2,1 4,13 u.?$}k.-}vXZK}lE)aVUsadil se v Kafarnaum
Iz 8,23 4,13-15 u.6-}|l(})j}!e$}v|X0@]`ZG^VY#f{D]H]ZX1a/}!e$a1}v}[_}dq~ I+dun8?{@Země Zabulón a Neftalí
1,28 4,24 4,14 uER$~7r^o}$w_%O}+BY$ZvPověst po celém okolí
«    Iz 9,1 4,16 '^B6jz(at[cd5}(8$ZmqS(~:S$}-b_Z[cvn[F 1,79 u0q}[-Zm(~-J$}-b_Z}i7Aby zazářil těm, kdo jsou ve tmě
Iz 9,2-6 1,79 u0y+}k~AZ}[')[_}P*a uvedl naše kroky na cestu pokoje
1,80 ,%_*}dc$|/~$a$ZU(Yh} TYH]w}5c/8*c%Žil na poušti
11Q13 2,15-19 1,14-15 u3@__,bi+YXXzF+B!$#Y5 4,17 u.?LY5\g'5k%$[V 4,15Kázal Boží evangelium
«  <    Ex 23,10-11    Lv 25    Dt 15,1-2    Neh 10,32    Ž 146,7-8    Iz 42,6-7  61,1-2    Da 9,24-25    4Q521 2.2,1-8    11Q13 2,2-6  2,18-20    Ga 4,4    Ef 1,10 1,15 u662}+)'`R 4,17-21 $}X|3i$+]H}dE$h^,i$aL!#*\D^K^w_GX4Z/];YffQe6}OY}`sY-}!7}-/}9:Y-}%]}2xf.$}/(}5Y};7~2M(}@OX5}%[}V7];}GzX6$~*t,i$}9uN~6F}Q $^O.`_(GcSZA}?N[1X7\5%[V8Y(2])}+)7`2Zu(YLu=\2Naplnil se čas
< < <    2Mak 2,17-18 1,15 u6`$`K7Y_+aQ 4,17 u.(`I!#~;J:7Y_?_pPřiblížilo se království Boží
<    Mk 1,4 1,15 u5g}tt [4,17]u-7!#~;I}(SČiňte pokání
1,15 u6U$gb(I}^qVěřte evangeliu
« «  < < < < 1,16-20 $}*KY]-`MT[s\#^X$hV*^._w}53(GjX^y:v0X3$9;'5_I[Wc8$shYPi,v/h]X4$Y}^dCf6d[\tX5$~(^rn\#]xlT+dY$[H*^.YI$Y((Iak}kEC}JuX6$Y}iY[G$^d*YtY0}a-(IakYFP}u_cs[WZv 4,18-22 }+5%Y]-`MT[s\#YUm ^XZWa\^'$hV*^.YI}AM}54)-df^y:v0X5$Y,;_I[Wc8$shYPv/h]X6Q%}!:x@Cf6d[[1X7$~(]\e\#a%YUm ]xZW+dY$[H*^.YI(IakYFdYDYyY0}kFCf6[r$iY[GX8Q%}!:x@,\W$*YtY0d[[1 5,10-11 \}%J]x$[Hl`}a.]BZA}%vN~,i$98*^X51~8@LDZ-b7pB}a`X-$}jiCgdB-[2^dY~d[[1První učedníci
« « «  < < 1,21 u)W$}Pf)g, 8,5 u$WoN%/)aV 4,31 u+w$}l1)aVZ~Ti)Přišli do Kafarnaum
1,21 u*A$Y}Y*_u]s)-lH}NA 4,31 u+~$ZU]3Y((YL~+uŠel do synagógy
« 1,22 $}WTBG`5YIZU:]3Y(Y)[,Zo$ZBY).yV 7,28-29 u0jfS.[oBG`5[$XAZS:]3Y(Y)[,Zo$ZBY).ZgZ] 4,32 $fUBG`5/K(]uY%'[kYEUčil jako ten, kdo má moc
« «  < < <    1Kr 17,18 1,23-27 $Y}Y%(GcSY0YY([{m($}6tX:Y5WZ!$[CZ#}),}#@e~d_}xKY^Y`iR'l{+ZEX;$dHbF'5!#Y5}/k$|nY9ZvX=$~-n0,Z1,ei$~9!`#\,}WyY9ZvX?$}Nj}8:ZetQY(g5WHlV`5}iR[J[,$Y*~$]YLux}Z~$}/A\t 8,29 4,33-36 $(GcSY%YYZoZ1}G,}3'$}6u`#\,XF}LKWZ!$[CZ#}),}c6e~d_[`Y^Y`iR'l{+ZEXG$dHbF'5Y7}/k$}W1YRZv$~+b0,]p),c4]tYRYra_}BoYNXH$\!}#oB}*A$~038\rY=cV'[kYzK(]u$n|}Z}Y*ux~$^$}WeUzdravení posedlého
< < 1,28 $p'7u~/Y}}*B)^J-~!8Ti) 4,24 u{@$`,7u~/)^J-~1H 4,37 $}WY}dhY$Yr)}*?\DT~!;Pověst po celém okolí
1,32-34 4,24 u~w$~)f3\lA]XdX}+x}wX$}Az~0Z}G$$~,R$}}1$_L[G 4,40Přinášeli všechny nemocné
«  < < 1,29-31 $Y}FOtO}W:^u)-[._w$}6ZYFf}$qMXB7%sM_w}kf~+2$Y}[-3Y$m|XC$\ZjE\ r$T~9c$`/\ '}-0$z?[F 8,14-15 $ZK'5)-[.~!X\#-}~z/}BA$~+3X1$buT_7^`$}@\\ '}-0$}bD$}JP[1 4,38-39 ])%LOtO^i)-[.~,lsM%+~,nY%~0Y~+6}sZ$}#a0Y$m|XK$}Z^`F[EdIN~+5$}@[hv_r%v[z?[FUzdravení Šimonovy tchyně
1,32 u2m]~%}E; 8,16 u6 ]~%`1Nastal večer
1,32 u3#Ys}N\'}#D 4,40 uT?}L+%+}#EZapadalo slunce
< < 1,32 u43}_z80\lY{]XdX$Y{}G% 8,16 u67l5Yc}G'},1 4,40 uUxmRcAoTw~}wZ~%\}!yY(8[QPřinášeli nemocné a posedlé
1,33 $Y%^I7cI}Zy8-}fY 8,34 uA,$Y1_,7cI]t)ttNb} 8,39Celé město
1,34 uJl$_L_1]XdX}+x}wY$\w^S}Vn 8,16 u7`$}VmCeGr:$\lY{]XdX{= 4,40-41 uV$6%dB}Q*Y0Y.Z[}[$}Nw[GXzx}z}X0%J\wL~'8Uzdravil a vyhnal
Iz 53,4 8,17 [V]`ZG^VY#f{D]H]ZYSY.}?#['oc$Y.}w[}LzNaše slabosti
< 1,34 uJK$4}#lk3CbPK}#)0 4,41 urO$} D4}OE\H}'CK}#(Démoni ho znali
[1,34]uHp!b #iR 26,63 4,41 uqB*b#0iTže je Mesiáš
1,35 u*W$~*V}VC}'c]+^9!$#`*)f[\D 4,42 u[i}E7%jP^np6)f[}.oOdešel na pusté místo
< 1,35 u)Hg%~)n 14,23 5,16 u#I$~)Xa tam se modlil
1,36-38 $}k`0[B$QYV[eXI$aM0$[-32Ys}!n]'XJ$YD;}1l}4H)Y.}`d}oa@JYo}m,)Y::}X$ 4,42-43 u^A$.[o}X~Yb$d^YH[e$}kc0+1},:YR_EXO6%98Y(2J`s}^?},#}^pY-[3-Z^+[TKB^)}96Pojďme do sousedních městeček
«  < 1,39 $\Q_a)Y.h!Y0)^J-f2$C\w}QE 4,23 4,44 u!|$ZU_a)Y.h!Kázal v synagógách
< 1,39 4,23 $}+1(^IGn9]3(Yh_3Y0$_a,biT]0$}$'agr]$ag}ru(I}'T 4,15 $YS}NB(Yh_3[r}KSZ.}|2Šel po celé Galileji
< 1,40 $Y|80}'Y}*Q0!$#}FWY732Y!q,f=Y-}$y 8,2 $Y1}'Y\Zl53Y7YZY!q,f=Y-}hq 5,12 $Zd(I[g0(]??},$$Y1_@s^}qGZ0%*Z*ajB\m}N-/Y7YZY!q,f=Y-}$yMůžeš mě očistit
« 1,41 u'b$}-q 20,34 u*~}-o 7,13 u*.$Z0\ 'Yg}]GYff'Hluboce pohnut
< < <    Lv 14,2-32 1,41-44 u(id;-\p/bu$Y,3j\}hrXN$Y}`,YRYr7}qE$}PtXO$}Tc3Y}}VoYbXP$Y,3})e_ha_{SY2_6^Wf5N}gB$~)6Y$D}$zU]js~\?)a^[F 8,3-4 $d?-\pbu/Y7j\}hs$\O}Pu/7}qFX%$Y,3'5})e_h{SY2}/:^Wf5N}$K$~)8,d0Y?~)F\?)a^[F 5,13-14 $d?-\pbuYrY7j\}ht$\O7}qD`,YRZvX0$YS}}}3_h}OfY2],f5^WN}$K$~)7Y$D}$zUYps~\?)a^[FJdi, ukaž se knězi
1,43-44 9,30 u,;$}Ul;'5Y7}yy}u5}F) 5,14Ne aby se to někdo dověděl!
1,45 u{]6%^n\g}m.\X$}IH*_f 9,31 Q%dE}JH0(^IGa1i_ 5,15 }JW%[^'[kY$[e$~07_)~'=}3h$}e]LP}?(d!On však rozhlašoval
1,45 u{+Zcc50o }/W)Z~oLJežíš už nemohl veřejně vejít do města
< 1,45 u|/Y0ZiYf}\6~46!#pw$}d/80}|, 5,16 u#oYQ%Y%~6h(Yh} TZůstával venku na opuštěných místech
< < 2,1 $]sYJ)aV[4_Y}#:2(c@pG 9,1 u%t$Z2)-q?},'Vrátil se do Kafarnaum
2,2 $lJZ6Zec5~:\`Z~1v8-}$:$`A;*}'n 5,17 vwS$Zd(]??_Y$YSY%}I]$ZA}i6Z($}wS]BZA}S{F}~;r-T[s$]y$}$RSešlo se mnoho lidí
5,30 5,17 vow$n~];Y%),}f{YNMoc Páně byla s ním
2,3 $}\\~7i80}*V}2QZ.~2o 9,2 uUD$Y1~)[Yc}*VBk(}BB 5,18 $Y1^1~7hBk([PYCY%}}+$fB0}PD$}#y!#0[[YEPřinesli ochrnutého
2,4 $1}Kt~)53Y#*\V}9B-tKYm}#N$}XA~9C*c,Ym'}}/}kg 5,19 $1pV~$l}PG0Y#*\V}5MB,}L?Y#P}ls}i40ZtI}mf),c4Zh+^{Spustili jej střechou
< 2,5 u.]$Z0'5-_.Y0Y,Ng] 9,2 uU|$Z0'5-_.Y09Ng] 5,20 u(5$Z0-_.Y0Y'Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
< 9,2 uSd}#qBuď dobré mysli
«  < <    Ž 103,3    Iz 43,25-26    Mk 1,4 2,5-7 u-w`un*UY[m9X(Z?%Zl?\vYojy$}Hp(Yhg*Y0X)Z9Yes*}p/}BbY`Z8}@c_=S1Yd'}$# 9,2-3 uTj~2N}@eUY[m9X$$Y1~3l?\vYi(`9Ye}Ba 5,20-21 u(;hVh~YTY[m8ZCX7$^x}Hn.Zg$.Z(Y=Y`HYzYC}p+}BkY`Z8_=}@HS1c7'}$#Odpouštějí se ti hříchy
«  < < < < < 2,8 $Y}p2'5N[{/2!#Yh}Hr(`9YD!#;Z;Y8}Ho(Yhg*`{ 9,4 $_M'5Y.|`Y09@W}V5~'C(Yhg*`{ 5,22 p0%'5Az1Y0YK98Y(Wnd(Yhqc`{Poznal o čem přemýšlejí
« «  < <    J 5,11-12 2,9-12 taHpQa;Ng]n*UY[vEY/a;}MG!#$b;*c,U$sQX,@%oA2[,\P'Y3+YaxC_=BOZwYDNg]X-YRc1bYb;*c,U$_6)*ZqZCXzV0H$}bA$Y}mp*c,^9 9,5-7 ta:HpQa;n*UY[vEY/a;bY$~ wX(@%oA2[,\P'Y3+YaBOZwxC_=Y5YDNg]bY}=9U-}%s$e])*k]ZCX)$a9]N)*k]YE 5,23-25 ~3EHpQa;h~YTY[m8ZSY/a;bY$sQX:@%oA2'Y3+Ya[,\PBOZw}@d_=Y'N}},YTc1bY$mp,}meUl2)*ZqZCX;$_r]+[[[rmpZMY?}kd]N)*Zq/i:*`PVstaň, vezmi své lože a jdi domů!
< 2,12 uIKZf}|4Ze}X9\l 9,8 5,26 u0/$}Rzb_}87Všichni žasli
2,12 9,8 u-mZh%.[o}`- 5,26 u0'$} F~8BZmocnila se jich bázeň
2,12 uI8$}KR*Zy 9,8 u-c$}NU*Zy 5,26 u03${5*`Oa chválili Boha
« 2,10 9,8 u.(ZU}KQ[,~4,Y*mM 5,24že dal takovou moc lidem
Mt 12,22-23 9,32-33 Y.%}WcY1l7Yc}oh}G!XzG`z$}QO+nU^m'}ok$d4.[o 11,14 $ZU}QD]p}oi\x%+nU}W?^m'}oj$d4.}{4Uzdravení posedlého němého
« 2,12 uIT!#g32Yj_o}OG 9,33 u6wY:_o}_yYj(Ic% 5,26 u0LY:2fD}|_t8Něco takového jsme ještě nikdy neviděli
Mt 12,24 [9,34]u'n!.%Z(Farizeové
3,22 [9,34]u(^Z7(Ihq?nV}Q8C#i0 11,15Ve jménu knížete démonů vyhání
2,13 $^9YJY]-jW$^P'ZV}#[8Yb$`;[GUčil
< < × < × 2,14-15 $}*K\#}'\lT+m6`QB,t`$YD3`'}(u$]+}#1\tXznod$}El}ju0(G[mYI$Z6au$b3}.0IZ#$YLZNYI 9,9-10 $}|K'5\ed5[P`QB,t`rB}q%$Y,3`'}(v$}6:}#1[1X,$\x/}5r(Grg$Y1Z6au$b3]5}.0IZ#$YLZNYE 5,27-29 $Z,Y8^9$}Nu~2f`^}'\`QB,t`$Y'3`']@X@$k$Y~]+jI[1XA$be}KlkB}qM3(G[m[$$Y%ZV^Tta$vB]BZAYVYn}jrPovolání celníka Leviho (Mk Lk) / Matouše (Mt)
< 2,15 ubDZ?:Z6$}by\t 9,10 15,1 Z?%3}M4Ys.au$.b3^^YEBylo jich mnoho mezi těmi, kdo ho následovali
« 2,16 9,11 15,2 $}Io.]bZ($.ZgY=2YevG~({$~0Ia-On přijímá hříšníky!
«  < <    Sír 9,16    CD 5,14-15 2,16-17 $.Zg?\aZj2} gYFPep$lPZ9Y*ZN/2YFPlP$ep} g $~!vXz\v)$[#'5Y,;!#2=\EbmQ}$fq:YGQ]X}![ 9,11-12 $Zj.Z(Z9Y*ZN/Y#WYFPlP$ep}\z'`4`{X.6%[#9=\EbmQ}$fq:Y2Q]X}`i 5,30-31 ${-.Z($.ZgY08AZp/Y=Y#WYFPlP$ep}\~$~!yXC$YK!#'598Y(=\Ebm.~5Kq:Y2Q]X}![Jak to, že jí s celníky?
«  < <    MMen 8    1Tm 1,15 2,17 uO/4^=j{i7YGvH 9,13 u3`=:^=j{i7Y2vH 5,32 4|Ej{i7Y2vG)}t|Nepřišel jsem povolat spravedlivé
« «  < <    Mk 4,25 2,18-22 $ZA.YA\|$.Z(}w*$_R$[x3Y#W.YA\|$.YA?\a}w-.%~-]!#Y?=})5X5$9;'51z^.\1+r_(~:z'gHYVYnH}w'r{b$bn*})BYVYn=}K|}w%X6`A%\6})q}8BYRYn'gH$Y5})6([hGbsX7Yo} 3}-:uV}ZUBc }*9S%kDm$,}+`YR^b,}iT+}{i$lklLnMX{(Ej$Yq}AG^Ge,)cxs2S%kD}-?'k^Ax!$'k^}:qJ.}?2 9,14-17 Y3~)DYc.YA\|Y=Y#W[%$.Z(}w) },).%YAU=})5X1$9;'51z^.\1+r_}~yZM}z8YVYnH'}wl`C%\6YQ}8AYRYn'r^$Y5}w0X2}zV%}Yt} 3}-:uVB}gk}{lm$:,}+`[RLD}ge$lk~1W}EgX{9!L[_}AS^Ge,)cxs2S%}(]~+W.}?1$'k^}S1$.x }:p 5,33-37 Q%Yi80.YA\|}w,~+)$}GY~%l] JQ?u Q%YT} i$~# XF'%598Y(1`8Al`+r_(u5'gHYVYnHl'}w.XG`A%}cJ$YQ}8@YRYn'gHY5})6(^kYhjNXHZ-%J\.8Y(2Yq} 2Lc!}iV~1U}YsBc }*9S%}(\J,qX~1V$N}{k=~/V,} 2,LD}iWXI$Yq}AH^Ge,)cxs2S%}(\}-?'k^'}vuAx!$x4}S2$.x }:vSpor o půst
[2,22]uz[!Y0^Ge,)cx#}iX 9,17 v11Y0}AT^Ge,)cx}iY 5,38 Y0^Ge,)cx}iX}C7Nové víno do nových měchů
< 9,17 v/t$mA~1; [5,38]Obojí zůstane zachováno
[5,39] ! $Yq~#k}{gdh}vtYD:'}{h~::#ZJKdo se napije starého, nechce nové
<    Dt 23,26 2,23 $\x0(YL_u}I.Y#P~.1$.YA/^x[_an~3XA~.a 12,1 (d=,_`} O'5Y*_uY#P~.2.%YA/}Y/$^x~3W}-}$}\} 6,1 Zb%(`o}I-0Y#~.3$}^N.YA/$}#hA}-}~:w`s~9fZačali mnout zrní z klasů
«    Ex 20,10    Dt 5,14 2,24 $.Z(Z93[UZ;~%qY*_uY?4}Wm 12,2 .%Z(ZjYi3Y1.YAU}+zc=4}Wkan(}-E 6,2 Zj%?\aYiZ;seY?4}WlY*~+vJak to, že dělají, co se nesmí!
Lv 22,10  24,5-9    1S 21,2-7 2,25-26 $YD;_o_?W\%]QYu\E}^%$p/YS$QYVh|X=!#Yi^i)*Zq+YXB}0Za,$A[DTs}}_kgU4aH`!S1A}gC$\cJZmZtYc}zv 12,3-4 6%9;4_?W\%]QYup/$QYVh|X%Yi^i)*Zq+YX$A[DTs}}_oY?4}X?Y%3`!Z|ZmYV[eS1Y*}gF}v0 6,3-4 $YK8Y(9!#'5[aY:_?Y?\%]QYup/YS$QYVh|X%!#}0J^i)*Zq+YX$A[DTs}[]}!F$]4ZmYV[egU4aH`!S1}v8A}gDNikdy jste nečetli, co udělal David?
«    Lv 24,8    Nu 28,9-10    1Pa 9,32 12,5 Y-4_?(I_k2Y*_u.}$L(I\S,`n}B?$}5i{aKněží službou v chrámě porušují sobotu
< 12,6 Y)%V2+b|}sgH`~Víc než chrám
«    Mt 9,13 12,33 12,7 S%{*WHb`_[$=}fb4Y4}k_A}5jMilosrdenství chci, a ne oběť
Ex 23,12    Dt 5,14    2Mak 5,19 2,27 $Z/;,`nY#*[P\!$ZB'YYY#,~+wSobota je učiněna pro člověka
2,28 ZcYgH'Y3+YaJ+}-C 12,8 Ye:H+t/'Y3+_A 6,5 $Z/;YgH+t/'Y3+_AProto je Syn člověka pánem i nad sobotou
1K 8,7    Ř 14,5  14,22-23 [6,5]Víš-li, co činíš, jsi blahoslavený
« «  < < 3,1-2 $^iYJ)}./$Y%YoYY}X+Zo-}0%X#$}}u0SY*_u}eeYb@}%PZv 12,9-10 $}(T\e\Q)-lHd!XzFlX$Y1YY\pZo}w{Y zFJ=@}%PYE 6,6-7 Zb%(}!.`o\d0)-lH$}IW$Y%YYYo$7b!/7n]Y%}wwX)}}t%0.Zg$.Z(S(I`o}eY@}_ZqnZvČlověk s odumřelou rukou
« 2,8 12,25 6,8 uToYQ%bpAz1[rJežíš znal jejich myšlenky
< 3,3 $YDN_B\]-\pfm}w|bY),}t_ 6,8 uX'9%Nvb\]}wyfm-\pbY$~.j),}t`$]+}]^Vstaň a pojď doprostřed!
< < 3,4 u1f$YD;iwY*_uuFY/}%*[ h#Y/hd 12,10 u79$}Yn0Y=S}WjY*_u}e\ 6,9 9%!#'58Y(}YO\`SaHN`ouFY/}%*[ h#Y/}:[Je dovoleno v sobotu jednat dobře?
Lk 11,37 14,1 uF?$Zd(I_P0)Zq~3v?mu!#?\aY zPg|_~[~Vešel do domu jednoho z předních farizeů
3,2 14,1 uCa~+xY zQF,$ZfZA}}AYNDávali si na něj pozor
3,1 12,10 14,2 $Y1YY[YY%~5[ZhYEČlověk stižený vodnatelností
« 3,4 12,10 14,3 $YK'598Y{}wM$lfY7iwN`o}ecY/r~Je dovoleno v sobotu uzdravovat?
3,4 u0,Q%}]* 14,4 u#KQ%}dNOni mlčeli
3,5 12,13 14,4 u#i$}ZEq90$}9)Uzdravil jej
< <    2S 12,3    CD 11,13-14 12,11 6%9;Y`!#YvY9ZHYYYCo|},Uio$Y!}U6Y:Y*_u)}C=[?}nd[d$}Me 14,5 $8Y(Y'h+Y;Y3Y/}CV)~8X~!B$4\O}680(Z)+}-DOvce v sobotu do jámy
3,1 12,9-10 13,10-11 ZS%]3(]??~/d(YL~+tXzI|n$Y1ZIZ1fn}?!Žena stižena nemocí
«    Lk 13,4 5,25 9,20 13,11 u:p$Y1ZIZ1fn}?!_T]2}y3už 18 let
Ž 146,8    4Q521 2.2,8 13,11 u;/$}#P~1%$1}Ks}5z),}|!Byla sehnutá
3,3 13,12 u+iZ.%\ '5},jZavolal ji
3,5 12,13 13,12-13 u,.$9Z?bO}:ZT}?$ZSX/$}Y'f'Y.~9a$_r}8'${4*`PJsi zproštěna své nemoci
« «    Ex 20,9-10  23,12  31,15  34,21  35,2    Lv 23,3    Dt 5,13-14 3,4 12,10 13,14 YI%'}=h}0wKN`o_L']WZ/N`a2dD\6ZY(hK[3}[~(f%Ep?}e^$1YMZ)+}-CJe šest dní
12,11 13,15 Yj%3'Yg$9`|iZY;N`o=}r1*}CS/Y/*kbLO~7]$}85~(8Vola nebo osla
<    Mt 10,31 12,12 gsE}IEYY~(aZep!Y*_u]|sd 13,16 ]I%jdb(}zq}cco4'asY1]2$e1}^I4b[}'sLD}H2\0GZ)+}-DOč je člověk cennější!
13,17 $Y8]Z/}l6YsQ}7r^c$^P'ZV}`IBg_YL}U[cW}Eu_5ZvJeho protivníci byli zahanbeni
3,5 ua;$sOY( 6,10 u64$~ S\lY(Rozhlédl se po nich
3,5 uc#YT}y|~1)BG~+BT^|[rs hněvem
< < 3,5 udV}ppN_Boa-\p!#^%$|u$w,7b!YE 12,13 Y3YDN_BoaU-}0%$|u$}8c}/0Y)7}4J 6,10 u86Y$3oa-\p^(6%} L$w,7b!YEUzdraven v sobotu
6,11 u)WZd%} F}7ZZmocnila se jich zlost
« 3,6 u-^$dE.Z( 12,14 u%Yo}%.Z(Farizeové vyšli
Mk 8,15 3,6 u-bY{YFPp~ 22,16s herodiány
Ex 31,14-15  35,2    Nu 15,32-36    Dt 13,2-6    Jub 2,25-27 3,6 u.6g|}NIaUYr[X0wY 12,14 u%~~/MaAaUYr[X0wY 6,11 u*A$}Ix8\rWY4~%6N^{jak ho zahubit
< < 3,7 uJl$'5YFPZb/ev8-jW 12,15 u+i'%5_Hevi\ 6,17 v({$qhYVYn} {BlU}~T$ZV^T}r`YIJežíš odešel
3,7 12,15 u+S$^t3cJMnozí šli za ním
< 3,7-8 uJw$gm_/LO[s}bx$LO]yX*$Lb{$LO}g7$]#+qD$Y$~53$~,`_/l0`(]!~$od]8YN 4,25 $^t3[oZ6LO[s$}Gv$b{$]y$}+,+}$Z 6,17-18 v*J$_/gm+^CL}*oO]y$^A$O}}.l^$~,dXzC]@]@d]ejYrMnožství lidí
3,9 $Y'Y*ZN/@}+b~)w3Y#*\V@1}f=[Q 13,1-2 5,1-3Loď
3,10 u'n_/:}N{ 12,15 u+W$_LY(}*A 6,18-19 u3I$}foLP})=d!Y zC=U}NxY z=uV$}g }{}Uzdravil mnohé (Mk) / všechny (Mt Lk)
3,10 u(^Zc}ZRYc@/}A/cAoT}sA 14,36 6,19 u..$^P'ZV^6};U[eTlačili se k němu
5,30 6,19 u-tKn~[@Yr}X1Vycházela od něho moc
< 3,11 uA,$CeGC}3$YQ0}O ~)@Yc 6,18 u3O$Q}VILl$uzNečistí duchové
Mk 1,24  14,61 3,11 uA6$icr52Y@ZT'Y3+ZE 8,29 4,41 ur}}nU$r52Y@ZT'Y3+aQTy jsi Syn Boží!
Mk 1,34 3,12 $\X}Y];@10le~%Z 12,16 $p0;@1le0~%W 4,41Nakazoval, aby ho neprozrazovali
Iz 42,1-4    Ř 15,12 1,11 12,17-21 @]`ZG^VY#f{D]H]ZX4Y/'afMZ4}d$'}1%MZ4}!97^Z]A}f:,Z1MYfYb$d{Y*iN}80X54}\FZ|}nkZ|}3lZ'(Yh}+X-`}YEX6g'~19=}kW$}qx~5@=~,KYHY4{u)}w4-}o-X7$NZO/fC}TG 3,22Nalomenou třtinu nedolomí
<    Ex 19,3 3,13 u+[$}5?),\U 5,1 u0qZ.%A_)hW),}z. 6,12 uAB\v%(Yh[=h%|p0),\UVystoupil na horu
3,13 5,1 u0y$}iC/cM!#3.YA[$ 6,13Přistoupili k němu jeho učedníci
5,2 $h^,`q/`;Y(Y7 6,20 uEp$YS}XjA\C/)AZp/\fUčil je
< < <    Iz 57,15  61,1  66,2    1QH 6,3-4  23,14    1QM 13,12-14  14,7    4Q434 1.1,3-4    4Q521 2.2    1K 1,26-28    2K 6,10    Jk 2,5 10,14 5,3 \).~*{~5B~$_2Y0H7Y_?_p 6,20 uEf\).~*zK~5iH7Y_+ZEBlaze chudým
«  <    Ž 34,19  126,5-6    Jr 31,25    Iz 61,2-3    1QH 23,15    11Q13 2,18-20 5,4 \)Q~ 2Zf}|z 6,21 u(;\)Q}m8kVK}DQBlaze těm, kdo pláčou
Ž 37,7-9  37,11    Iz 57,13    Sír 10,14    1QS 4,3    Did 3,7 5,5 \).~(@2Zf}m[-i-Blaze tichým
«  <    Am 8,11    Iz 55,1-5    1QS 2,14    1QH 12,11    Lk 18,7-8    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,6 \)Q}~c$}K$-}Jh2Zf~:! 6,21 u(5\)Q}~bkVK~: Blaze těm, kdo žízní po spravedlnosti
Př 19,17    Sír 35,19    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,7 \).}Sd2Zf}ScBlaze milosrdným
Ex 19,21  24,9-11    Ž 24,3-4    Iz 33,14-17    1Hen 61,11    Did 3,8 5,8 \).}hy~3+qa2Zf*Zy}{JBlaze těm, kdo mají čisté srdce
<    Ž 34,15    1Hen 61,11    Did 3,8 5,9 \).}P+2!#Zd\1]8}mSBlaze těm, kdo působí pokoj
1P 2,19-21  3,14 5,10 \)Q}GP`DzD2Y0H7Y_?_pBlaze těm, kdo jsou pronásledováni
«  < < <    Mdr 2,16.19.22    2Mak 7,14    1Hen 108,7-10    Fp 1,29    1P 1,4-7  4,12-14    1Te 2,14 5,11-12 \)}]XYQ}y_YP$}K/$oI^N~'PjwZH~:h`D}U-XzJuC~91$}0s2'rNY;^T(YLgR 6,22-23 \)^qYQ}uZYP.ew$YQ}@wYP$}y^$}QK,Z5Y;Y)~'O}Uy+\o+coXzmoE~9K([hGZ)$~-AY1:'rNY;^T(IgTBlaze vám, když vás budou tupit
<    1Te 2,15 5,12 u:hYh:}NNAeMY{[p}/7 6,23 ucMZDCmy:} NY*t'.cEZ]Stejně pronásledovali i proroky
<    1Hen 94,8    Jk 5,1 5,3 6,24 u$a[x[/VYL~$NKBěda vám bohatým
5,6 6,25 u..[-YOQ}U5kVK}~_Běda vám, kdo jste nyní nasyceni
Jk 4,9 5,4 6,25 u.F})sQ}DRkVK}~~$}mDBěda, kdo se nyní smějete
«    Jr 5,31    Ga 1,10 5,11-12 6,26 [-YQ]|YPoIYs.ewZFCmy:} NY*~:j.cEZ]Běda, když vás budou všichni lidé chválit
«  <    Joz 3,12  4,2.4 3,13-14 u,;$~)t^M}be}@)$cs8YNXz@|R$fYa6 10,1 uDb$},oAZnZp/ 6,13 u4a$Yuo.jM~)^AZpYI$}R?YRYna6Ustanovil jich dvanáct
Lk 6,13 [3,14]u02^KJmo}0Ikteré nazval také apoštoly
3,14 u1+@~;9YVYr$@};=Y(k%aby byli s ním, aby je posílal kázat
3,15 $_U[,fICnT 10,1 uD,ZcfI\H 9,1a aby měli moc vyhánět démony
Mk 6,13 [3,15] 10,1 uE($}eZagr]$ag}(% 9,1 u0,$}w\}e[a uzdravovali každou nemoc
[3,16]u$M$fYAZn 10,2 upi?%ZnY zxOmC})`H~2,Jména těch dvanácti
< 6,30 10,2 up2};B 6,13 u3.^KJmo}0Iapoštolů
< 3,16 u$e$i~Z5Nt=~!U 10,2 uqN_r[B6_dYv 6,14 u6H^VZ4J~;*^'Šimon, kterému dal jméno Petr
3,17 uAB$]xlT+dY$[H*^.+f} 10,2 us,$dn6+dY$ZZ'[ZYI 6,14 u6@$]x$[HJakub Zebedeův a jeho bratr Jan
3,17 uA!$i~^aZ5}C8Y?H\1}Cf 9,54Synové hromu
3,18 uCi$hV 10,2 upZ$es 6,14 u5r$hVOndřej
1,16 10,2 upx'[Z/ 6,14 u6)*^./jeho bratr
3,18 uDd$h7$x[$rB 10,3 u+?a{$}AmY z:i|$}ra 6,14-15 u6D$h7$x[Xz7b`$rBFilip, Bartoloměj, Matouš
Mt 9,9 10,3 u+5'~2hcelník
3,18 uE $}$@$]xlT+m6 10,3 u+#bxY z;)+dl6+m6 6,15 u(+$}$@!#$]x}4fTomáš, Jakub Alfeův
3,18 uCx$}dk 10,3 u+;$}dlTadeáš
3,18 uDI$^X*}jE 10,4 u%N[@'}jF 6,15 u(0$^XZWj}}a5Šimon Horlivec
«    Ju 1 6,3 13,55 6,16 u#K$g$q8Juda Jakubův
3,19 $g$}h)YCJkuYN 10,4 u'+$]{'}$b6Js:YN 6,16 u#i$g$}$aYC_K~(fJuda Iškariotský
< 3,20 $} ^)}xx$~0DYJ!#'gXZe1o Y(`Z[~e^Nemohli ani chleba pojíst
< 9,17-27 12,22 Y3l7Ycyd}/)$}og$_LYbZe*}of}p1$xk 11,14Uzdravení posedlého, který byl slepý a němý
10,47-48 12,23 $}X8Ys.[o$Z9_#YeH'Y3}GH 18,38-39Není to Syn Davidův?
3,21 u'b$[! 12,24 u5^Z~Když to uslyšeli
« « 3,21 u(iQ[@Yrp(}n`Yb[i:2}WfPřišli příbuzní, aby se ho zmocnili
<    Dt 17,8-13 3,22 uDw$.ZgQLb{}jZ 15,1Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma
< 12,24 u6 .%Z(Farizeové
11,15 u+MZj%Y9YnNěkteří
< < 3,22 uF[Z72bHfi$2(Ihq?nV{vCi2 12,24 u86\xYe4{wC\wS1(IbHhq?}G/ 11,15 u,JYg(bHIhq?nV{vCnTVe jménu knížete démonů vyhání
«  <    Mt 9,4 2,8 12,25 uNdoB%Y.|`Y0 11,17 u:5YQ%oDY0C}I!Znal jejich myšlenky
« 3,23-26 $apY((_+Z/;YkZ8ast3}Q;X:$Y!Y_ZMo%}(Q=Z8}-u7Y_}Q]X;$Y![mZMo%}(Q=z`7[m[h~.oX=$S'asmLZM[;$}To=Z8~.nY2cT}!S 12,25-26 uR%Y$;eDY_}(PqQzk}\=$eDcIY/[m}(PqQzk=~.BX=$S'as*t3}Q9ZM[;}TnYkE}-v7Y_bD 11,17-18 u;g9;eDY_ZMo%}H|}\?$`]BZq~#$XzRpxS%J'asZM[;}J$Yk}-v7Y_bDJak může satan vyhánět satana?
12,27-28 $SR(bHoWCbP.\1Y;(}.d}QCY#Y:Zf}'*\N\2X@S%([{]8RoWCbP]O}_~ZMYP7Y_+ZE 11,18-20 uE=K`W(bHfIY-Ci2X5S%R(bH{zCbP.\1Y;(}.d}QBY#Y:ZfY;}'*}];X6S%(i3]8!#RoWCbP]O}_}ZMYP7Y_+ZEVe jménu koho vyhánějí vaši žáci?
Iz 49,24-25    ŽŠal 5,3 3,27 YE=Z8Yq)-[.+}h@]sCt@/}I2Y!1[8*}h:}HM$Y5-[./}I3 12,29 Y-YkZ8Z'\d)-[.+}h?$Ct@/}=EY!1[8}HL*}h9$Y5-[./}I4 11,21-22 YO'}h;}iJ~8o-`:}?W(^hHCh4[$XzKLWp+%qJ/}Y=}w2Yb-}{r/}2LZMaO}YGCož může někdo vejít do domu silného muže?
Iz 53,12 11,22 u:0$C~-R/}HWKořist rozdělí
« 9,38-40 12,30 61[|YVZ`aUZ`\($61tPYVZ`~-F 11,23 61[|YVZ`aUZ`\($61tPYVZ`~-EKdo není se mnou, je proti mně
Sír 5,6    Mk 1,4 3,28 Y@Y+V2Y~n'Y*~5^?^_C}4m$Y[}Bh]CY!}Bf 12,31 u;NY Y:Y+YOeDm7$xhn' VYL}7LVšecko bude odpuštěno
3,29 12,31 u:V7%+alxh4x= 12,10Rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno
12,32 vJc$YCY!^gZ$]YD\o+a(n%]/ 12,10 uF($ZcYCj'Z$)*Z++a(n%3Slovo proti Synu člověka bude odpuštěno
<    ŽŠal 17,37 3,29 u@uYA[tY4}Be),Z1,uT 12,32 vIgYA[tY4}Oj]YDal+}1D 12,10 uE%\[%),_:Z1}BdKdo by se však rouhal proti Duchu svatému,
Jub 33,13 3,29 uAK4^;f.)*ciY2|bH}2}}4n 12,32 vJx4n%3_'(]eIm'_((I}t% 12,10 uC|4}@Enemá odpuštění na věky
« 3,30 K[iZ1ei}!STo pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha“
Sír 27,6    Mt 7,16-20  3,8 12,33 pbeJ,]q[*$*[I[R}j1Y/eJ,]ql@$*[I[R~,AF:Dqe,]q}F! 6,44 u:]{k:]qFD}g2qe}F#Strom se pozná podle ovoce
«    Mt 3,7 12,34 u2\nDj; 3,7Plemeno zmijí
«    Sír 27,6    Mt 15,18-19 12,34 u5(Yio!cck3~'M}yhF:D}+:T^|,`q}p- 6,45 u{6F:}+:}%5}p.,`qYEČím srdce přetéká, to ústa mluví
Mt 13,52 12,35 'b)YYFDuGja{x C}0d$'l1YYFD~'Sja{x~'D 6,45 v .'b)YYFDuGjaT^|},x,}0h$'},6FD~'V},x,~'QDobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré
1Hen 49,3  62,3  67,9 12,36 Y)%V2^N`m};gY?}pA.ewwHY$^bZ$(Z)}o,Z každého planého slova budou lidé skládat účty
Sír 27,4-7 12,37 F:Pg8U}Jm$FPg8U}jkPodle svých slov budeš ospravedlněn
«    Mt 16,1 8,11 12,38 Y3_C3Zl?\v$\aY=[+j[L]J[b}$F 11,16Chceme od tebe vidět znamení
Mt 16,2 12,39 uNd6%YK9;On jim však odpověděl:
Mt 16,4 8,38 12,39 uNR]/go$}(x 11,29 uVI?%}{8}XS\7[V7]1Zu]1go\)Pokolení zlé a cizoložné
Mt 16,4 8,12 12,39 uO@[`}Z.$[b=f7f) 11,29 uU6[`}aF$[b=f7f)Znamení mu nebude dáno
Mt 16,4 12,39 uOGS1,[bqOD~*R 11,29 uTjS1,[b}$sZnamení proroka Jonáše
12,40 v$~]g:Y%}$t 11,30 u6HYn:_K!#'}$tJako byl Jonáš
Jon 2,1 12,40 v-=(G}mm+}m0]*[w$]*}wfYjYx'Y3+Ya(G[\TZw]*[w$]*}wgTři dny v břiše
Nu 14,34    Ez 4,6-7    Jon 3,4    4Q169 3-4.3,4-8 11,30 u8$Y(}w5t7YjYxJ'Y3+YaYM]1}.NZnamení pro Ninivské
<    Jon 3,4-5    1Kr 10,1    2Pa 9,1    Mt 11,20-24  12,6 12,41-42 ^/})8v\(Gg.YFOa0lO$}k#^4K}(Y),}%\}$r$Y1l qO`~XNx`})?{%(Gg.YFOa0lO$}k ^4KpsFP}+-TZwej-tF}-i$Y1l }-h`~ 11,31-32 x`})?{%(Gg.YFPvdTa0lO$}k!_DKpsFP}+-TZwej-tF}-i$Y1l }-h`~XD^/})8v\(Gg.YFOa0lO$qj^4K}(Y),}m+}$r$Y1l qO`~Mužové z Ninive, královna jihu
«  < 12,43-45 YO%,eiZ1}W5LDa(}J1[4vz}.q}!mvZ$ZB}_OXPY3}'U)*ZqM}Zo})H|x$|H}_N~1[!#$}-S$}%WX{Or!Y3},=$eB[lzm\MfbeG},7}L_${[}l;i[$yJC}]{+Yaa@}0'?}-( 11,24-26 YO,eiZ1}W4LDa(}J0[4vz}.q}!mvZ$1}_P!#Y3}'U~6d)*ZqM})H|xX;$|H}_M!#~1X}-S$}%WX=Y3},=$eBfbeG},7}L^} R${[}l=d;$}EiC}]|+Yaa@}0'?~*nNečistý duch se vrací
12,45 vISYh^:JYM]1`vG~'F 11,29Tak bude i s tímto zlým pokolením
12,46 u32ZO/^}Y*e: 11,27 ubJ\v%(I[V0Y8Ještě když mluvil
<    Lk 1,45  8,19-21 3,31-35 12,46-50 11,27-28 uex}Xi]L`}ZIFD^ 93}( 7qx]U}B2Y^$}(4gU}O+X@YQ%9}tE\+Q`(*Z$+YX$~8qBlaze té, která tě zrodila!
« «  < 3,31 u3x$bg7Zz/$.\G/ 12,46 u3[Y/7Zz$.\G/ 8,19 u7Gs:%807Zz$.\GYIPřišla jeho matka a jeho bratři
3,31 u3p$Zi~.mmZ80}j:YN 12,46 u3@qGZidZ3}'EDali ho zavolat
3,32 u: $_NY$0gX 8,19 u7+$4}b_~1BYcY#*s-Kolem něho seděl zástup
3,32 u;y$[-3Y17ZzU$.\GUZi}!n]' [12,47] 9%]L3Y17ZzU$.\GUZi} |dZYT}'E 8,20 }9P%37ZzU$.\GU} |Zi]9}eI]'Hledají tě
«  < 3,33-34 $YK;YDY`H7ZzM$.}1vXF$sOY{Y$0k0}$}YD[U7ZzM$.\G]A 12,48-49 6%YK9\]}q)3Y`H7ZzZk$~3oZY.\GrTXU$d?-\p!#/BAZp/Y'Y17ZzM$.\G]A 8,21 uFT6%YK98Y(ZzM$\GM[MZYQMá matka a moji bratři
7,24 8,21 uD[*Z$+YX`(Kdo slyší Boží slovo
< 3,35 YA :Y4l),\8+[TYe[ZM$cg$ZzZL 12,50 \?:Y4l),\8+YyM\\(e9YSM[Z$cg$ZzZL 8,21 uC|$~%nKdo činí Boží vůli
«    Mk 3,7-9 4,1 $YJ\7d+Y]-jV$~/^80ZV~$%Ze0)\W}TY}i;(GjX$^P'ZV8-`MBOZw}dF 13,1-2 (GZ)[hiu'5 FO_m_NY]-jWX#$lJ80[ocJZe0)\W}TZ}i=$^P'ZVB*uf}h1 5,1-3 Zb%(~5D*\V}ZBYc$^^*Z$+YX$YSY%dSY]-}'j}E,X#$\#gdYU}]uY]-}'k.%}4%YRYn}9f}[7CzHX$fN%)\L?~$LY?Y%~,k}d:0LOZw}X^}y9c(%FDeF`;A}*.Veliký zástup
Jub 11,11 4,2-8 $`;Y((_+},($\f;(G`5/X$}3YY1^o6cR~-xX%$\x(ItH}x%Z3]vY]-e/$Z2C`d$qmbBX'$v=]vB,~!\!#$Ym4{e[2},-$Y}}VfY#,1_UxI}E^X($Yuvn'jK{r$Y#,1_UcO|zX)$v=]v)Y.u{$veY[m)$~0AbA$[I4}N`X*$}4E]v)-[2-}j/$d2[I}5D$}?^$}_{)cZ$(fV$({p 13,3-8 $aB;\X(_+Y7Y1]t6cR+~-~X%$(ItH0}0RZ3]vY]-e/$|IC`dqmb?X'a %]vBCsUYm4{e[2},-$\O}VgY#,1_UxI}E]X(}c;%v^{r$Y#,1_UcO|zX)a %]vBY.u{$veY[m)$w2b?X*a %]vB-[2-q^$}NG}jKe.Z3a=e.%fVe.%}.} 8,4-8 ~0w%kk~'6$\^ZFZ~}ZS80Y'Y#s8X'^m6cR+~-w*~.5YE$(ItH0}x$Z3]vY]-e/$}kw$C`d+ZPqmbBX($dU}kxB-~!P$}/a}X.Y#,1_U}g\X)$dU]v(]]?}3)$~1CY[m)w2bBXzRpn$dU]v)-[2-}0g$}/a}[T[I}Q/Podobenství o rozsévači
< < <    Mk 4,23 4,9 $Z/YC\P^\^^b0 13,9 6Zo^\b0 8,8 uE=Y6Y7}`B6Zo^\^^b0Kdo má uši k slyšení
< 4,10 $Yu}MPZF}v(}d@0QY$0ZtYLZnY.}|: 13,10 $]$.YAYi3Y#W(_+}p2}?~ 8,9 aG%0.YA/cVZu{F7}*HPtali se ho, co znamenají podobenství (Mk Lk) / proč mluví v podobenstvích (Mt)
«  <    1Hen 46,3  62,7  68,1 4,11 $Z/;V,}vJ}GST]0+aQoZ%cWZi(_+CY~nL 13,11 6%YK9 ;2VykyOC})$T]0?s%oZ%=yl 8,10 u^76%9VykyOC})$T]0+[TY*%}r,(}|9Vám je dáno tajemství
<    Iz 6,9-10 4,12 u8X@xo}C,$1}g=$`(}3u$1~0{1`i}Zq$ 8,10 u[z@xo1}C0$`(1~0|Aby hledíce neviděli
Jr 5,21    Ez 12,2 13,13 Y Y:(_+;}pMKi%=}C$$`(4}3eZ|~0zHledíce nevidí
«    Iz 6,9-10 LXX 13,14-15 $}66;7~*Hq$}aw][}32}3m$=1~0q$i%}C1$=1}g*X{hd`}Xr:7[\+^C}.w$Y*u=}Ak}b}$A\CY0}Q(1`idqY*kj$Y*u=ek$YM[\~1G$}Zp$Budete slyšet, a nepochopíte
Iz 6,10    Mk 2,5 4,12 u5}}@B[F 13,15 v`-}$B[Guzdraven (Iz Mt) / odpuštěno (Mk)
«    ŽŠal 17,44  18,6 13,16-17 Y9%\+.`_K}C%$C^\!#Y9K}3gX3Y@:Y+V2Z6eL$}J`}Y*]9a xn$4{C$eja hO$4}#7 10,23-24 $`r8AZp[J^zY'\+.`_Qi%]j}B|X:Y):V2Z6eL$f/}bj]9]jY6}Bv$4{C$ej]jhO$4}#7Blažené vaše oči
« 4,13 $YD;4}xY-\.t[$Ykg^Y.s6}FAJak budete chápat všechna ta podobenství?
4,14-15 6cR*Z$~-}X1[K%ZYQY]-[_Ym~. '}'o$YQekY}Y|'as$m$*Z$ZW} q)[G 13,18-19 Y4Em0-\.\\~-{X5}|-v'*Z$T]0$1~0wY|'},6$}=CZG} q(G[\[$YzH6Y]-[_~-q 8,11-12 H%Zu7}*H'~.7H'[k+ZEXzbrLQ%Y]-[_ZYQm/}PiY|'a4$}2M*Z$LO^|[rPřichází satan
«  < 5,34 9,22 8,12 uTS@1}+R~1gaby neuvěřili a nebyli zachráněni
4,16-20 $[MZY] QBCsU~.!.YQek*Z$Y}YFb }pZx3X3$4bncO(`9Y2~)roSiX}E=}$3Y/zNY#*Z$Y}~-(X4$[}ZYQ)Y.m*~.#[MZYQ*Z$m/X5$Y[}tL+b/$7}8J+s`$Y[Y$C}r)}Z=}P_~10*_f$u}nMXznB%$a?ZYQB-[2-q^~-r^H}3c*Z$$}|O$}jO 13,20-23 6%BCsUtGYzH6*Z$a!$Y}YFb k4f*X74^;%cO(bWY2~)s\(bM%}$3Y/zNY#*Z$Y}~-'X86%)Y.m*tGYzH6*Z$a!$7}tK+b/$7}8I+s`~1.*_f$u}}EhX{%|@6%B-q^[2tGYzH6*Z$a!$~0uYCz }jM 8,13-15 Q%BO~!R]BYQekYFb }HD*_f$[McO4}`r]B8}ib~#F$(}if}~k}@qX0\Y%)Y.m*~!E[MZYQm/$Z.}tV$s`$}b^+}B^},@~1/$=~2`X1\Y%(G}%/nJ[MZY^H([\}%/$}0e[!*Z$}l($}jP(~6`Nesou úrodu
4,20 ubv(cZ$!#(fV$!#({p 13,23 u|/$l%e.Z3a=e.%fVe.%}.}jedno třicet, jedno šedesát a jedno sto
<    Lk 11,33 4,21 $Z/;2_#Y|'g9@^**rS~2EY/^*-}mdZB@B-}rL~2F 5,15 8,16 Yo%k;xG}j;].~-8Y/ldk(~3UYGB}rM~3P@Q{b}C-,u+Lampu na svícen
< <    Kaz 12,14    1Hen 46,3  52,5  64,2  65,11    1K 3,13  4,5    1Tm 5,24-25    2Bár 83,3 4,22 =:H `v}'-Y!1@~7K[a_K}:EYG@}T!)~7H 10,26 8,17 =:H}o6Y?=le}Dl[a}:FY?=1}FG$)~7I}T$Nic není skryté
< <    Mk 8,18 4,23 SZ'\P^\^^b0Má-li kdo uši k slyšení
4,24 u-|$Z/;bJW}3] 8,18 uI+bHEYk}3^Co slyšíte
«    1K 4,5    Ř 2,1-3  14,10-13    Jk 4,11-12 4,24 7,1 1}''@1}%~ 6,37 u4r$1}''$=1}%~$1}jj$=1}jlNesuďte
Př 11,25  22,9  28,27    Did 4,6-7    2K 8-9 10,21 19,21 6,38 uA~}I_$a5]f}([[*~ +~,U~64zi)*q{h2Dávejte
< 4,24 u.$(u4rHrG}(ZV 7,2 (u4:}'#}'(}ns$(u4rHrG}(Z[0 6,38 u@G~:w:rHrG}7v[0Jakou měrou měříte
< < 7,3-4 Z9%}Bu,dx\[(Iad+`$ZS-%(IlMadi9=}k8X%Y-Yk}\2N^]U^5{{,dxFDgWZS$Y17}KI(IadtC 6,41-42 Z9%}Bt,dx\[(Iad+`$ZS-%i9cU(I}g3ad=}k9X}rALYi}K~[VN^]U}1s^5{{,dx\[(IadZS}@,-(IadUi9=}C+Trám ve vlastním oku
7,6 7,5 uCT}/G 6,42 y%S}/GPokrytče
7,5 uGxoT[8FDgWU-}KH$Y5z'{s,dxFDgW+`$ZC 6,42 y0roT[8-i9}PqDgWZS$Y5z',dx\[(Iad+`$U}Q4Nejprve vyjmi trám
7,27 7,6 ub.1}LL,}1AY*}oWNedávejte psům, co je svaté
Př 9,7-8    Mt 13,45-46 7,6 uf4kC}A@A}r|Y;Zh?~9{1`i}k@Y((YL~(%Y0$~/*~+^` Neházejte perly před svině
< 4,24 u-[$~*/[0 13,12 u2a$}+9 19,24Ještě přidá
<    Př 1,5  8,8-9  9,9    4Q424 3,6-8 4,25 YA:aNa5]/$YC4aNJY?^;f YRZv 13,12 u32\?:aNa53Y zDb(\?%4aNJY?^;f YRZv 8,18 uLTYAY4:}!Wa5^c$YCY41}!WJY?}K7_Uf YRZvKdo má, tomu bude dáno
< < <    Iz 61,11    1K 3,6-7    TmEv 97 4,26-29 $Z/YjH7Y_+YXY)YY}A=*~.4BOZwX?$}i/$}MC}we$}cP$'~.6}B`$}u7Y)4c?}@'X@}?}7a1}jN[8~:#{c~.c{c~$2~,w(I~.bXAYO%}|^'}jLY}wb,}KnK}}k'}eq 13,24-30 ci\.}*\;Y7u87Y_?\Ba)~-z[*`p(IefYEX;(%I}i,Ab7Z2/'p]$}YVfq}5=c4+}-[$wAX=Ys%}M '~:$$[I}[UY5}!GJC}aYX?]!%.d,+})P\z3YZ[?[*`p} r(IlM}1i_0E}`O}aZX@6%[6;p]YYY:} MQ%3[xbvE`+~/H}?cXA6%~7u})r1`i~/CCfq}Rq}4h^a*}-ZX{b=5bE~/vvNYHD}er$(_`+q-}\_Y*}etPodobenství o zasetém semenu (Mk) / o pleveli (Mt)
«  <    Jl 4,13    Mt 3,12 13,30 vg6~/D[8Cfq$}HK\H!#)}H/8,}jocy*%lB~/_)-mdZ{ 3,17Seberte plevel k spálení
<    Ez 17,23  31,6    Da 4,8-9    Jub 16,26  21,24    1QH 14,14-17  16,5-9    1Hen 10,16  93,2-10 4,30-32 $Z/Yk}yS-Z^+[TY/(lS]l}|;}fkXCY'qygzkdYQ~-sBOa2}(e}y[^OP~.*\_BOZwXD$YQ~-t}5@$yJrE^OP}'S$l%}%f}sVZeo ^*-~-@[RC`d+ZP}kI 13,31-32 ci\.}*\;Y7_nH7Y_?\Bqygz[7[]YY}]C(Ief[$XDY;}(eZ3H^OP~.+YQ%}?`rE?}'SZD$yKyuZe_PC`d+ZP$}kH(YL}%df+ 13,18-19 Z-Etf_nH7Y_+[T$tfk`}?oX5_lZDqygz[7[]YYf@)}m)zn$}de$\!)yu$C`d+ZP}k}(YL}%df+Boží království je jako hořčičné zrno
< 13,33 ci\.!a@#a,_nH7Y_?\B}!q\R}'@ZI}U{)v1}-MlZYH^K}Ng})\ 13,20-21 $YJY'tfk`-Z^+dkX7_lZD}!q\R}'@ZI|4)v1}-MlZYHe7}Nh})\Království nebeské je jako kvas
« 4,33-34 $~4)_+~')`A;*_fYp}#*}3SXz;;#b$%s84`A\s 13,34 Y6Z%^m'5(_+Y*}{5$b's8Zr`Aa.Mluvil v podobenstvích
Ž 78,2    1Hen 46,3    Ř 16,25 4,22 13,35 [V]`ZG^VY# fyD]H]Z}7_(_+,`qZk}\3}lhL}jhOtevřu v podobenstvích ústa svá
4,34 u,.[H^z%Y*}g0ZN}Y?}{v 13,36-52V soukromí všecko vykládal
< < 4,35 $YD;([hGZ)^!`1nl),sN 8,18 u(0i`ez),sN 8,22 uj|$Y'8Y(nl),]#T}quPřeplavme se na druhou stranu!
4,36 u2~$^d*\V 8,18 u(CZ.%'5\VY$0Opustili zástup
< 8,19 u'dYbnPJeden zákoník
2Hen 11 5,18-19 8,19-20 u'b$~)4Y z8JS93[+}3EYTYmY!}91X6$Y,3'5Y[vD}/{bm$C`d+ZP}kJ'%Y3+Ya4\PZs-]:}%r 9,57-58 $svY0(G_l9]L80v YTYmY!}90X^$93!#'5Y[vD}/{bm$C`d+ZP}kK'%Y3+Ya4\PZs-]:}%rLišky mají doupata
1,20 8,21-22 _Q%?Zb93YZp5Y\[8ez$jY*YtZ{X8'%5Y,3`'_$$}@KAkQjYAbX}vp 9,59-60 Y$%8j3`']@6%9 YXp5Y\[8}8}jY*YtZ{X`Y$%3}@MAkQjYAbX}voY@%],}HT-Z^+ZEDovol mi napřed pochovat svého otce
1Kr 19,19-20 13,16 9,61-62 9%J_Sv [Cd|[8%p5Y\};MZm)*ZqZ{Xb9%!8#0'5Yq}Yy-\pYf}=;$}C))Yw[W}^~HYMY_+ZEDovol mi napřed rozloučit se
< < < < <    Jon 1,4-6    Ž 65,8  89,10  107,28-29 4,36-41 u4e}}(0Y)ZU(I~$J$hQgdY%YVZvXI$}Em}p%\,}6|$C}oH}Xw),geZeZ@}DT,~$IXJ$YSY%(G~*TB,~)x}i1$}MH0$[x3[+=}(EYT2}:nXK$}IldINvj$9YM}dm~,{~!^$o_'}6{$\!x|kAXL$Y';Z;}Ge} y\-fk~#dXM$fhh8}s]$[i8\rY`]OYzH2J'vg$7q(~6%d 8,23-27 $}T\3)\W^t3.YAYEX:$Y1~,O`Y\4(GjXZe,\W}j=Z.P}oJYS%}P|X;$]$}b40Y=YZ~1l}:lX=$YD;Z;}Gf}]Y})[Y5a9p0Y*vf$YMjX$\4x|kAX?.%b6d4Y=~(4HYe2J.mJ$7q(3~6' 8,22-25 ul=Zb%(]??_Y$YS}Ug)\W$.YAYIY zq*Q$}7HX9~$(%Y0}@~$}kX}p'vh)-}'k$~0?$}R$X:]!%}JJ0Y=}Z_dK}:m6%}ImdHNvj$N}mi+~5V$}Xq$\!}CsX;Y$%;Zs7`e`{~87%{;Y=8\rY`]OYzHKJY*vf}[ $N~5S$}/Ah}Utišení bouře
< < 5,1-3 $d^),]#T`N)-b%?}EGX#$}WA/FDeF!#Y{h5YcFPrRYY([{m(Xz?DXYA-}l?`@(YL}uf 8,28 v*y$om/),]#)-b%?}Co}/E3YU}G FPrR}Wa 8,26-27 $}ky)-b%?}EFdeH}7yTi)X?}W:%3B-[2~6E_@!#[WFO^R}`wnT$~:J}g[4}Uv}gb$([m4}TlYG(YL}ugPosedlý v Gerase
5,3-5 u.F$\k}4b[nYqiK0}HJX%Y ,0gk}~R$}4d}GN$}J9_5YrY.}4c$Y.}~S~1:$Yq}h40}G5X'$Y#}*EgF$]w(YL}ue$(YL})iZU}nZ$}j|[;}qp 8,28 v(R~9:}qdZe1}h3td}*bY#OkXi` 8,29 vBz~'2:~:F~0oYb$}N9}4e$}~Q~8p$}I1C}H.}c'LDnU)Y.}\;Nikdo ho nedokázal spoutat
<    Mk 1,24  3,11 5,6-7 $Z0*Z*LrC}NY$~)/}@$XzW^f$k,`#\,YDW]S$[CZ#aw+YX+}/O 8,29 u4?$Y1}RfY=WZ!$[Caw+dk 8,28 ufJZ.%*Z*}5x~)=Yc$`#\,9W]S$[CZ#aw!+#YV+}/OCo je ti po mně?
1Kr 22,16    2Pa 18,15    Neh 13,25    Mt 5,34 5,7 uI:}z*Y^*`O 26,63 uqO}X=Y^c*+YXZapřísahám tě při Bohu
Mt 16,16 26,63 up[D}ahživém
5,7 uI(1Y-}Aw 8,29 u3P}#=Z\[p}ic}Avd_ 8,28 ub)}H'ZS1Y-}AxNetrap mě!
5,8 Z-:bF}W2,Z1,eiFD_A 8,29 v=\}}~:N[{Iuy|oLD_AVyjdi z toho člověka!
5,9 $fW0WZ5lC$YD3}p|Z5Y\ \%KZ6}]3 8,30 `E%0'5WYTZ5pJ6%9}p}K^8\w^S)YNJaké je tvé jméno?
< 5,10-14 $}*]0\X@1\H};8ZiT~:VX-Y#%Yo8Ie4ce}0,\,}CGX.$sA0Y=}+!\5)A}0+@)Y(}PAX/$} /[F$}W9CeGC}3#oQ)A}0+$u;7cec*Dr%)-dfY)}Jy$}[9(G}dnXzS%C$Q}CIY(}!J$b:)-Z~$)A}1e 8,30-33 Y#%k?YRYnce}0,gl}CEXC.%}F}}*^0Y=S}Q=aP};9\5)-}18?}0-XD$Y';~5}Q%p w?)A~9y$Y1u;_,7cec*Dr%)-df$}8Y(YL~5OXEQ%}CJ}`7$`+)-Z~w;Y~$Yw?}G) 8,31-34 $sB0@1}Z|;)-}0_}8xXDY#%Yoce~9z}$W}CF(I}z!$sA0@}[,;)}QtoN$} /[FXE|p%C\wLDYaoQ)A~9w$u;7cec*Dr%)-}'j$}9/XFZh%.}CHZGy*}!J$b:)-Z~$)A}1dPošli nás do těch vepřů!
5,14-17 uE($d^]9WH,}D=X1$_R8*b~$}f,ZWyd`Q}gg$~1uZW}^**}p~$}!IX2$}JL;QZjYk\x\]}G($Y$P}0-X3$bt}|r0ezLP})kZ] 8,34 uA6$Zj0sA[X}toLP})kZ] 8,35-37 }X%%]9ZGy*$^u8*b~$}_9`Q*[P\u^LC\w]t}gf$~1tY]AZ}!#+b}$}`1XHb8%;QZjYkj26}G-Xz\v?$}#c0mR,_/T}+B?}EE}8wYRd#K~8G}sY~0-Prosili ho, aby odešel
«  < >    Ž 126,2 5,18-20 $}TW/),\Ws@06}G.@YVYr}atX5$4d$YbY2YD3_6)*ZqU8Y{~-h$}8/;]!'Yg}-g}++$}c)]'X6$]N$\g}m-(G}Gu]!\%3']W$Ys}Nn 8,19-20 8,37-39 uO/YQ%fP)\W~6=XJ}N3%/'_@\u^L}W,C\w[gZtc~w0%0Y7XK~6_)*k]ZS$}JO]!YT\%'dj$]N}$w^J-Z~_a]!\%3'aSProsil ho, aby směl být s ním
< 5,21 uEp$}I++Z#(IakYJ),]# 9,1 u%d$fP)\W}J( 8,40 u-|(%I}/L*Z*Ježíš se přeplavil opět na druhou stranu
< 5,21 uEftPZV^TYfYb$ZUY]-jV 8,40 u.T}8J0'gXZA:Ys~)#YNVelký zástup
« «  < < 5,22-23 $Y|Yd?}=m`^}$A$Z00}+K8AZ}/XzQoa$}|q0\XY72,}$8 9,18 uk~Y6/^};Y1cw!#Yb\Zl53Y727_\ 8,41-42 $Y1Z2_@^,Z5}$A$}* cwTtO~6H$ajY]AZ}dt}*]0\d)*ZqYIXzLgYK_\Jairova dcera
<    Lk 7,12 8,42 u?0kHjediná
5,23 uFGM}^$aN@ZK}Z7Y.Z[Z?@~1`$}aA 9,18 ukqM^3}^8Y2ZK}Z4-\pUYf]k$}a? 8,42 u@dY#3Y)j4Zn$hs}8[umírá (Mk Lk) / právě skonala (Mt)
5,24 $]NYVZv$bq3ZVgn$~0)YN 9,19 $a9'5bq3$.YAYE 8,42 uA!(%I}/;0.[o~0@YNZástup se tlačil na Ježíše (Mk Lk) / Ježíš šel se svými učedníky (Mt)
<    Lv 15,25 5,25 $ZI})|(}-@egZn_T 9,20 u+i$Y1ZI}2CZn_T 8,43 u.N$ZI})|(}-@egL}!4a6Žena trpící krvácením
5,26 uF($\X}{PZ.gl}g#$}GAYw[@hwZ% [8,43]Vynaložila všecko, co měla
5,26 uER$a_~;GY2[^),lk}T. 8,43 u.(q$4}$iYR}zW}eaNic nepomohlo
5,27 u+[v%YwY$Db}Když se doslechla o Ježíšovi,
< 5,27 u+nif(I`a})d}#n 9,20 u+E},^ruf| 8,44 u/|},^})df|přišla zezadu a dotkla se
6,56 9,20 u+8+k- 8,44 u/oDk-třásní
5,27 u+J+c![$ 9,20 u+J+c![$ 8,44 u0#+c!YIjeho šatu
5,28 |A:2Y!xHdw?}gl/}.@ 9,21 |A:(}LSY!_jxH+c!/}.@Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!
5,29 u3g$Y}}X/7sV+b,^` 9,22 uO]$j27ZILO^[i` 8,44 u0y$_rj.7~+n+b,]nPřestalo jí krvácení
5,29 u4!$}MyNtV2}f}LO}sCUcítila, že je vyléčena
< < 5,30 uK$$Y}'5p2(bW-Y9Yrd.}WG 8,46 u+~R:}N!d.}W0YRaFJežíš rozpoznal tu moc, která z něho vyšla
5,30 uHR}Zd 9,22 uNM'%5`rotočil se
5,30 uJM(I`aZ/Y`Mf|?}gm 8,45 uE/$9'5Y`6n+}v?Kdo se to dotkl mého šatu?
8,45 uD)}=-%^OVšichni zapírali
5,31 u0Q$Z93.YA/ 8,45 uD,9'YvJeho učedníci (Mk) / Petr (Lk)
5,31 [8,45]a ti, kteří byli s ním
5,31 u0G}Bp*\V~0t]% 8,45 uE(dI.[o~0\Y^$}:(Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí
5,31 u0L$g3Y`M}dj [8,45]a ptáš se: „Kdo se mne to dotkl?“
8,46 u+w'%59f|`\~4!Někdo se mne dotkl
5,32 $~ X]9cUY:~%8Ježíš se rozhlížel
5,33 7%ZI~86$~4f}OPY?i*}?lZ2$~);Yc$93`b-}42 8,47 f|%7ZI24}S?~4eZ2$~*-Yc[4dcuo}#nYrm_[[s5D^C$Y)}fn}}HTa žena pověděla celou pravdu
<    Mt 9,2 9,22 uNh$Z0\ 9}#s [8,48]Buď dobré mysli
< < 5,34 6%9Z?}$77`eUcQlA_6)}P($jq}/0LO}sBZC 9,22 uO'}fL7`eUcQ]' 8,48 6%9Z?}$77`eUcQlAl2)oJTvá víra tě zachránila
« 5,35-36 ZO/^}_RLD}=iY=27_\U}8RZ;ZQ~-T*}ITXH'%5}|}*Z$}pFY,N}=l1h9_j~#( 8,49-50 ZO/^}Y|]LY]D}=kY72~2I7_\ZSc5~-S*}IRXV'%5[#Yl31h9_j~#X$~1dTvá dcera zemřela
< < <    1QS 8,1    Gabr 70  75    Mk 10,35-37    Ga 2,9 5,37 $4`/kgYVYr~/gS1*^'$]x$[H*^.}fu 8,51 ZI%)-[.4`/\dtdZtYcS1^'$[H$]x$*YtT}{`$-rLNedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a Jana
« «  <    2Kr 4,31-35    Mk 1,31  2,9-12 5,38-42 $_R)*Zq+}=j$q/}fB$}m6$}4 },+XK$}PBYD;Z;}fA$}m4,}*44b9Y2}i)XL$}%KYEYS%}QI}{yeB*Yt+}*6$-]=$Y{YV[e$}P\YmY%,}{YXM$r$T_7+}*6YDZ?~1y}nJY?Hg;,}n7YTc1zvXzB5C$Y}mL,q~$~ b}#P:j4d/ 9,23-25 $ZK'5)-[.+}=t$Z0A}?[$*\V}fCX:Z-}6U=:b9,q~Y2}i+$}%KYEX;Ys%}Vu'gX]s}RjT_7^`$}b@,}n8 8,52-55 }R-%eA$}ROm{6%91}m5=:}8VY2}i*XY$}k\YIoC2}8WXZYQ%r$T_7[E}!MY77}{bzvXz9q/$}YY,Z1^`$vl}}GDěvče vstalo
Mk 2,12 5,42 u0L$}WiY}}RykA 8,56 u)d$}Wh.]ox1Zmocnil se jich úžas
<    Mk 1,44 5,43 u*.$z=;\X@}(_}F8`y 8,56 u*36%}}|;_ha;ZG}D?Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět
5,43 u)l$Y'i8Z?e^ 8,55 u)l$}JCZ?i8e^Řekl, aby jí dali najíst
< < 5,21-38 9,18-23 7,11-12 $Zd(I||p6)Z~}%0}vd$}.3Yc.YA/JZVsqX.Y'%pjYMt,Tsp$Y1}V~}.RkJY3YMa`YI$hsY%~9g$ZVT^RjoY%ZtmzJediný syn vdovy
«    1Kr 17,17-24    Sír 48,4-5    Mt 11,5 5,38-42 9,25 7,13-16 u)l$9Z?1}m3X0$\ZbuO~-bQ%}B/}]f$Y'}vkYTc1}MmX1$}6n'}vn$\g}'C$\c0YMa`YEXzZv*b]%u'}{{${5*ZyMrtvý se posadil
« 8,28 16,14 7,16 uO?Y:2\n`YjG(}#KVeliký prorok povstal
Lk 1,68 7,16 uO]$2}YS'Z:*_cYEBůh navštívil svůj lid
1,28 9,26 $]t7~7qZu)^J-[2}Q_ 7,17 $^o'[kYz(^IGdvY$Yr$}*nG~!=Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině
6,1-2 $^9}QY$Y|)-}*xYI$}3I3.YAYEX{JKD$y@}-A\7d+(G~/c 13,53-54 $ZdYufa'5Y.s6~2.}u.i\Xzfb0$ZK)-}*x/`;Y((GcS[r 4,16 $\Q)}vY^KZU~2L$iWZF,}Pp3(GZ)?l?)-}./$}7.}5bŠel do svého domova
« « «    Sír 38,24-39,11 6,2-3 vOQ$.Z6`(}WUY=_0_{eU$cV7eP7}K1~4S$Y[`7~4(Y#Pu-/}EsX{4nhZ@YeH'~2R'Y3 13,54-55 u]:Zc}RVY($[V_0_{7ePZu$Y[}KrXz_q]Z@YeH'+~2Q}/3 4,22 $Ys}TR3$o6BYLk:T~9TZm}R^FD_zYI$Z9[?Y3H}$v})}Což to není ten tesař (Mk) / syn tesaře (Mt) / syn Josefův (Lk)
< < 6,3 v7N'Y3Tk@$[Zq8$qP$}gq$~,m$4ZYY[l}/Z\8d_$} l(\t 13,55-57 uWmZ@7Zz/k7[y$.\G/dn$\9$[B$}h!X\$Y[l}/[?cD8\5{a_0E_{Y8s3Xz_0D$} l(\tsyn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův?
4,23 ud.$Y'8Y(}|5fZY\-\.]K}g!}ef}-PLékaři, uzdrav sám sebe!
1,21-34 4,23 ud;\~}#5y:)-aV~%HJZ\(G}*yZCO čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde
« 6,4 ud~$\f;'524H\nx'S1(GsH/ 13,57 uW8'%59;4H\nx'S1(G jgsH 4,24 Y$%YBY+V2Yq\n}G{H(G}*yYEProrok není beze cti, leda ve své vlasti
« 6,4 ub#$(YL}.(/u svých příbuzných
6,4 ub)$(G[mYE 13,57 uTj$(G[mYEve svém domě
1Kr 17,1.8-16  18,1    Da 7,25  8,14  9,27  12,7  12,11    Jk 5,17    Zj 11,2-3  11,9.11  12,6  12,14  13,5 12,41-42 4,25-26 Ydb2%Y+YOl,~9hZA(Yh[=}c.(IjrYu}R5'gS B_TlZ$}(a}VaY)\4}'m`YB`b-nKX=$8gMY0}YB]VS1)~,BT~,a8[:~9iMnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových,
<    2Kr 5,1-14 12,41-42 4,27 $Z6r6ZA(Ic$B}T7D~*Q$YqY0}PvS1}vc'~1Kmnoho malomocných za proroka Elizea
6,5-6 $4{7Yo`ggM}K{S1}y8}=G} 9Y.Z[{=Y z7yJY -maZ] 13,58 $4bdYo`7l-Y#-maZ]Žádný mocný čin
« 4,28-30 $}[6Ys}fV(GcS`(eUXA$hTit0ZiOsp$ft0YH}{3+e5ZM})t7cI~:~[rZe}j}[QXBYQ%}I|Y#}(RY0}[YVyhnali ho
5,21 8,5 7,1 u+J^g)g,Odešel do Kafarnaum
15,39 8,5 u$4oS 7,2 u'V}Q0Jeden setník
5,22-24 8,5-7 u$=eIYcY z5[U}*O0X($Y7YZ'afM}BF(G[m}}0yo}AtX)YB3RZK}egYN 7,2-6 u(t%~3s\I]XZo}cI~2bYCY%3}VRX$[ %Y$DZ#]-80},P?]z}\n0[XZK}I?*^fYEX%Q%}|D8*Z*}*^0~.8Y=2b8\'^,}}h`yX'}0v:,o:['$-lHYSlofvX{TE.'%5}[[Zta-Můj sluha leží ochrnutý
7,26-29 8,8-9 YI%'oU[6YZ4[u}$V@M^*-tK{YY2_ja:r:$}fp'af]AX+$:RYYZX^*[,!#~2'Zotson}.#$Y+_{~'m$~'`$vA}\^$} _$Nf:Msg`y$}+j 7,6-8 v\oZ=%/=}rj}9NLO_m} 'lh'{qY73YZ1~-U=:jo[u@^*-tKM{YX)no\kon}ct8Y^}T Y2a:r:$}fq'af]AX*J:RYYZX^*[,~2*Zotson}.#$Y+_{~'l$~'b$vA}\]$} _$Nf:Msg`y$}+jŘekni jen slovo
6,6 u'b$}No 8,10 [ %'5o7$9Zm}3JYBY+YO[@}zU~4?_.(Ic$}!D 7,9 [ %Y8'5}NpYb$`rN}3H3`aY'Y+YO\k(Ic$~4=_.}!DPodivil se
Ž 107,3    Mal 1,11 [16,9A]vHCL}6O$d%}L4 8,11 uO|Y)%V2Z6L}6Q$}L8}cw 13,29 u7Y$}cuLv`$}L9$L}CA$}waMnozí přijdou od východu i západu
< < 8,11 uN'$vYY zZI4(GY_?kh 13,29 u6w$vY(GY_+ZEa budou stolovat
< 8,11 uO*YD\F$jp$dm 13,28 u{K\D$jp$dm$\lAeMs Abrahamem, Izákem a Jákobem
< <    Jr 23,12    Jb 18,18    1Hen 10,4-6  46,6  63,6  88,1  94,9-10  103,7-8  108,14-15 8,12 .%\1T]0}QQ),_x,p*YoYx'aX$'bK?e0 13,28 u{zYmYx'aX$'bK?}x4YQ}{DY {#^Q(GY_+[TYP%}QAiySynové království budou vyvrženi ven do tmy
« «  < 7,29 8,13 $9'5N}Q1~5oY)} B}Dfg{$}$B'af(GZ7i_Staň se ti, jak jsi uvěřil
6,6 u(;$}+1Y.aZk0}I_ 11,1 $ZdYufa'5}I@Y*ZnZNYI}u'\e+d+$k%(Yh},#Z] 8,1 $\x(I}i($YS}K'c*Z~$_b_a$}^j-Z^+[T$.ZnZtbEObcházel pak okolní vesnice a učil
< 6,7 u6~$~)uAa6$\gY(};; 10,5 u@7cVAZncr'5 9,1 u0/}.8%AZnVyslání Dvanácti
Gn 46,27    Ex 1,5  15,27  24,1    Nu 11,16-17  33,9    Dt 10,22    Sd 8,30    Ez 8,11    Arst 39    1Hen 89,59 6,7 10,5 10,1 ukcZ*%Y8}6j'Yg}!-zs!#YS$crY(hSVyslání ještě sedmdesáti jiných
6,7 u5uYSbT 10,1 uhXYS!#YSDva a dva
«  < <    Jr 50,6 7,27 10,5-6 uB'}|;;Y7)[_o;1}8|$)Z~~,71}P:X(gn%[^8C\/eTw^})Tg%Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského
Lk 1,17  9,52 10,1 ukW[n~*:/)agZ~$\D^Kd`YS} \Kam měl sám jít
< 6,7 u7+$d2;[,?l$P}3( 10,1 uDS\a;[,~$cuz 9,1 u1(\a;d.$[,BZ%C\wDával jim moc nad nečistými duchy
10,7-8 9,2 $]-Y(k%-Z^+YX$}f|Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat
6,8 uDb$}}~;@a_}2R 9,3 uDb$Y'8Y(a_}2PNic si neberte
6,8 uCo)[_ 10,10 u5o)[_ 9,3 uD')-e/na cestu
6,8 uD@S1}-9gE 10,10 u5v^~~+H 9,3 uCrrI}-9jen hůl (Mk) / ani hůl (Mt Lk)
6,8 uCu1}=O 9,3 uCv`Y[~ani chleba
< 6,8 uCw1sW 10,10 9,3 uCt`Y}+Fani mošnu
6,8 10,10 u5m1}+F 10,4 u)@1sWani mošnu
2Kr 5,16    Iz 55,1-5 10,8 u($zf|9zh}KbZadarmo jste dostali, zadarmo dejte
< 6,8 uD]1)-pc~9B 10,9 9,3 uCx`Y};mani měďáky (Mk) / ani stříbro (Lk)
< 6,8 10,9 1}oA}04}(^};n_!~9@)Y.}af]h 10,4 u)J1}B.}ACne zlato ani stříbro ani měďáky (Mt) / ne měšec (Lk)
6,9 u!dY0~6J~,= 10,10 u5t^~lc 10,4 u)B}u2lcjen v sandálech (Mk) / ani obuv (Mt Lk)
< 6,9 u!w$1}UaYU~9s 10,10 u6%^~YUu. 9,3 uDI`YYUu.}`Pne dvoje šaty
< 6,10 $Z/;YmY!iV)})OYo}(LYHY4}W6i\ 10,11 9,4 $)dcY4[.{ZYo}(L$\e}W^Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte
Lv 19,13    Nu 18,31    Dt 24,14-15    Ga 6,6    1K 9,4-14    1Tm 5,17-18 6,10 10,10-11 u6wb6:'} ST}/#YEX-)dc[tY4Z~Y/_b{Z}WoY`(f(b8\)g(}srYHY4}W7 10,7-8 (Zu%G[m}t;}]$$~!}Yw[@d#b8:'} S+}u]YE1}tmY9_m)rhXz9|'$)dcY4Z~}PK$y~\`Hoden je dělník své mzdy
1K 10,27 10,8 u)`}\}Yw}}CYOJezte, co vám předloží
2Kr 4,29 10,4 u)x$}(`c*-[_}?6S nikým se na cestě nepozdravujte
« 10,12 {[%)-[.}?4^4 10,5 u(O)dc[tY4iV[.[8k8Když budete vcházet do domu, pozdravte jej
1S 25,6 [10,12] 10,5 u($^fNc@tiPokoj tomuto domu!
10,13 $Y!Z3^s7[mv|ok7^hY;Yf^4Y!%1}auv|7^hY;ZMYP}Zi 10,6 $Y!Yo^sY3}P)}X`Yf07^hh2S%rJZMYP}5lBudou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj
< 6,11 $}z5Y4av1bRYP`Zek]h}R\\e}S%*~:+*ldPcHY;)a^[F 10,14 9,5 $cAY41}HE\`ivLO^R^l*q|LPcHY;};P)a^Yf[GSetřeste prach
6,11 10,14 $YCY41bRYP_!}3oA^~]hivZiO_mY/O^R^l}S$*q| FPcH\2 10,10-11 )dc[tY4Z~iV$1y~\`p )Y.}+Yhxd9Xzacy$*q|ZW}n#Z!FO^RY;)AZ}};1]fSetřeste prach
10,7 10,11 uUk[xY:i02`K7Y_+ZEPřiblížilo se království Boží
< <    Gn 19,24-28    Iz 1,2-15    Pl 4,6    Ez 16,48    Ř 9,27-29 [6,11] 10,15 Y@Y+YOeu^:yG}-f$}FT(Z)r([vYM`hi_ 10,12 Y)V2~-Z(GZ)[heu^:[vYM`hi_Lehčeji bude zemi sodomské
Ž 44,23    Ř 8,36    Mt 7,15    Fp 2,15 10,16 u@uY/RmmYPY)\/(]]}r9 10,3 ~5zY1mnYPY)}='(]]}r8Ovce mezi vlky
1K 14,20    Ř 16,19    Fp 2,15 10,16 uAKyGE~8ZY).s+$}3+Y)Y[~!/Hadi a holubice
<    Mk 1,15 6,12 $dE}Q}@}u$ 10,7 9,6 u$kit%}J[c*Y.aZ}^iVolali k pokání
< <    Mt 4,17 6,12 10,7 ~'p%}m/Y=2`K7Y_?_p 10,9 u1:$k8;`KZMYP7Y_+ZEKažte, že se přiblížilo království nebeské
6,13 u%Y$\w^S}Vq 10,8 u'h\u}Q@ 9,1Vyháněli mnoho démonů
JosAs 8,5  15,4    Jk 5,14 6,13 u%h$}c0|?_1}=JPotírali olejem
< < 6,13 u%L$}Ny 10,8 9,6 u$J$}eb}*BUzdravovali
6,13 10,8 u'bw|}e` 10,9 u0Q$}e_Y{(f(}?%Uzdravujte nemocné,
Mt 11,5 10,8 u'|kO}MB}qK}hmprobouzejte mrtvé, očišťujte malomocné
« 6,14 us6$d\'Z_p}le:_K,Z5YI 14,1 (d=I_`d\\h'}.Y-}33}gV 9,7 u@adZ%\h'}.YYw}Eo}*=Herodes uslyšel o Ježíšovi
«  < 6,14 uu3$[i2ZZ6i {(Fe+$Y#Y:}V)Y[`7(c~ 14,2 uQWZX'}AfYSjGLPe+$Y#Y:Y[`7}V((\t 9,7 uA^$}JWY#,}pxZ.}.h2ZZjGFe+Jan Křtitel vstal
Mk 9,11 6,15 u-|[{%Z92]Vf` 16,14 9,8 u+iZ,}.h%2]V}_wJe to Eliáš!
« 6,15 u.T[{%Z92\nY)Yd?l8 16,14 9,8 u,.v@%2\n[Y?wwvmJe to prorok
6,16 [ %'\h\fZ4R}8ejvYe}bF 14,2 uPO$9Y*}{c/YeHZZ'}AfYSjG 9,9 u=*9%!#'\h[HR}8fY`%HYzY$^Lm1~4'Herodes řekl
Lk 23,8 9,9 u9{$iL]9YNA hledal ho vidět
3,18 ~'#Z3E$fb}|w}^{*}pgMnohým jiným způsobem napomínal
«    Lv 18,16  20,21 6,17-18 YQ:'\hhj}Rk*[H$o40(c`Y#}#]-[:lgD`$YIK\ }M.X4\d:'ZZN}#\24aHYT_U-[:+`$ZC 14,3-4 ':\h}%|*[Ho4$(c`}8ZY#}#]-[:lgD`$YIX%\d:'ZZ34aHYT_Uhv 3,19-20 '%\h'~2~}Sb_5YrY$}#^Oi1+`$/$Y$_qhC\%~'Y'p}X6~)%JY:B}~?}kh*[H(}/wJan Křtitel káral Heroda
6,19 7%}d4}Ux3$jH0mi$4}ba 14,5 u()$j]0hc}`+Herodias (Mk) / Herodes (Mt) ho chtěl/a zabít
11,32 14,5 u(S}`)*aeKY)cN0{i 20,6Měli ho za proroka
6,20 ':\h}`(*jv_M0erzA$uT$~0QYb$[#/\X}c{$}b[/}b{Herodes Jana chránil
Gn 40,20    Est 5,3.6  7,2    Antiq 18.5,2 6,21-29 $`1jP}_'Yu\hY*}Db/n[beY*}sa/$Y*~9k$Y*~*`Ta/X8$}P@Tq4/}d3$}z2}#YN}#\$Zm~/k'%Z_9N}n9}2gY-Y?Y!}eA$a8g{X9$}0CZ?2 c:Y!!#Y+}2ea8YTYH}c\T]0Z{X:$}WE{QYMa`[EW}2i7%9-]:\|_4}A]X;$}P?Y}YF~.:8*`0}dV][_[@}Vk}LIY\BsY-]:\|DxXX=$sP}E@'Z_Y#Arz$Y{vV4pn}27hvX?$Y}hj'Z_~.'}Y\}Uo-]:YE$],w-0(Gc`X@$}#S-]:/BsY$\c]lN}n:$,q~]4]lYMa`]nXA$[!.YA/d]$}#U,t+/$}O'[d(}(q 14,6-12 }Da%y?+q ~;57_\T}#^(I]]$}#YN}d0X)}x=YF})lu9Z?\JY?Y!}2fX*]S%~(eZ.Oe$[E]r_$~7vZ\BsY-]:\|DxXX+$}r?'Z_Y#Arz$Y{~/l}Qw}K3X,$^%w-[H(G~8gX-$}ci7qs/B~!s$iIN}n;$}chYMa`]nXzB5!$]$.YA/}#U,t+$}NqYbSmrt Jana Křtitele
<    1Te 2,7    Ga 1,1  1,17-19  2,8    1K 1,1  4,9  9,1-5  12,28-29  15,7-9    2K 1,1  11,5  11,13  12,11-12 6,30 u0/$}...hk 10,2 9,10 u64$}/M.hkApoštolové
6,30 u0U8*b~$b:3 14,12 u0L$]5m^N^{ 9,10 u5q}JI3oznámili Ježíšovi
6,30 u0)Y|]CdL 9,10 u5s\~}[Fco činili
6,30 u0,$]C}N?a učili
<    Mk 3,20 6,31 $YD;_IY6c|[J^z)f[\D$}6*}y:ZA:Qp?$Q~6!cJ$\k`!}_(Trochu si odpočiňte
« 6,32 $cs(Iak)f[\D[J}$H 14,13 uPf[ %'5ev\e(ak)f[\D[J}g. 9,10 u6b$ksY(~6A[J^zOdjeli
«  < < < 6,33-34 $o@Y(~6 $d1cJ$}~VL}*tP},$~0!Yo$~(p[GXzR$9$^n\#cKae$} sYfY( 14,13-14 uP,$[!.[o^t3}~ULP~%|Xz;af$^n\#cKae$}]EYf^a 9,11 uJ@.%[o}F;^t[1$}9oY(Bylo mu líto zástupu (Mk Mt) / Přijal zástupy (Lk)
Mt 4,23 1,39 9,35 $~ m'5Y.gjg^$Y.}o^]3(Yh_3Y0$_a,biT]0$}$'agr]$ag}(% 4,15Ježíš obcházel všechna města i vesnice
6,34 9,36 u3VZ.%A_)} sY$YnBylo mu líto zástupů
«    Nu 27,17    1Kr 22,17    2Pa 18,16    Ez 34,5    Za 10,2    Mk 14,27 6,34 uE!K^yY)\/1_Wsj 9,36 u43K^y}]/$}\E^-\/1_W~%`Byli jako ovce bez pastýře
«    Ř 10,15 4,26-29 9,37-38 Y3YDY*ZN/'Z3j_gn.%p;})ZXJylE+\=+q-[X{uj%)*}$)YE 10,2 Z-%8Y('Z3j_gn.%p;})ZynE+\=+q-[Xj%}Q6)*}$)YEŽeň je velká, dělníků málo
6,34 uD]$\7d+Y(},) 9,11 uIx`?;Y$O]0+[TZačal je učit
14,14 u+d$_LA}=IZ] 9,11 uIi$Y{\EdX}eX}f~Uzdravoval
2Kr 4,42 6,35-37 $Z@u:},.`1]$Yc.YA/Z92} VH'~47$Z@Z7~'.XHhe]P@`+)Ak0b+$aZuYo)W~7?XzR$=6%YK9;f9;Y6e^ 14,15-16 ]~%bMcM3.YAY=} VH'av$7Z7Z@}~%hgA}{7@`+)Y.aZuYo)xxX2'%59;=\Ebn}8yf9;Y6e^ 9,12-13 7%Z)\g}mc]$%.ZnYi3hg*ae@gq)Y.k0aZ$b+}k5$}_Y}ZXKZ\(}\CeY} oX{@O+Y$%8Y(i;;`!}/4Dejte vy jim jíst!
6,37 uF1$[-3`+uXz%}Hh[D$}LK;t} 9,13 v?4S_#~'i[%}1Y)Z%*_c]M}ChMáme jít nakoupit chleba?
6,38 u1#6%Y,;gtfkwta{}g%Kolik chlebů máte?
«    1S 21,4-5 6,38 u0j$}F:[-}+'$YU}$j 14,17 Q%[x34blZ\S1[A[D$YU}$j 9,13 v?iQ%Yi4ZYZ!`f[vmt[A$}hLbTPět chlebů a dvě ryby
14,18 6%9u!Y\Z\[GPřineste mi je sem!
« 6,39 $}Y[;vX}{z}.+}.+BI~9u~:( 14,19 vI8$}llA_)vXBD~:' 9,14 u3lY$%8AZp/}jyY(Přikázal jim, aby všecky rozsadili
«  <    Ex 18,21.25    Dt 1,15    1Kr 18,4.13    1Mak 3,55 6,40 $}7(},M},MZF}Q-$ZFk{ 9,14-15 u3.}mf^-hSk{X1$dLYj$}kj}88Oddíly po stu a po padesáti
«    Dt 6,11    Neh 9,25    2Kr 4,43-44    Mk 14,22-23 6,41-43 $[]A[A[D$AYUjub5)*]Dfc$}%LA[D$}NFY*ZN@}}Fc}$AYUju}Tm}~AXN$fgeA$}`mXz5]e$dd}mAY z5sc}+_$LPqK 14,19-20 vOQ[[A[A[D$AYU}hIb5)*]Dfc$}%i\cY*ZNA[D.%YAY*}*,Xz;zI$fgeA$p`$dd,}+;?}%jY z:ei}+[ 9,16-17 [[%A[A[D$AYUjub5)*]DfcY($}%L$d2Y*ZN}|mI}*/Xz:6!$fg$}`l}*C$}d%,~!*;g-Všichni jedli
<    Lv 24,5 6,43 u$:Zl}nO 14,20 u+:Zlk+ 9,17 u)H}nLd/12 košů
Mk 6,40    Antiq 17.2,4 6,44 $ZAQ}/SA[D}+$}6] 14,21 Q%} hZA^1^-}+$b'yb$s1 9,14 u32Z?:^-^1}+%5000 mužů
«    Mk 4,35  8,10  8,13 6,45 uKi$Y}}ceAZp/}T`),\W$~(V),]# 14,22 uB5$!#\M}cdAZp}T_) ,\W$~(W0),~ JPřiměl své učedníky, aby jeli na druhý břeh
Mk 8,22 6,45 uHk8}BP 9,10 u6D)Z~}%0}BNk Betsaidě
Mk 8,9 6,45-46 uITYFYS}:w*s-Xz43i$};L; 14,22-23 u@2YF^K};$A}*.XzC]E$};!A_)Propustil zástup
Mk 9,2 6,46 u!o]L),\U 14,23 u3$hU),\U 6,12Šel na horu
<    Mk 1,35 6,46 u![s} 14,23 u4![H^zt ^!%bMc7ZUb^ 6,12 uA!},a$ZU}I((G},g+ZEaby se modlil
Ž 77,20    Jb 9,8    ÓŠal 39 6,47-48 $^!`1Y%,\W(]]T}dr$YSc7BOyHXT$Z0Y(}Au(I}SPY%:'vg}US\sY$~2u~8jTgF} ^8Y(}+8BO}dt$fu}}b[G 14,24-25 ,%\WZ@}-s_1LOZw}8^}AsZ.P}oIY%:}UR'mKX;~2r%~8hTgFZ28Y(}+8B-jVJežíš kráčí po moři
6,49-50 Q%Zj0BO`NsR{62}/XZD$}6sXzMS Yq:0{B$}^3 14,26 .%YAZj0BO`NsR}^2Y=2}/X`I$LDli}Rg 24,37 ~*p%$}UEy=}NQZ1}e~Mysleli, že je to přízrak
<    Mk 4,40 6,50 uB'6%Y}^mYVd#$YD;}#tR^71~81 14,27 Y{%^m!'#5;Y7}e R{I1}/lJá jsem to
« « 14,28-29 YI%'Yv93YZSY@o=}%XY-_P8Y^BC~5PXA6%9}S~$}jaLDeFYv~ eBCto$Z28*_]Petr kráčí po moři
Mt 8,25-26 4,38-40 14,30-31 f/%*}6z}`*$hm}kB|.Y7`TeS[LXC\M%'5d?-\p}Y9/$Y,3}y;)W}NL 8,24-25Ty malověrný
Mk 4,39-41 6,51 $}6a8Y(),ge$o_'mK$}'c(`9}X6 14,32-33 $}5NY0),\Wo_'mKXz8:[Q%(Iak},_3 8,24Vítr se utišil
15,39 14,33 u(0Y:en]8Y3}OCJistě jsi Boží Syn
Mk 8,14-21 6,52 =:~0jBYL}=MYGY%Y07[\~ GNepochopili, jak to bylo s chleby
Mk 5,1-2 6,53-54 $}I)B-[2d^)}E+$~*;XZ$}WCY0FDeFY}} 50 14,34-35 $}I*^uB-[2)}E-XzPnQ$} 50 8,26-27Vystoupili z lodi
<    Mk 1,32  3,7-11  5,27-29 6,55-56 ~ X^J-b%oY$^xBYL}nRY{]XdX~!6Ym}b|2dQX\$YmY4}PH)aZY/)gjY/)b+(Yhed}^MY{}?,$sB0@dw+k-+c!/}A1$cAY4}#m/}^. 14,35-36 uGP.^1+lUa@w5)^J-~!9{}$},lYc\lY{]X}`hXH$sB!#0@_j}A0+k-+c![$$cA}#m}JB 6,17-19Uzdravování u Genezaretu
Mk 3,22 7,1 $}..80.Z($Zl?\v]5Lb{ 15,1 Y3~)EIZ#Lb{Z($ZgY=Farizeové a někteří ze zákoníků
<    Lk 7,36 11,37 (%Ig1}\b0h6[X};~[@c~]s%}7*Pozval ho k jídlu jeden farizeus
«  <    Mk 2,23-24 7,2-5 $Zjte?Zb/2}%u~9e}.tH}7T} jA}=UX$.:Z($Ys.[(Y!1~+(}wBY.Z[4} k}ni-cC?},QX%$YR}1SY!1~+L4} k$}4D^SH[O}}]}n^}Ae~(7$}wv$~9?X'$}YQ0.Z($.ZgY#W=~!#.YAUZF-cC?},QY2}%ull} j*}=Q 15,2 Y W.YAU}|8-cC?~(P=:}w8Y.Z[YQ[~}]# 11,38 '%h6Z0o7K=[8}Lu[pD}= Neomyté ruce
<    Iz 29,13 LXX 7,6-7 6%9;]|p7fzY$ZHP~6ZY)[S2Yz'^BY*}0$Y-~3[7%[\Y0},D}9KYRbaX)}(3%}-R[Kngz6|cvt 15,7-9 `z]|p7Y$ZHfzY7X*'^BYzY*}0$Y-~3Y7%[\Y0},D}9JYRbaX+}(3%}-R_gngz6|ch]Tento lid ctí mě rty
<    Ex 20,12  21,17    Lv 20,9    Dt 5,16    Př 28,24 7,8-13 ^b-`E+YX}n_-cC?hZX+$Z/;]|}26-`E+[T@-cCY;~38X,\;:9h**YtU$-]=ZS$6}%(YtY/]=q*}.VX-Y4%a[Y!oGYYN]EY/YMa`}n=Y?H}LFY?Y!Y9Z`~;HX.[l}@k0Zr`gN]EY/YM}uBX/}3z*Z$+YXYM}|`Y;aO}}R$}~2}.m^S}+p 15,3-6 6%YK9;Y#WJY6}|7-`E+YXY#-cC`{X%':Z:9h**Yt$-kF$6}%(YtY/]=q*}.VX'Y4%a[YCY4^gN]EY/YMa`d0Y?Y!Y9Z`~;IX(=1~3`*Yt[$$}c$*Z$+YXY#-cC\2Rušíte Boží přikázání
<    Jk 3,6 7,14-15 $apYJ*\VZ/;m0MYs$~0OX1ZpHiz+Ya}Pd)0Y?Z8}mz[QY2YwFDYa}R[HYw}my*a' 15,10-11 $t%*\VY';v%$~0xX-=ZG}PL),`qk**vsY2ZG}R_FD_z^)k**a'Nic, co zvenčí vchází, nemůže znesvětit
Mk 4,23 [7,16]Má-li kdo uši k slyšení
« 15,12 Y3]$.YA[x3}xR2.Z([!*Z$}],Farizeové se urazili
Mt 3,10  7,19  13,24-30 15,13 6%YK9eD~8t\R4pX'YWM'gP}RoKaždá rostlina bude vykořeněna
<    Ř 2,19    Mt 7,3-5 15,14 }@P_Dh0^j}x.}/*%tmY!}x,mA)xu~!J 6,39 Y$%J\.;_#Z8}/+~56}x+[?mA)xu}U8Vede slepý slepého
< < < >    Mk 4,10 7,17 $Yu^i)ZqLD}*-aI0.YA/-s7 13,36 Y3f-A_)\Q)-rh$cM3.YA/Y=}I5Z!-\.?}a[+}1cPtali se ho jeho učedníci na to podobenství
« 13,37-39 6%YK96cR,[*`pH'Y3+coXJ'%l|H'}nC,%[*}-m[MZY.\1T}B!C%fqZY.\1+~'UXK'%p]6~-|\HH'}HR'%j_tS}3 \(.%}es_9d:Synové toho zlého
«    Mt 13,30 13,40 ]gE~/BCfq$l;}jnYjYx(GtS+uw 3,17Plevel se pálí ohněm
<    Sf 1,3    1Hen 100,4 13,27 13,41 };8'Y3+YaAecYI$~/GFO]0/Z%C~-$$Y{~%m-}7bSyn člověka pošle své anděly
Ž 21,10    Jr 6,27-30    Ez 22,18-22    Mal 3,19    Da 3,6    1Hen 54,6  98,3 9,47-48 13,42 $}AVY()-}%4+}-3YoYx'aX$'bK?e0 3,17Hodí je do ohnivé pece
<    Sd 5,31    Za 9,16    Da 12,3    Mdr 3,7    1Hen 58  104,2  108,12-15    1K 15,41-42    4Ezd 7,(97) 13,43 u4aY3.no}R0Y)'jK(GY_+YyZ]Tehdy spravedliví zazáří jako slunce
4,9 13,43 u3.6Zo^\b0 8,8Kdo má uši
< <    Př 2,4  4,7    1Hen 46,3 13,44-46 _lH7Y_?\B}f6}lk(Iu\[7dVYY}Rx$LOb /~5q$~+7 Y|]C^;$}1Q*ee}QjXQYH_nH7Y_?\B a'}U;}aUq`}r}XRdT%[5~'A}r~],~ FZ%})o{d$}bPh{Podobenství o pokladu v poli. Podobenství o perle
« « « «    1QH 13,8    TmEv 8    Mt 13,24-30 1,17 13,47-48 YH_nH7Y_?\B~+|}C3)-`M$F}*F}EC~/\XT\PYu}[3}5TB*uf$}iB~05C}%+)}16C%~,?Zi}Ln 5,5-9 $YK[B9dK[4_%gF}n/Zr}S8B%I~+\U~9;CzHX($Y:sf~0._/}$ll0}J,%Cf6Z]X)$}ktY*}u0(I}!.ak+}T)~/@a.$}c2$}[5vNCgdZe}Clb?X*Z.%[BYv~):YL}FUdtY7o~YRdAK_@}4z{Kd|X+}#m:~ j0$\lY{ZtYcBG}1\?}hPhC~00Podobenství o rybářské síti (Mt) / Zázračný rybolov (Lk)
Mt 13,41-42 13,49-50 Yh^:(GtS+uw}W+._9$}@uAsrF}(R?}JpXV$}AWY()-}%4+}-3YoYx'aX$'bK?e0Tak bude i při skonání věku
13,51 ~0jY8s3[-3}).Pochopili?
<    Mt 8,19 13,52 ud.6%9;Y#Y:}*knP}r\YMY_?\BKaždý zákoník
<    Pís 7,14    Mt 9,17 13,52 ud;gHHa)rj\A{wFDja/}iO$}{fNové i staré
7,17 15,15 YI%'Yv93~8WZ!-s7Vysvětli nám to podobenství!
Mk 4,11-13 7,18 uJ($YD;YjJY6}?E}][ 15,16 6%9}3/JY6}?F} yI vy jste nechápaví?
1Mak 1,62-63    1K 8  10,25-26    Ř 14,14.17    Ko 2,16.20-22    1Tm 4,3-4    Sk 10,14 7,18-19 uK[=}wC2}*;,iz}Pc)*[P=Z80}m{XzOLPK4}P^/)-qbYG)-}mr$)*x:}RW 15,17 =}):2}*;,}Pb),`q)-}mp~:Z$)x:}Q?Co vchází
7,19 u?|}hnZ%CxxProhlásil všechny pokrmy za čisté
<    Did 5,1 7,20-23 Z-%2ZGFDYa}R`{~}mw*}7OX7}!%:FO^|?cp.ne.}iw}Rc},C}%t}/oX8}(x~$(~'H}KN}=|``~'R}Bg~65}@{X9Z#`uC~'Ej1}RX$}mv*a' 15,18-20 Yu%}RZFD_zFO^|}W_q\k**a'X5F:O^|}Wdne~'N}/o}(z},C}%t~:e}BiXz?5X`sHYw}mx*vsCo vychází
15,20 u.T,%}7Sll`!=k**a'Jíst neomytýma rukama
< < 7,24 uE/\c%]+]N)Crxl^ 15,21 u(g$^n\e'5ev)CgAl^Odešel na území Týru
[7,24]uCq!$#~,c 15,21 u'l$~,ba Sidónu
Mt 15,21-22  20,29-30 10,46-47 9,27 $}|I\eIZ#^t YaYUh1}nY$Y=}SlaPawnW 18,35-38Dva slepci
7,24 uEz$]s)[.kgfu}F=$4}b`}p$ 9,28 uO5}T)%)-[.cM3Vešel do domu
« 9,28 uQW.tl$Y,;'5~#72f;Y:~%5[-3]}}'4Věříte?
Mt 20,34 8,22-25 9,29 u()Y3bu?}*+Y0Dotkl se jejich očí
Mt 8,13 10,52 9,29 u(HY5ZF-_.Y;y3[0 18,42Podle vaší víry
Mt 20,33-34 10,52 9,30 u+[$}#TY0.}{. 18,43Otevřely se jim oči
< 7,25-26 YEY}v(ZIY$[eq!`@,}$8[EZ1}3%ih~)?8AZ}[$X=7%ZIY%}T@~1LN}D[$}d80@,]p}Q5FOq4]n 15,22 uEF$Y1ZI~9FLPryia}WDY zQFC7_\M]X}F~Žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha
10,47-48 15,22-23 uE!|*][`B[K`TY3nXY 96%4YlZ?}'n$]$.YA/}d;0Y=hg]kK}nUru}#M 18,38-39Smiluj se nade mnou!
«  <    Ez 34,15-16    Mt 10,5-6 15,24 6%YK94w3S1)C\/eTw^})Tg%Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského
7,25-26 15,25 ]S%ihl53][YZxt]@Pane, pomoz mi!
« 16,19-20 YW%[YY%~$R$}Ursx$}Cm}__c'^?}pcX6~+!%[Y`^c.}L}8*~+,/}OVU vrat boháčova domu lehával Lazar
< < 7,27-28 $Z/Z?^5[8~9~Ct^=:H[*k2*[~?t_$Y*}oL}A9X@]S%Yl$Y,3]}YZJC}'3ldOlX} iLP}0@?s1 15,26-27 6%YK94H[*k2*[~?t_$d'Y*}oMX?}!u%9]}YZJ!#:C}'3}\{LP}0@\_}+LLOlX?}oVZ] 16,21 $}Z@}00Lc\}+LLOlX+~$UY2J.}oNp?}Y:C}T8YENesluší se vzít chléb dětem
Mdr 4,16-19    1Hen 22,9-11  103,5-8    4Ezd 8,59    Lk 6,24  13,28-30 16,22-26 Zb%hb*~+#$}9-0Z.Pcd)*q{}0^b9%J'~$P$}^4X9$(I}1{i}A\CYI~6-(}A{}yv\FL}(#$g0(YL}n'YEX:$YSu*9aieb`BY-$}+!g0@}B8,}3{+}G1/eZ$}kU-}F3ZkK}x6(G~8+}.NX;9%\F`w}(t2}8rCccU(GboZS$c.] C}ioZ-%Z\}|sY@%}x5X=$(}*p}.vgCjQ$~5m~9WrD}]c[XQ}eH}HQ|_8~5g1}L.kE\e8\5}I,Uviděl v dáli Abrahama
« « 16,27-31 Y$%dOY^e8^$@}~v0)*Zq+YyZkX@]5:[Am [X}Hv\s@1JZf}T0)*\D]MT}A|XAY*%\F}`q}vP$A},z}3kZ]XB6%9kiaiebYGY!]LL^F~'j8Y(}tyXCY$%3SkN$?aq4}3f}zMY!]LF^F}6A}~lPřijde-li k nim někdo z mrtvých
< 7,29 $Y'Z?Y#]M*Z$}/9}W.FOq4U,}G* 15,28 Y3YK'59Z?hBbO\,U7~#ey3YTY)}#{$}$B7_\[ELO^[i`Žes toto řekla
7,30 $}9 )*Zq[E}_A,}*4}BDB-}%s$,]p}W/ [8,13] 7,10 $}/M)*ZqQ}~pfe*^f~5JOdešla do svého domu
7,31 $YJ}WJFPryl^\QY#~,c)-`MT[shSc4?ry}Gw 15,29 u7Y$}(T\e'5Z2Y]-`MTa/Ježíš se vrátil k jezeru Galilejskému
« 3,13 15,29 u6w$}5P),\U_Nb^ 6,12Vystoupil na horu
< 7,32-35 $u#3}od$}uv$}|u0@}Z6Yc-~9^XE$}:U0LD^ [J^z}LgA}G2/)C^\/$}-+buOyNYIXF$b5)*]D}]]$Y,3}`AY?H}I'XG$}cm/Y[}30$}TI'}H1TyNYI$`A}z( 15,30 $`kYc[oZ6fl[liE}06}oG~59}oo$}!-},0$}\JY(Y]AZ}YI$_L_DUzdravení hluchého (Mk) / Uzdravování zástupů (Mt)
<    Mk 1,44-45  5,43  8,30 7,36 $}J:;@_h}q3})p%;}J;Zf[^}+@}R 9,30-31Nařídil jim, aby to nikomu neříkali
Iz 35,5-6 7,37 $~67|sY=]|Y~~ = Y'$A}om~$q^^$}4$}p0 15,31 Zc*\V}e(}C }on}pH }oD ~5J$}05~ |$}/-}C!$}NV*Zyg%Hluchým dává sluch
«  <    Ž 78,19    Mk 6,34-43 8,1-8 (^kYh[=YJ},/^ e3$1p_W~7=apAZpYD;X#}-nB*\VKZ@\6]*},u!#kG$4bnW}/UX$$Y!};*Y(})4)Zq[r}RC(G}x9$ZlY0L}rnd:X%$`*3.YA/2_0~4Nz`Z'Z\}0/}=YYf}\5X'$}#_Y(gtfkwtQ%Yip8X($}|AN`a}61BOi.$[]A\M[DfffJ$d2Y*ZN/@}}E$}}UN}*/X)J}Pj}hJ}y6$pR\HY'J`u}}DXz6,=$fg$p`$dd~!(g- 15,32-37 '%5t%AZp/9}-pB*aeK!#Z=\6]*},uY\$4bnW}/U$}:|Y(})4=j\1`i}RD(GkZXE$[x3.YA_0Z!(}\4mt~4@Ze}0/\V~4BXF$Y,;'5gt[DpYQ%Yi} R$}y5}hKXG$}|@N`a}62B-[2XHoaA\M[D$Aju$fffJ$d2Y*ZN.%YAY*}*,Xz;zZ$j:eA$p`$,}+;?}%jddTady na poušti?
<    Ex 29,1-37    Lv 8    Ez 43,18-27    11QTa 15,4-14    11QTb 1,13-20    4Q400 1.1,9  1.2,7.10  3    4Q401 13    4Q403 1.1,1-27  1.2,11.19-30    4Q404 1-3    4Q405 3.2  8-9  11  13    11Q17 1-3    Mas1k 2 8,8 u$A\K~1R 15,37 u+J\K}.?}+]7 košů
Antiq 18.1,5 8,9 u!6^w%Y)~3# 15,38 Q%} hZA Y'~3!^1b'yb$s14000 lidí
< 8,9 u!3$w0[G 15,39 u+M$}; A_)Pak je propustil
<    Mk 7,24 8,10 $Y}fP YQ),\WYFPZb/\Q)CgA}G4 15,39 u,J}Ud),ge$Z2)Crx}rSVstoupil na loď
< < 8,11 u2~$|w.Z( 16,1 u-^$]$!#.Z(Farizeové
Mt 16,6 16,1 u-D$}-Fa saduceové
«    1K 1,22 8,11 u4e$^x~0]bEdZ[@Yr[bLDabsKYN 16,1 u.TsH}Ym0[bFDZP}Z([F 11,16 }!)%sJ[bY9ZP^6[@Zvžádají znamení
< 16,2-3 6%YK9;!!]~bM`W}^t}-4:'}zgX$$~*U])~9Z}-4:~/.'}zf,Z3\m+ZPbN}HlC%](?}ih=##}K~ 12,54-56 Z-%JY*e:YQdp}vz}6MBze\O`W2}yIdN$yK}*$X[$YQ}w`~$[`W2}lGj,$nMX\`z,\mTZw$+ZP]^}KE*qY%]MYk4]^}KFZnamení časů
12,57 W%J\uzq=}'(,}JeCo je správné
«  < < < < 8,12 $}6@N[{/YDZ;7]1Zufo~,YYBY+ YMSf7YM]1`v}-T 16,4 u@Q[`}Z/$[b=f7f) 11,29Nebude dáno žádné znamení
< 16,4 u@.S1,[b}$s 11,29Jonášovo
<    Mk 4,35-36 8,13 $f-Y(YJfP]N),sN 16,4-5 u?|$k$Y(haXz6!N$]5.YA),]#Odjel na druhý břeh
«  < 8,14 u0/$} %k2ws 16,5 u$J} #[D}oqZapomněli si vzít s sebou chleby
«    Mk 14,22 8,14 u1Z$S1[5hn4{h[liE(I~$KNa lodi měli jen jeden chléb
12,37-38 23,1-2 12,1 ult(}y/}Zw?}vD+}*-Ze}k=v8\7[V8AZp/[8Začal říkat svým učedníkům
Lk 13,20-21    Ga 5,9    1K 5,6-8 8,15 u.N$}J=;Y7}y{}B{LOfr 16,6 u.l'%59;})f$},kLOfr 12,1 uiR~)^iCLO}a_Hleďte se varovat kvasu
< < 8,15 u-I?\a 16,6 u-K?\a 12,1 uhd?}/[farizeů
< < <    Antiq 15.10,4-5 8,15 u-i$Ofr}d6Herodova
< 16,6 u-M$t1saduceů
23,13-29 12,1 uh|dcH~6Vto jest před pokrytectvím
Mk 4,40 8,16-17 $z:8\r2[D4}!\X3$_HYD;Z;ndK[D4}!V\-}wE\k}.9~ Hfk-qb`{ 16,7-9 Q%nm(`9Y=2[D4}S9X*_F%'59Z;nd(}LV}y?K[D4}!VXz95Q\+}wDZ|Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba?
<    Jr 5,21    Ez 12,2    Mk 4,12 8,18 u([\Afl=}Bx$^\fl4}3Y 13,13-15 8,10Oči máte, a nevidíte
Mk 6,43-44  8,15 8,18-19 u'w$=}unX5YsA[A[D}R1)A~ $gtk+g-~$1}#W[-3d/ 16,9 u*M}uoA[A[D?~ %$gtk+|:Pro 5000
Mk 8,8-9  8,15 8,20 Ys $A\M)A~3$~(-~1S}+ag-}#W$[-3p8 16,10 ZzA\M[D?~3%$~($}.?|:Pro 4000
8,21 $Z/;\-}.9 16,11-12 Yi=}):2=Y$ho}Opazl6%LOfr?\a$t1X.Y3~0k24Y'~)_LOfr!?#hmY2LOnh?\a$t1Ještě nechápete?
< 8,22 u+M$_R)}BQ 9,10Přišli do Betsaidy
«  <    Tób 6,9  11,7-13    Mk 7,32-36 8,22-26 u,J$~7k3tm$}|v0@/}A-X9$}ZFO_7+}/,}X*0ZiO}o`$}-+)C}yKYI} 9Y.Z[^cfW0S]c}BsX:$b5Z/}C(Ab7KY)}G|}z3~ {X;iVYJ{?Y.Z[BA\CYI$}Ii$}8d$}Uj~3.w$X=$]-0)Zq/Y7`Z)-_b}P9 20,34 u+x%'5f|?}yL[rUzdravení slepého
8,27 v)=$^9'5$.YA/)Y.aZ}%!T~7~ 16,13 uUtZI%'5)CgA}%!~3@lgVesnice u Cesareje Filipovy
Lk 5,16 1,35 14,23 9,18 uOe$\x(I[g0},iZF}v)Když se o samotě modlil
« « «  < <    Mk 6,14-15 8,27-29 v*+$(G_lfWAZp/Y7;]dY-[x'b6d8X@Q%Yi3Y=2[H*n.$[}pr[}%2Yd?l8XzJdo$YSfXY(Y6%]dY-r3d8 16,13-15 uW%}#]AZp/Y7]d[x.b6[g*Z++hYX0Q%YiQZ3[H*n.[}%pr}!+%}gEY/[5?l8X1YB;Y6%]dY-r3d8 9,18-20 uQ)~0n3.}rZ$dJY(Y7]dY-.[o[xd8X5Q%e}Yi[H*n.[}%pr[}%2\n[Y?wwvmXzDM'Y$%;Y6%]dY-r3d8Za koho mě lidé pokládají?
« « «    Mk 14,61 8,29 u:zYI'YvY,3Y@ZT'hA 16,16 u.NYI%[BYv9Y@ZT'\b 9,20 u3pYt%YK9*b#+ZETy jsi Mesiáš
< 14,61 16,16 u.('Y3+YX+}ai 1,35 uT!Y1}$%Syn Boha živého
« « «    Za 3,8-10    Da 2,35    CD 3,18-20    Ga 1,18  2,7-9    1K 1,12  9,5  15,5    Ef 2,20    ÓŠal 22,12    Mt 7,24-25 3,16 16,17-18 YI%'593c2}O@[B}AnK_v$^04}8bYTYG'YWM6(!#YJgRX4['%YT^D2Y@ZT}+E$B`vG~!M}xrM-}R($~+*ub=}l:x0 6,14Ty jsi Petr
«  <    Iz 22,22 16,19 a6YTY.}mGT]0?s%$Y?Y!}HNBOZwYx}GK(YLe9$Y?Y!}rGBOZwYx}q@(YLaaDám ti klíče
< < 8,30 $dI;@_h}q2Y$Zv 16,20 Y3dIY*ZN@_h}Oz2YSH'hA 9,21 6%}[);}~ _h}pu`yPřikázal jim, aby nikomu neříkali
< < < < < <    Mk 9,12  14,58    Lk 13,31-33    <